Förordning (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort

SFS nr
1981:96
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1981-01-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:324
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:960

Godkännande av körkort

1 § Ett utländskt körkort gäller i Sverige i enlighet med sitt innehåll.

Om ett utländskt körkort inte är utformat i överensstämmelse med
förebilderna i någon av de konventioner om vägtrafik, som undertecknats
i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968,
och inte heller är utfärdat på ett skandinaviskt språk, engelska, tyska
eller franska, gäller körkortet dock endast i förening med en bestyrkt
översättning till något av dessa språk.

Ett körkort som inte är försett med fotografi av körkortshavaren gäller
endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi. Förordning
(1991:741).

2 § Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige

1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,

2. om innehavaren under de senaste tre åren har haft ett svenskt
körkort som har återkallats av en svensk myndighet,

3. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort.

Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige om innehavaren är
folkbokförd här sedan mer än ett år. Detta innebär dock inte att
körkortet blir ogiltigt under den tid som en ansökan om utbyte
enligt 7 § prövas. Ett utländskt körkort som har utfärdats i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller dock i
Sverige oavsett hur länge innehavaren har varit folkbokförd här och
medför även rätt att ha uppsikt över övningskörning som avses i 74 §
första stycket körkortsförordningen (1977:722).

Ett utländskt körkort medför inte rätt att föra bil innan
innehavaren har fyllt 18 år. Det medför inte heller rätt för annan än
medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet att

1. föra svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik
eller,

2. att föra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet
för transport av personer eller gods. Förordning (1994:2091).

3 § Bestämmelserna i körkortslagen (1977:477) och körkortsförordningen
(1977:722) om skyldighet att medföra körkort samt om särskild utredning
och omhändertagande av körkort gäller i tillämpliga delar även den som
har ett utländskt körkort.

4 § Om det föreligger någon sådan återkallelsegrund som avses i 16
§ körkortslagen (1977:477), skall länsstyrelsen pröva om körkortet
fortfarande kan godkännas i Sverige. Om länsstyrelsen anser att
varning är en tillräcklig åtgärd, får länsstyrelsen utfärda ett
preliminärt beslut om varning för godkännande inom viss tid.

I fall som avses i första stycket gäller bestämmelserna i
körkortslagen och körkortsförordningen (1977:722) i tillämpliga
delar. Förordning (1994:1198).

5 § Om länsstyrelsen eller en domstol har beslutat att körkortet
inte skall godkännas i Sverige, skall innehavaren uppmanas att
överlämna körkortet till Vägverket. I ett sådant fall gäller
bestämmelserna i 37 och 105 §§ körkortsförordningen (1977:722).
Vägverket skall behålla körkortet under den tid som det är ogiltigt i
Sverige, dock längst intill den tidpunkt då innehavaren lämnar
Sverige. Förordning (1994:1198).

6 § Frågor som avses i 3–5 §§ prövas av myndigheten i det län där
körkortshavaren är folkbokförd eller, om han inte är folkbokförd i
Sverige, av myndigheten i det län där förseelsen eller ingripandet har
skett. Förordning (1991:741).

Utbyte av körkort

7 § Ett körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, Liechtenstein, Schweiz eller Japan
och som gäller i Sverige får bytas ut mot ett svenskt körkort med
motsvarande behörighet om innehavaren

1. uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 7 §
körkortslagen (1977:477),

2. är folkbokförd i Sverige, och

3. utbyte av svenska körkort medges i den stat som utfärdat det
utländska körkortet. Förordning (1994:2091).

7 a § Ett körkort som har utfärdats i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som efter den 1 januari 1990
har bytts ut mot ett svenskt körkort med behörighet B får bytas ut
mot ett nytt svenskt körkort med behörigheter som motsvarar dem som
gäller för det utländska körkortet om

1. det utländska körkortet fortfarande är giltigt i den stat där det
har utfärdats,

2. innehavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges
i 7 § körkortslagen (1977:477),

3. innehavaren är folkbokförd i Sverige, och

4. utbyte av svenska körkort medges i den stat som har utfärdat det
utländska körkortet. Förordning (1995:960).

8 § Frågor om utbyte av körkort prövas av länsstyrelsen i det län där
sökanden är folkbokförd. En ansökan om utbyte skall göras skriftligen.
Till ansökningen skall fogas

det utländska körkortet eller en utredning som styrker sökandens
körkortsinnehav,

ett personbevis och

en hälsodeklaration och ett intyg om synprövning eller, om ansökningen
avser ett svenskt körkort med behörigheten C eller D eller med
taxibehörighet, ett läkarintyg.

Om länsstyrelsen finner anledning att anta att sökanden inte innehar ett
gällande körkort, får länsstyrelsen förelägga sökanden att ge in en
utredning som styrker att körkortet är gällande i det land där det har
utfärdats. Följs inte föreläggandet, får ansökningen avvisas.

I övrigt gäller bestämmelserna i 11 § körkortsförordningen (1977:722) i
tillämpliga delar. Förordning (1991:741).

9 § Beslutar länsstyrelsen om utbyte, får länsstyrelsen föreskriva
särskilda villkor för körkortet. Därvid skall bestämmelserna i
körkortsförordningen (1977:722) tillämpas.

Bemyndiganden m. m.

10 § Ytterligare föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning
beslutas av Vägverket efter samråd med Rikspolisstyrelsen.

Länsstyrelsen får medge undantag från bestämmelserna i denna förordning
samt medge utbyte i större utsträckning än som följer av förordningen.
Undantag eller medgivande som nu nämnts får beslutas endast om det finns
särskilda skäl och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Ett
undantag eller medgivande får förenas med villkor. Förordning
(1992:1401).

11 § Länsstyrelsens beslut enligt 10 § andra stycket överklagas
till Vägverket. Verkets beslut får inte överklagas.

Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna förordning överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Ett föreläggande enligt 8 § andra stycket
får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut av Vägverket enligt denna förordning än de som avses i
första stycket överklagas hos regeringen. Förordning (1995:219).

12 § I fråga om körkort som har utfärdats i Danmark, Finland,
Island eller Norge gäller följande särskilda bestämmelser.

1. En körkortshavare som är folkbokförd i Sverige har samma rätt
som innehavaren av ett svenskt körkort att ha uppsikt vid
övningskörning som avses i 74 § andra stycket
körkortsförordningen (1977:722) och att godkännas som sådan
handledare som avses i 78 § samma förordning. Den som har varit
folkbokförd i Sverige kortare tid än fem år skall själv visa att
körkortet är giltigt i utfärdandelandet sedan minst fem år tillbaka.

2. Har länsstyrelsen eller en domstol beslutat att körkortet inte skall
godkännas i Sverige eller meddelat innehavaren en varning, skall
länsstyrelsen underrätta den myndighet som har utfärdat körkortet
om beslutet, när detta har vunnit laga kraft. Detsamma gäller när
körkortet har bytts ut mot ett svenskt. Skall körkortet inte längre
godkännas i Sverige eller har det bytts ut mot ett svenskt, skall
körkortet om möjligt bifogas underrättelsen om beslutet. I övrigt
skall bestämmelserna i 5 § denna förordning och 37 och 105 §§
körkortsförordningen om skyldighet att efter uppmaning
överlämna körkortet tillämpas med den ändringen att kortet skall
överlämnas till länsstyrelsen. Om beslutet meddelas av en domstol
skall denna underrätta länsstyrelsen när beslutet har vunnit laga
kraft.

3. Bestämmelserna i denna förordning om godkännande av körkort
gäller även midlertidigt kørekort och turistkørekort utfärdade i
Danmark, tillfälligt körkort utfärdat i Finland och midlertidig
kjøretillatelse meddelad i Norge. Förordning (1994:1199).

Avgifter för vissa ärenden

13 § Avgift tas ut för prövning av ansökan om undantag enligt 10 §.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.
Förordning (1992:389).

Övergångsbestämmelser

1991:741

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter
om utbyte av körkort gäller fortfarande om ansökan enligt 8 § har
inkommit till länsstyrelsen före den 1 juli 1991.

1994:1198

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Mål som
väckts i länsrätten före ikraftträdandet och frågor som rör dessa
mål skall handläggas enligt äldre bestämmelser.

1994:1199

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994 utom vad
avser 12 § 2 som träder i kraft den 1 oktober 1994. Mål som väckts i
länsrätten före den 1 oktober 1994 och frågor som rör dessa mål
handläggs enligt äldre bestämmelser.

1995:219

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.