Inkassoförordning (1981:956)

SFS nr
1981:956
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:292

1 § Ansökan enligt inkassolagen (1974:182) om tillstånd att
bedriva inkassoverksamhet eller om medgivande att överlåta
eller upplåta register som avser gäldenärer och som används i
tillståndspliktig inkassoverksamhet görs hos Datainspektionen.
Förordning (2008:918).

2 § Ansökan om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet skall innehålla
uppgift om

1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, post
adress och telefonnummer samt verksamhetens besöksadress,

2. huruvida verksamheten avser indrivning av fordringar för annans
räkning eller fordringar som övertagits för indrivning,

3. de kravrutiner som skall tillämpas i verksamheten,

4. hur de klientmedel som inflyter i verksamheten skall förvaltas och
redovisas.

3 § Ansökan om medgivande att överlåta eller upplåta register som
avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet
skall innehålla uppgift om

1. sökandens namn, personummer eller organisationsnummer, post
adress och telefonnummer,

2. registrets omfattning och innehåll,

3. till vem överlåtelse eller upplåtelse skall ske,

4. ändamålet med överlåtelsen eller upplåtelsen.

4 § Är ansökan ofullständig, skall inspektionen förelägga sökanden att
inom viss tid komplettera handlingarna, med erinran att ärendet annars
kan avgöras i befintligt skick.

4 a § I ett ärende om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet
ska beslut meddelas inom sex månader efter det att en
fullständig ansökan kom in till Datainspektionen. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas. Förordning (2010:292).

5 § När beslut enligt 3, 10 a eller 15 § inkassolagen (1974:182)
expedieras, skall avskrift av beslutet överlämnas till
justitiekanslern.

6 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av inkassolagen (1974:182)
meddelas av datainspektionen.

Övergångsbestämmelser

2010:292

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in
till Datainspektionen före ikraftträdandet men ännu inte har
avgjorts.