Lag (1981:775) om införande av utsökningsbalken

SFS nr
1981:775
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:700

Allmänna bestämmelser

1 § Utsökningsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

2 § Genom utsökningsbalken upphävs med den begränsning som följer av
denna lag

utsökningslagen (1877:31 s. 1),

förordningen (1877:31 s. 51) om nya utsökningslagens införande och vad
i avseende därå iakttagas skall,

lagen (1921:244) om utmätningsed,

lagen (1949:249) om upphörande i vissa fall av den verkan tredskodom
eller utslag i lagsökningsmål enligt 77 a § utsökningslagen medfört,

införsellagen (1968:621),

lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom,

lagen (1971:500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m.m.,

lagen (1973:1130) om exekutiv försäljning av registrerat skepp m.m.,

förordningen (1844:46 s. 2) om upphörande av vissa särskilda
domstolar,

förordningen (1855:66 s. 1) angående handelsböcker och
handelsräkningar och

förordningen (1863:5 s. 3) angående förnyande av svensk myndighets
beslut, som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat.

3 § Förekommer i en lag eller annan författning hänvisning till
en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i
utsökningsbalken eller i denna lag, tillämpas i stället den
nya bestämmelsen.

Gemensamma övergångsbestämmelser

4 § Bestämmelserna i 1 § utsökningslagen (1877:31 s. 1) om vem som
är överexekutor skall fortfarande gälla i fråga om mål som skall
handläggas av överexekutor efter ikraftträdandet av balken.

5 § Mål som är anhängiga hos överexekutor vid balkens ikraftträdande
skall även därefter handläggas av överexekutor, om ej annat följer
av andra stycket. Beträffande sådana mål gäller äldre lag i fråga om
förfarandet men de nya bestämmelserna i utsökningsbalken,
rättegångsbalken och handräckningslagen (1981:847) i fråga om målens
prövning i sak, om ej annat föreskrivs i denna lag.

Överexekutors befattning med mål som ej avser klagan över
utmätningsmannens förfarande upphör senast vid utgången av år 1982.
Mål som ej avser handräckning eller klagan över utmätningsmannens
förfarande får även dessförinnan överlämnas till en behörig
kronofogdemyndighet, om det är lämpligt.

6 § Beträffande mål som är anhängiga hos kronofogdemyndigheten vid
balkens ikraftträdande gäller balkens bestämmelser i fråga om såväl
förfarandet som målens prövning i sak, om ej annat föreskrivs i
denna lag. Detsamma gäller mål som enligt 5 § andra stycket överlämnas
till kronofogdemyndigheten för handläggning.

7 § Vad som föreskrivs i balken om förutsättningar för verkställighet
inverkar ej på giltigheten av åtgärder som har vidtagits eller beslut
om verkställighet som har meddelats före balkens ikraftträdande.

Vad som, efter upphävandet av utsökningslagen (1877:31 s. 1), gäller
enligt rättegångsbalken eller handräckningslagen (1981:847) i fråga
om förutsättningar för kvarstad eller annan liknande säkerhetsåtgärd
eller för handräckning inverkar ej på giltigheten av handräckning som
har beviljats enligt utsökningslagen, om ej annat föreskrivs i denna lag.

Övergångsbestämmelser till 1 kap. utsökningsbalken

8 § Beträffande mål som är anhängiga hos kronofogdemyndigheten vid
balkens ikraftträdande skall äldre bestämmelser tillämpas i frågan
huruvida de skall anses som enskilda eller allmänna mål.

9 § Vad som sägs i balken om tomträtt gäller även vattenfallsrätt som
har upplåtits enligt lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast
egendom.

Övergångsbestämmelser till 3 kap. utsökningsbalken

10 § Har en domstol efter balkens ikraftträdande med stöd av annan
lag än rättegångsbalken förordnat att en dom eller ett beslut får
verkställas innan domen eller beslutet har vunnit laga kraft, får
kronofogdemyndigheten vid tillämpning av 3 kap. 9 § i balken
föreskriva att säkerhet skall ställas för skadestånd som sökanden
kan bli skyldig att utge om domen eller beslutet ändras.

11 § Har en domstol före balkens ikraftträdande förordnat att en dom
eller ett beslut får verkställas innan domen eller beslutet har vunnit
laga kraft, skall 42 § 2 mom. utsökningslagen (1877:31 s. 1)
fortfarande tillämpas.

12 § Annan skiljedom som enligt lag skall lända till efterrättelse än
sådan som avses i 3 kap. 15 eller 16 § i balken får verkställas, om
det ej föreligger någon omständighet som gör domen ogiltig, även om
talan ej förs mot domen. I fråga om verkställigheten gäller 3 kap. 17
och 18 §§ i balken.

13 § En förvaltningsmyndighets beslut, som har meddelats enligt en
bestämmelse som har tillkommit före balkens ikraftträdande, får utan
hinder av 3 kap. 1 § första stycket 6 i balken verkställas, om ett
sådant beslut före ikraftträdandet har fått verkställas utan stöd av
särskild föreskrift. I fråga om verkställigheten gäller 3 kap. 20 §
första stycket i balken.

14 § Beträffande verkställighet av sådana beslut av överexekutor som
avses i 51 § 4 mom. och 52 § 1 mom. andra meningen utsökningslagen
(1877:31 s. 1) gäller vad som sägs i balken om en underrätts dom. I
fråga om andra beslut av överexekutor tillämpas 46 § 3 och 4 mom. samt
53 och 210 §§ utsökningslagen.

15 § För en fordran på grund av inrop av lös egendom vid en offentlig
auktion, som har ägt rum före balkens ikraftträdande, får utmätning
fortfarande ske enligt 55 § utsökningslagen (1877:31 s. 1).

En skriftlig, av två personer bevittnad förbindelse angående bidrag
som tillkommer kommun för barns vård enligt 72 § andra stycket
barnavårdslagen (1960:97), vilken har tillkommit före balkens
ikraftträdande, får verkställas även därefter. I fråga om villkoren
för utmätning eller införsel tillämpas äldre bestämmelser.

Övergångsbestämmelser till 4-6 kap. utsökningsbalken

16 § Vid tillämpning av 4 kap. 10 § tredje stycket i balken skall
hänsyn ej tas till anstånd som har löpt ut före ikraftträdandet.

17 § I fråga om verkan av föreläggande, som har meddelats enligt 69
eller 91 a § utsökningslagen (1877:31 s. 1) eller 5 § lagen (1971:494)
om exekutiv försäljning av fast egendom, gäller äldre bestämmelser.

18 § Bestämmelserna i 4 kap. 27 § i balken gäller ej när en fordran
före balkens ikraftträdande har fastställts till betalning i annat
fall än som avses i 77 a § utsökningslagen (1877:31 s. 1).

19 § Om utmätning har beslutats före balkens ikraftträdande, gäller
äldre bestämmelser i fråga om inträdet av förmånsrätt eller i fråga
om företräde i fall som avses i 4 kap. 30 § tredje stycket i balken.
Har enligt dessa bestämmelser förmånsrätt ej inträtt när balken
träder i kraft, medför utmätningen förmånsrätt i och med
ikraftträdandet eller, vid utmätning av lön som förfaller till
betalning efter ikraftträdandet, när förfallotiden har inträtt.

20 § Vad som föreskrivs om bostadsrätt i 5 kap. 1 § 6 och 6 kap. 3 §
andra stycket i balken tillämpas även i fråga om andelsrätt i en
förening, som ej är bostadsrättsförening, eller i ett handelsbolag
eller ett aktiebolag, om det med andelsrätten följer rätt att besitta
eller hyra en lägenhet.

Bestämmelsen i 5 kap. 13 § första stycket i balken är ej tillämplig i
fall då en hyresvärd eller jordägare enligt 34 § lagen (1970:995) om
införande av nya jordabalken har rätt att kvarhålla egendom till
säkerhet för en fordran hos en hyresgäst eller arrendator.

Övergångsbestämmelser till 8-12 kap. utsökningsbalken

21 § Bestämmelserna i 8 kap. 12 § i balken och 13 § i samma kapitel
såvitt avser en fordran som är förenad med förmånsrätt enligt 5 §
första stycket 1 förmånsrättslagen (1970:979) är ej tillämpliga, när
utmätning har skett före balkens ikraftträdande. Detsamma gäller 8
kap. 15 § andra stycket, om utmätningen avser annan egendom än som
nämns i 139 § 4 mom. utsökningslagen (1877:31 s. 1).

Har vid en försäljning före balkens ikraftträdande av egendom som
avses i 9 kap. anstånd lämnats med betalningen av köpeskillingen,
gäller äldre bestämmelser i fråga om ianspråktagande av erlagd
handpenning.

22 § Har utmätning skett av egendom som gäldenären har förvärvat på
kredit under förbehåll om återtaganderätt för kreditgivaren och är
lagen (1915:219) om avbetalningsköp tillämplig på avtalet, skall vid
tillämpning av 9 kap. 10 § i balken kreditgivarens fordran bestämmas
enligt 6 § tredje stycket nämnda lag.

23 § Om ett skuldebrev som enligt äldre bestämmelser är intecknat i
fartyg eller fast egendom pantförskrivs enligt 9 kap. 15 § i balken,
upphör personligt betalningsansvar på grund av skuldebrevet.

24 § Om en gäldenärs rätt till andel i inteckning i hans luftfartyg
eller därtill hörande reservdelar har blivit utmätt och ett ärende
angående avskrivning av det belopp som tillkommer gäldenären har
tagits upp på en inskrivningsdag före balkens ikraftträdande, skall
9 kap. 16 § i balken tillämpas beträffande den handling på grund av
vilken inteckning har meddelats för det avskrivna beloppet.

När en gäldenärs rätt till inteckning i hans luftfartyg eller därtill
hörande reservdelar eller till andel däri har utmätts före balkens
ikraftträdande, skall den tid inom vilken sökanden har att framställa
yrkande enligt 9 kap. 16 § första stycket jämfört med 14 § första
stycket räknas från ikraftträdandet.

25 § Om ett skepp som enligt 16 § lagen (1984:650) om
införande av lagen (1984:649) om företagshypotek omfattas av
ett företagshypotek, skall säljas exekutivt enligt 10 kap. i
balken, skall borgenären underrättas och fordran som anmäls tas
upp i sakägarförteckningen.

Bestämmelserna i 10 kap. i balken om tillägg enligt 3 kap. 4 §
sjölagen (1994:1009) tillämpas beträffande ränta, som enligt
punkt 14 eller 15 övergångsbestämmelserna till lagen
(1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) i stället för
sådant tillägg skall beräknas på kapitalbeloppet av en
inteckning enligt äldre lag.

Vad som sägs i balken om registrerat skepp gäller även i fråga
om båt som enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen
(1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) är upptagen i
fartygsregistrets skeppsdel. Lag (2001:380).

26 § Bestämmelserna i 12 kap. i balken om tillägg enligt 6 kap. 3 §
jordabalken tillämpas beträffande ränta, som enligt 26 eller 27 §
lagen (1970: 995) om införande av nya jordabalken skall i stället för
sådant tillägg beräknas på kapitalbeloppet av en inteckning enligt
äldre lag.

27 § Ränta som är intecknad enligt äldre bestämmelser eller en annan
sådan fordran som ej är bestämd till kapitalet tas upp i
sakägarförteckningen enligt balkens regler om fordringar med panträtt
och beräknas därvid till det belopp som efter fem procent årlig ränta
utgör fordringens värde på tillträdesdagen. Är det fråga om en
livränta, skall dock beräkningen ske med ledning av 3 § lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

28 § Bestämmelserna i 12 kap. i balken om nyttjanderätt, servitut och
rätt till elektrisk kraft gäller också annan sådan särskild rättighet
som besvärar fast egendom på grund av en upplåtelse enligt äldre
bestämmelser.

29 § Skall ersättning utgå till en innehavare av rätt till avkomst
eller annan förmån, som enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom
och ej bibehålls vid försäljning av egendomen, beräknas utdelning för
det kapitalvärde till vilket förmånen i pengar eller varor efter ortens
pris beräknas uppgå på tillträdesdagen. I fråga om kapitalvärdets
beräkning tillämpas därvid 27 §.

Övergångsbestämmelser till 13 och 14 kap. utsökningsbalken

30 § När en exekutiv försäljning har ägt rum eller en utmätt fordran
har drivits in före balkens ikraftträdande, gäller äldre lag i de
avseenden som regleras i 13 och 14 kap. i balken.

Vad som sägs om återvinning i 153 § utsökningslagen (1877:31 s. 1)
gäller fortfarande, när ett beslut om fördelning har meddelats enligt
äldre lag.

Övergångsbestämmelse till 15 kap. utsökningsbalken

31 § När medel före ikraftträdandet av balken har innehållits enligt
ett beslut om införsel, gäller 24 § införsellagen (1968:621) i fråga
om befrielse för gäldenären från betalningsskyldighet.

Övergångsbestämmelser till 16 kap. utsökningsbalken

32 § När en ansökan om avhysning har gjorts före ikraftträdandet av
balken, skall vid tillämpning av 16 kap. 5 § i balken den tid om
sex månader som anges där räknas från ikraftträdandet.

33 § I fråga om skringringsförbud som har meddelats enligt
utsökningslagen (1877:31 s. 1) eller annan lag tillämpas vad som sägs
i balken om kvarstad.

Övergångsbestämmelser till 17 kap. utsökningsbalken

34 § När utmätning eller annan verkställighet har ägt rum före balkens
ikraftträdande, tillämpas äldre lag i fråga om kostnader i målet.
Bestämmelserna i 17 kap. 12 § i balken gäller dock, när en tvist vid
en fördelning av medel prövas av kronofogdemyndigheten enligt 13 kap.
7 § tredje stycket.

I mål som efter ikraftträdandet handläggs av överexekutor tillämpas
äldre lag i fråga om kostnader även i andra fall än som anges i första
stycket.

Övergångsbestämmelser till 18 kap. utsökningsbalken

35 § I fråga om talan mot beslut som har meddelats av utmätningsmannen
före balkens ikraftträdande och förfarandet hos överexekutor i målet
tillämpas äldre lag. Bestämmelsen i 201 § 4 mom. utsökningslagen
(1877:31 s. 1) gäller dock endast om egendom som avses där har sålts
före balkens ikraftträdande.

Beträffande talan mot beslut av överexekutor och förfarandet i
hovrätten i målet tillämpas äldre lag.

I fråga om talan mot hovrättens beslut i mål som har fullföljts från
överexekutor och förfarandet i högsta domstolen i målet tillämpas
också äldre lag.

Andra bestämmelser

36 § Reseförbud som har meddelats enligt utsökningslagen (1877:31 s.1)
upphör att gälla, när balken träder i kraft.

Frågan om hävande av en säkerhetsåtgärd som har beviljats enligt
utsökningslagen prövas av domstol eller, om talan ej har väckts i
saken, av överexekutor.

37 § Vad som i särskild lag eller annan författning är föreskrivet
om skingringsförbud skall i stället avse kvarstad.

Har överexekutor beviljat en säkerhetsåtgärd enligt annan lag än
utsökningslagen (1877:31 s. 1), tillämpas 36 §.

38 § Vad som i särskild lag eller annan författning sägs om
utmätningsmannen skall i stället avse kronofogdemyndigheten.

Talan mot beslut, som efter balkens ikraftträdande meddelas av
kronofogdemyndigheten enligt särskild lag eller annan författning,
skall föras i hovrätten i stället för hos överexekutor.

39 § Mål, som enligt särskild lag eller annan författning skall
prövas av överexekutor och ej avser klagan över
Kronofogdemyndighetens beslut, skall i stället handläggas av
Kronofogdemyndigheten.

Mål enligt särskild lag eller annan författning som är
anhängiga hos överexekutor vid balkens ikraftträdande skall
även därefter handläggas av överexekutor, om ej annat följer av
tredje stycket.

Överexekutors befattning med mål som ej avser klagan över
beslut av Kronofogdemyndigheten upphör senast vid utgången av
år 1982. Mål av sådan art som enligt de nya bestämmelserna
skall handläggas av Kronofogdemyndigheten får även dessförinnan
överlämnas till Kronofogdemyndigheten, om det är lämpligt.
Lag (2006:700).

40 § Bestämmelserna i 35 § gäller i tillämpliga delar även i fall
som avses i 38 och 39 §§.

41 § Lagen (1921:244) om utmätningsed tillämpas fortfarande i fråga
om ansökningar enligt lagen som har kommit in till konkursdomaren
före balkens ikraftträdande.

Förordningen (1855:66 s. 1) angående handelsböcker och
handelsräkningar tillämpas fortfarande beträffande handelsräkningar
som har utfärdats medan förordningen var gällande.

42 § Har en svensk domstol eller förvaltningsmyndighet ålagt någon
betalningsskyldighet och har så lång tid förflutit efter åläggandet
att hinder möter för verkställighet i en främmande stat, vars lag
annars medger verkställighet, skall hovrätten på ansökan av borgenären
förnya betalningsåläggandet, såvida ej hinder föreligger mot
verkställighet enligt svensk lag eller annat särskilt skäl förekommer.
Innan ett sådant beslut meddelas, skall gäldenären beredas tillfälle
att yttra sig.

Förordningen (1863:5 s. 3) angående förnyande av svensk myndighets
beslut, som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat, gäller
fortfarande i fråga om en ansökan som har gjorts hos länsstyrelsen
medan förordningen gällde.