Förordning (1981:766) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

SFS nr
1981:766
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:677
Upphävd
1989-07-14

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva som
Sverige samt Storbritannien och Nordirland undertecknade den 8 oktober
1980 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilagan
till denna förordning.

2 § Skattskyldig som på grund av detta avtal önskar erhålla
skattelindring kan enligt 2 § kungörelsen (1967:721) om förfarandet
rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning
skriftligen ansöka om detta hos kammarkollegiet. Sådan ansökan bör inges
inom sex år från tidpunkten för händelsen som föranledde skattskyldighet
eller inom ett år från den sista dagen då skatt för vilken avräkning
medges förfaller till betalning, om sistnämnda tidpunkt inträffar senare
(jfr art. 13 i avtalet).

3 § Anstånd enligt 3 § nämnda kungörelse får medges med erläggande av
det lägsta av följande belopp, nämligen antingen den skatt som erlagts
eller kan antas komma att erläggas i Storbritannien och Nordirland för
egendom som enligt avtalet får beskattas där, eller den del av den
svenska skatten som vid en proportionell fördelning belöper på samma
egendom. I fall som avses i artikel 12 punkt 4 i avtalet får dock
anstånd inte medges med högre belopp än som återstår efter avräkning av
den skatt som där anges.

4 § Om en person anser att åtgärd vidtagits som för honom medfört eller
kommer att medföra en mot bestämmelserna i avtalet stridande
beskattning, får han göra framställning om rättelse enligt artikel 14
punkt 1 i avtalet. Sådan framställning skall göras hos regeringen och
bör ges in inom tidrymd som anges i 2 §.

Övergångsbestämmelser

1989:677

1. Denna förordning träder i kraft den 14 juli 1989.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:766) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och
Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva.

3. I fall då större skattelättnad skulle ha medgivits enligt bestämmelse
i avtalet innan avtalet ändrades genom det den 21 december 1987
undertecknade protokollet, skall sådan bestämmelse i den upphävda
förordningen tillämpas beträffande skattskyldighet som uppkommit före
ikraftträdandet av lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på
kvarlåtenskap, arv och gåva.