Socialtjänstförordningen (1981:750)

SFS nr
1981:750
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:937
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:488

Inledning

1 § I denna förordning ges föreskrifter om vård och andra insatser enligt

1. socialtjänstlagen (1980:620),

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,

3. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
Förordning (1990:185).

Riksnormen

2 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 6 b §
första stycket 1 socialtjänstlagen (1980:620) grundar sig på
Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar
och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

Riksnormen för ett hushåll under 2001 utgör summan av de
personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och
de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande
tabeller.

Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom

ej lunch 5 dagar/vecka
under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år
1 090 1 340 1 030 1 250

med lunch
under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år
1 220 1 470 1 160 1 440 1 600 1 890 2 130

Personliga kostnader i kronor – vuxna
Ensamstående Samboende
2 400 4 370

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.
600 680 770 840 930 980 1 040

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje
tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6
respektive 7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sammanboende, men
som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas
normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten
av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet
medlemmar i hushållet. Förordning (2000:1075).

3 § har upphävts genom förordning (1996:1358).

4 § har upphävts genom förordning (1996:1358).

5 § har upphävts genom förordning (1996:1358).

Hem för vård eller boende

Definition

6 § har upphävts genom förordning (1997:319).

Plan

7 § har genom förordning (1997:890).

Verksamheten

8 § Verksamheten vid hem för vård eller boende skall bygga på förtroende för
och samarbete med klienterna och utformas så att dessa kan finna vistelsen i
hemmet meningsfull. Den enskilda klientens integritet skall respekteras. De
insatser som görs skall anpassas till klienternas individuella behov och
förutsättningar.

9 § Verksamheten skall bedrivas i fortlöpande samarbete med den socialnämnd
som har det sammanhållande ansvaret för att klienten får det stöd och den
hjälp som han behöver.

10 § Vid varje hem för vård eller boende skall det finnas en person som
förestår verksamheten samt den personal som i övrigt behövs för en ändamåls-
enlig verksamhet. Förordning (1993:751).

11 § Vid hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga skall det finnas tillgång till läkare. En sådan läkare bör ha
specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri eller allmän psykiatri.
Vid hem som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika
bör det finnas tillgång till läkare med särskilda för denna verksamhet lämpade
kunskaper. Dessutom bör det vid hem som avses i denna bestämmelse finnas till-
gång till psykologisk expertis. Förordning (1993:751).

12 § Om klienten är skolpliktig skall han genom skolgång i grundskolan
eller på annat sätt beredas möjlighet att fullgöra skolplikten.

13 § En klient vars skolplikt har upphört bör vid behov ges möjlighet till
kompletterande undervisning och lämplig yrkesutbildning. I allt fall bör
klienten ges möjlighet till sådan arbetsträning eller annan grundläggande
yrkesträning, som underlättar för honom att få anställning eller fortsatt
yrkesutbildning.

14 § För varje klient skall föras journal enligt socialstyrelsens närmare
föreskrifter.

I journalen skall alltid antecknas beslut enligt 16, 17 och 19 §§ samt 43 §
3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, enligt 31, 32
och 35 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt enligt
26–28 §§ denna förordning. Förordning (1990:185).

15 § Om en klient drabbas av allvarlig sjukdom eller av allvarligt
olycksfall skall klientens anhöriga underrättas utan dröjsmål.

16 § Om en domstol eller annan myndighet begär att en klient skall inställa
sig hos myndigheten, skall han ges möjlighet att göra det. Om inställelsen
skulle vara uppenbart olämplig ur vårdsynpunkt eller hinder annars möta för
inställelsen, skall detta omedelbart anmälas hos myndigheten.

Inskrivning

17 § Om inskrivning i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 23 a §
socialtjänstlagen (1980:620) beslutar den som förestår vården vid hemmet efter
platsanvisning av Statens institutionsstyrelse.

Inskrivning i ett annat hem för vård eller boende än sådant som avses i första
stycket sker efter ansökan. Förordning (1993:751).

18 § Om inskrivning efter ansökan enligt 17 § andra stycket beslutar före-
ståndaren, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. Har huvudmannen bestämt
en annan ordning för inskrivningen skall huvudmannen meddela socialnämnderna
samt länsstyrelsen i länet om vad som gäller.

Vid beslut om inskrivning skall särskilt beaktas att hemmet är lämpligt med
hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga
förhållanden i övrigt. Förordning (1993:751).

19 § Om en ansökan om inskrivning görs av socialnämnden skall ansökan åtföljas
av nämndens utredning i ärendet. Om ansökan görs av någon annan skall den som
fattar beslut om inskrivning höra socialnämnden, om det är påkallat.

20 § Föreligger det beträffande den som skall skrivas in ett beslut om
omhändertagande eller om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga eller enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall, skall till ansökan fogas en avskrift av eller annan underrättelse om
beslutet samt ett bevis om att detta får verkställas.

Av 25 § andra stycket lagen om vård av missbrukare i vissa fall framgår att
det förutom ett beslut om inskrivning fordras ett särskilt intagningsbeslut
för den som tas in med stöd av nämnda lag.

Närmare bestämmelser om intagning i sådana hem som avses i 12 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen om vård av
missbrukare i vissa fall meddelas av Statens institutionsstyrelse.
Förordning (1993:751).

Utskrivning

21 § Utskrivning skall ske när det behov som har föranlett inskrivning i
hemmet inte längre föreligger.

Utskrivning skall ske tidigare än som sägs i första stycket om klienten
eller hans förmyndare begär det eller, om klienten har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken och angelägenheten omfattas av dennes uppdrag,
om förvaltaren begär det.

Utskrivning får ske mot klientens önskan om klienten omöjliggör eller
allvarligt försvårar meningsfulla vård- eller hjälpinsatser för sig själv
eller de andra som vistas i hemmet, eller om klienten behöver annan vård än
den som hemmet kan erbjuda. Utskrivning får dock inte ske om den skulle
medföra fara för klientens hälsa eller liv. Förordning (1988:1356).

22 § Föreståndaren beslutar om utskrivning, om inte huvudmannen har
bestämt annorlunda.

Före utskrivning skall socialnämnden underrättas i sådan tid att nämnden
får möjlighet att vidta eller förbereda andra behövliga insatser.

23 § Om klienten vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga får han inte skrivas ut med mindre socialnämnden har begärt
eller medgivit det.

Föreståndaren skall omgående underrätta socialnämnden när anledning till
utskrivning föreligger.

Om utskrivning från vård med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall föreskrivs i den lagen. Förordning (1990:185).

24 § Statens institutionsstyrelse får på framställan av den som förestår
vården vid sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga respektive 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall lämna medgivanden enligt 18 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga och 33 § lagen om vård av missbrukare
i vissa fall. Förordning (1993:751).

Hem för särskild tillsyn

25 § Statens institutionsstyrelse anger vilka av de hem som
avses i 23 a § socialtjänstlagen (1980:620) som utgör hem för
särskild tillsyn.

Föreskrifterna i 26-28 §§ gäller dem som vårdas utan samtycke i
ett sådant hem på någon annan grund än domstols förordnande
enligt 31 kap. 1 a § brottsbalken om sluten ungdomsvård.

Beslut i de frågor som avses i 26-28 §§ fattas av
föreståndaren, som underrättar huvudmannen om besluten.
Förordning (1998:632).

26 § har upphävts genom lag (2001:488).

27 § har upphävts genom lag (2001:488).

28 § har upphävts genom lag (2001:488).

Hem som drivs av enskilda

29 § Föreskrifterna i 8-10, 14 och 15 §§ gäller i tillämpliga
delar också för sådan enskild verksamhet som avses i 69 b §
socialtjänstlagen (1980:620). Förordning (1997:319).

30 § En ansökan till länsstyrelsen enligt 69 § socialtjänstlagen
(1980:620) om tillstånd att få påbörja verksamhet som där
avses skall vara skriftlig och ange

1. vem som skall driva verksamheten,

2. vilken omfattning verksamheten skall ha,

3. för vilka vårdbehövande verksamheten är avsedd,

4. hur verksamheten skall finansieras,

5. vem som skall förestå verksamheten,

6. vilken personal som verksamheten skall ha samt personalens
utbildning och erfarenhet.

Till ansökan skall fogas ritningar över de lokaler i vilka
verksamheten skall vara inrymd samt uppgift om vilka
brandskyddsåtgärder som har vidtagits.

Om den sökande är ett bolag, en förening, en samfällighet
eller en stiftelse skall till ansökan också fogas
bolagsordningen eller stadgarna och uppgift om vem som får
föra den sökandes talan. Förordning (1997:319).

31 § Länsstyrelsen skall ge socialnämnden i den kommun där
verksamheten skall bedrivas möjlighet att yttra sig över
ansökan. Förordning (1997:319).

32 § Länsstyrelsen skall utfärda ett skriftligt bevis när ett
tillstånd har meddelats. I beviset skall anges vem som skall
driva verksamheten, för vilken kategori av vårdbehövande den
är godkänd, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas
där eller får omfattas av verksamheten, vem som skall förestå
verksamheten samt övriga villkor för tillståndet.

Ett tillstånd skall meddelas tills vidare. Tillståndet får
inte överlåtas. Förordning (1997:319).

33 § Om den som bedriver enskild verksamhet som avses i 69 b §
lägger ner verksamheten, skall denne omedelbart anmäla detta
till länsstyrelsen och socialnämnden. Förordning (1997:319).

34 § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter i
fråga om enskild verksamhet som avses i 69 b §
socialtjänstlagen (1980:620). Förordning (1997:319).

Familjehem m.m.

Familjehem

35 § Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av
socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran
eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte är
sådan att hemmet blir att anse som ett hem för vård eller
boende. Förordning (1997:319).

Barn i annat enskilt hem

36 § En ansökan om medgivande enligt 25 § socialtjänstlagen (1980:620)
att ta emot en annans barn för stadigvarande vård och fostran i hemmet
skall innehålla uppgifter om namn, ålder och adress på den eller de
sökande, barnet och barnets vårdnadshavare.

I ansökan skall anges skälen till och villkoren för att ta emot barnet.
Om socialnämnden begär det skall sökandena förete personbevis och
läkarintyg om hälsotillståndet hos sökandena och barnet samt redogöra
för de förhållanden i övrigt som nämnden finner ha betydelse för att
avgöra frågan om medgivande.

37 § En ansökan om medgivande enligt 25 § socialtjänstlagen
(1980:620) att ta emot ett utländskt barn i syfte att adoptera
det behöver innehålla personuppgifter om ett visst barn endast
om de sökande kan lämna sådana uppgifter.

I en sådan ansökan skall uppges de särskilda önskemål de
sökande kan ha i fråga om barnets ålder. Till ansökan fogas
läkarintyg om de sökandes hälsotillstånd. Förordning (1997:319).

37 a § En anmälan enligt 25 § femte stycket socialtjänstlagen
(1980:620) om att ett visst barn har föreslagits för adoption
skall innehålla personuppgifter om barnet, uppgift om hur de
sökande kommit i förbindelse med barnet samt andra uppgifter
som är nödvändiga för att socialnämnden skall kunna ge
samtycke. I förekommande fall skall inges beslut av Statens
nämnd för internationella adoptionsfrågor enligt 4 § lagen
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling.
Förordning (1997:319).

38 § Den som har fått socialnämndens samtycke enligt 25 §
femte stycket socialtjänstlagen (1980:620) till att
adoptionsförfarandet får fortsätta, skall omedelbart anmäla
till socialnämnden när barnet har anlänt till hemmet.
Förordning (1997:319).

Stöd åt hemmen m.m.

39 § För att uppfylla sina skyldigheter enligt 26 §
socialtjänstlagen (1980:620) och även följa vuxna placerade i
familjehem bör den socialnämnd som är placeringsansvarig eller
har lämnat medgivande eller samtycke genom personliga besök av
särskilt utsedda representanter för nämnden och på annat
lämpligt sätt fortlöpande hålla sig väl förtrogen med
förhållandena i hemmen och ge dessa behövligt stöd.
Förordning (1997:319).

40 § Socialnämnden skall föra en förteckning över de barn som enligt
nämndens beslut vistas i familjehem eller efter nämndens medgivande i
något annat enskilt hem. Socialstyrelsen fastställer ett formulär för
förteckningen.

En kopia av förteckningen skall varje år senast den 31 januari ges in
till länsstyrelsen i länet.

Särskilda uppgifter för socialnämnden

41 § Om ett barn har beretts vård med stöd av 2 § lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, skall socialnämnden förvissa sig
om att den omgående blir underrättad om barnet bör placeras i ett annat
familjehem eller i vård i annan form eller då sådana förhållanden har
inträtt att vården skall upphöra. Förordning (1990:185).

42 § Om socialnämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas i
fråga om vårdnad eller förmynderskap för en underårig, skall nämnden
göra framställning eller ansökan om det hos den domstol till vilken
ärendet hör. Detsamma gäller om nämnden i förekommande fall bedömer
att en underårig är i behov av målsägandebiträde.

Nämnden skall anmäla till överförmyndaren, om den finner

1. att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas
för någon,

2. att någon inte längre bör ha förvaltare, eller

3. att det föreligger sådana förhållanden som talar för att en
förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på
ett betryggande sätt. Förordning (1995:383).

Avgifter m.m.

Vissa stöd- och hjälpinsatser

42 a § Den ersättning för uppehälle som kommunen får ta ut vid stöd- och
hjälpinsatser av behandlingskaraktär enligt 34 § första stycket social-
tjänstlagen (1980:620) får uppgå till högst 80 kronor per dag.
Förordning (1993:218).

Vård av underåriga

43 § Föräldrarnas skyldighet enligt 34 § socialtjänstlagen
(1980:620) att ta del i kommunens kostnader för en underårigs
vård i ett annat hem än det egna bestäms efter samma grunder
som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var
och en av dem enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Det belopp som var och en av föräldrarna skall bidra med får
dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar
underhållsstödsbeloppet enligt 8 § första stycket första
meningen lagen om underhållsstöd.

Skattemyndigheten skall på begäran lämna kommunen de inkomst-
och förmögenhetsuppgifter som behövs för att fastställa en
förälders del i kommunens kostnader enligt första stycket.
Förordning (1997:890).

44 § Om en förälder har fullgjort en fastställd underhållsskyldighet
mot ett barn genom att betala ett engångsbidrag eller annat bidrag
till barnets underhåll till en behörig ställföreträdare för barnet
avseende tid då detta vårdas i ett annat hem än det egna, är
föräldern i motsvarande mån fri från skyldighet att ersätta kommunen
för dess kostnad under samma tid. Förordning (1996:1038).

45 § Har socialnämnden uppburit underhållsbidrag enligt 34 § andra
stycket socialtjänstlagen (1980:620), ankommer det på nämnden att
redovisa sådan del av underhållsbidraget som överstiger vad kommunen får
tillgodoräkna sig till den som annars haft rätt att uppbära bidraget.

46 § har upphävts genom förordning (1993:52).

47 § har upphävts genom förordning (1993:52).

48 § har upphävts genom förordning (1993:52).

49 § har upphävts genom förordning (1993:52).

49 a § har upphävts genom förordning (1993:52).

Register och gallring

50 § Ytterligare föreskrifter om register enligt 59 § tredje stycket
socialtjänstlagen (1980:620) meddelas av socialstyrelsen.

51 § Handlingar som omfattas av gallringsskyldighet enligt 60 § social-
tjänstlagen (1980:620) skall av hänsyn till forskningens behov undantas
från gallring i de kommuner som ingår i Östergötlands, Gotlands och
Västernorrlands län samt i Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner
skall sådana handlingar undantas från gallring i fråga om personer födda
den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad. Förordning (1991:26).

Bekräftelse av avhysningsmeddelande

52 § När socialnämnden har fått en underrättelse enligt 16 kap. 2 §
utsökningsförordningen (1981:981) om tiden för en avhysning, skall nämnden
samma dag sända en bekräftelse av mottagandet till kronofogdemyndigheten.
I bekräftelsen skall det anges vem som är ansvarig handläggare vid
socialnämnden.

En kopia av bekräftelsen skall sändas till den som avhysningen avser.
Förordning (1991:710).

Övergångsbestämmelser

1988:1488

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om vård enligt lagen (1981:1243) om vård av
missbrukare i vissa fall.

1990:185

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter i
42 a § gäller fortfarande i fråga om ersättning för uppehälle som avser
tid före ikraftträdandet.

1991:710

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om vård enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare
i vissa fall.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter
i 42 a § gäller fortfarande i fråga om ersättning för uppehälle som
avser tid före ikraftträdandet.

Denna förordning träder i kraft i fråga om 42 a och 52 §§ den 1 juli 1991 och
i övrigt den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter i 42 a § gäller fortfarande i
fråga om ersättning för uppehälle som avser tid före ikraftträdandet. Har en
kommun och en landstingskommun med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen
(1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar kommit
överens om att under år 1991 föra över en vårdinrättning som avses i nämnda
lag tillämpas vad som sägs i 49 a § om avgifter från och med den dag
övertagandet skedde.

1993:218

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om ersättning för uppehälle som avser tid
före ikraftträdandet.

1993:751

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om vård som lämnas under tiden den 1 juli
1993–den 1 juli 1994. Har staten före den 1 juli 1994 med stöd av 23 a §
socialtjänstlagen (1980:620) tagit över ett hem som avses i 12 § lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller ett hem som avses
i 22 eller 23 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall tillämpas
dock de nya bestämmelserna i fråga om vården från och med den dag övertagandet
skedde.

1996:1038

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997. Äldre
bestämmelser gäller för tid före ikraftträdandet.

1998:1366

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

1999:973

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.