Förordning (1981:923) om stöd genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete

SFS nr
1981:923
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1981-09-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:45
Upphävd
1990-04-01

1 § För att främja industriellt utvecklingssamarbete mellan svenska och
norska företag lämnas stöd enligt denna förordning.

Stödet lämnas i form av lån för finansiering av större projekt som
syftar till tekniskt eller marknadsmässigt utvecklingsarbete.

2 § Lån får lämnas för projekt som innefattar ett ur kommersiell eller
teknisk synvinkel högt risktagande och som på relativt kort sikt bedöms
kunna ge företagsekonomisk lönsamhet.

3 § Lån får lämnas för projekt med gemensamt svenskt-norskt industriellt
intresse som initieras av svenska och norska företag i samarbete. Lånen
kan delas upp på företagen.

4 § Lån får inte lämnas om projektet är sådant att finansieringen bedöms
lämpligen kunna ske på den allmänna kreditmarknaden under normala
marknadsmässiga villkor.

Lånens storlek

5 § Lån får lämnas för högst 50 procent av kostnaden för det
utvecklingsprojekt som lånet avser. Hänsyn skall då tas till om annat
svenskt eller norskt statligt stöd har lämnats för samma ändamål. Om det
finns synnerliga skäl, får ett lån lämnas för en större del av kostnaden
för ett projekt, dock högst 50 miljoner svenska kronor. Lån får inte
lämnas med större belopp än som behövs för att syftet med stödet skall
nås.

Projekt vars totalkostnad understiger 3 miljoner svenska kronor eller
projekt som avser utvinning av olja och gas får inte stödjas.

Låne- och återbetalningsvillkor

6 § Lånets löptid, ränta och återbetalningsvillkor skall bestämmas med
hänsyn till projektets risk och förväntade ekonomiska utfall.

7 § Lån kan lämnas i svenska eller norska kronor. Svenska företag bör i
första hand få lån i svenska kronor och norska företag i norska kronor.

8 § På ett lån utgår ränta från dagen för utbetalningen. Anstånd med
räntebetalningen får lämnas, varvid upplupen ränta läggs till
lånebeloppet. Räntan bestäms med hänsyn till den valuta vari lånet
lämnas och till räntan hos motsvarande finansieringsinstitutioner i
länderna.

9 § Om det bedöms lämpligt, får återbetalningen av ett lån helt eller
delvis ersättas med royalty eller annan löpande avgift till dess lånet
återbetalts jämte ränta.

10 § Ett lån skall i övrigt förenas med de villkor och föreskrifter som
behövs med hänsyn till syftet med stödet. Särskild säkerhet behöver dock
inte ställas.

11 § Återbetalningsskyldigheten kan helt eller delvis efterges, om
låntagaren visar att förutsättningar uppenbarligen saknas att utnyttja
projektets resultat på ett lönsamt sätt.

Uppsägning av lån

12 § Ett lån kan sägas upp till omedelbar betalning, om

1. låntagaren genom oriktiga eller vilseledande uppgifter har föranlett
att lånet beviljats,

2. låntagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de villkor eller
föreskrifter som gäller för lånet eller

3. sådana förhållanden har inträffat att låntagaren med hänsyn till
syftet med lånet uppenbarligen inte längre bör få inneha lånet.

Förfarandet

13 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av stiftelsen Fonden
för svenskt-norskt industriellt samarbete.

14 § En ansökan om lån skall vara skriftlig och ges in till den svenska
Fonden för industriellt utvecklingsarbete respektive det norska
Industrifondet. Ansökningen skall innehålla uppgift om

1. de företag, som ansökningen avser, deras verksamhet och ekonomiska
ställning,

2. ändamålet med lånet och de skäl i övrigt som åberopas för ansökningen
och

3. svenskt eller norskt statligt stöd i annan form har sökts eller
beviljats för de projekt, som ansökningen avser.

Sökanden skall i övrigt förebringa den utredning som stiftelsen finner
behövlig.

15 § Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete skall följa
verksamheten hos dem som har erhållit lån och därvid utöva tillsyn av
att lånevillkoren iakttas.