Kreditupplysningsförordning (1981:955)

SFS nr
1981:955
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:917

1 § Ansökan enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) om
tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller om
medgivande att överlåta eller upplåta register som används i
sådan verksamhet görs hos Datainspektionen.
Förordning (2008:917).

2 § Ansökan om tillstånd att bedriva
kreditupplysningsverksamhet skall innehålla uppgift om

1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer,
post-adress och telefonnummer samt verksamhetens besöksadress,

2. varifrån och på vad sätt uppgifter som skall läggas till
grund för kreditupplysningar skall samlas in,

3. till vem och på vad sätt kreditupplysningar skall lämnas ut,

4. hur register skall förvaras och vilka principer som skall
iakttas för gallring av uppgifter i register,

5. hur den som är registrerad skall få del av de uppgifter som
finns lagrade om honom,

6. hur meddelande om innehållet i kreditupplysning skall lämnas
till den som upplysningen avser,

7. hur och när rättelse, komplettering eller uteslutning av
oriktig eller missvisande uppgift skall göras.

En anmälan enligt 3 § tredje stycket kreditupplysningslagen
(1973:1173) skall innehålla motsvarande uppgifter.
Förordning (1997:559).

3 § Ansökan om medgivande att överlåta eller upplåta register som
används i kreditupplysningsverksamhet skall innehålla uppgift om

1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, post
adress och telefonnummer,

2. registrets omfattning och innehåll,

3. till vem överlåtelse eller upplåtelse skall ske,

4. ändamålet med överlåtelsen eller upplåtelsen.

4 § Är ansökan ofullständig, skall inspektionen förelägga sökanden att
inom viss tid komplettera handlingarna, med erinran att ärendet annars
kan avgöras i befintligt skick.

5 § Har upphävts genom förordning (1997:559).

6 § I ärenden som avser företag under Finansinspektionens
tillsyn bör Datainspektionen samråda med Finansinspektionen.

Om det av en underrättelse som avses i 4 kap. 1 eller 2 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse framgår att ett
utländskt kreditinstitut avser att driva
kreditupplysningsverksamhet, ska Finansinspektionen
vidarebefordra innehållet i underrättelsen till
Datainspektionen. Förordning (2008:917).

7 § När beslut enligt 4, 6, 13 eller 17 § kreditupplysningslagen
(1973:1173) expedieras, skall avskrift av beslutet överlämnas till
justitiekanslern.

7 a § Datainspektionen skall på begäran utfärda intyg om att ett
tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet inte har
återkallats som en disciplinär åtgärd. Förordning (1996:27).

8 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av kreditupplysningslagen
(1973:1173) meddelas av datainspektionen.

1997:559

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

2. Vad som föreskrivs i 2 § andra stycket gäller även i fråga
om anmälningar enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till
lagen (1997:556) om ändring i kreditupplysningslagen
(1973:1173).