Förordning (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

SFS nr
1981:967
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-10-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:597

Betalningsfastställelse

1 § Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt
att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i
ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge eller
upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen eller
Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till
Transportstyrelsen eller motsvarande utländska myndighet. I
fråga om ett svenskt skepp eller skepp under byggnad i Sverige
skall Transportstyrelsen underrättas, även om skeppet eller
skeppsbygget inte är registrerat.

En kopia av domstolens beslut skall sändas till
Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet
har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om
huruvida beslutet har överklagats eller inte.
Förordning (2008:1207).

2 § Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt
att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i
ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller
intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg eller upphävt
ett sådant förordnande, skall domstolen eller
Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till
inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen.

En kopia av domstolens beslut skall sändas till
Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet
har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om
huruvida beslutet har överklagats eller inte.

Vad som föreskrivs i andra stycket gäller också i fråga om ett
luftfartyg som är registrerat utom riket eller reservdelar som
är intecknade utom riket. Förordning (2008:1207).

3 § Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt
att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i
fast egendom eller upphävt ett sådant förordnande, skall
domstolen eller Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia
av beslutet till inskrivningsmyndigheten.

En kopia av domstolens beslut skall sändas till
Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet
har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om
huruvida beslutet har överklagats eller inte.

Vad som föreskrivs i första eller andra styckena gäller också i
fråga om tomträtt. Förordning (2006:878).

Kvarstad

4 § Har domstol förordnat om kvarstad på ett registrerat skepp eller
registrerat skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig
äganderätt till egendomen eller till andel däri eller upphävt ett sådant
förordnande, skall domstolen genast underrätta Transportstyrelsen eller
mot svarande utländska myndighet. I fråga om ett svenskt skepp eller
skepp under byggnad i Sverige skall sjöfarts registret underrättas,
även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets
registerbeteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort. I
underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad har beslutats.
Underrättelser enligt denna paragraf skall överbringas genom telefon
eller telegram. Underrättelsen skall följas av skriftlig bekräftelse.
Förordning (2008:1207).

5 § Har domstol förordnat om kvarstad på ett luftfartyg som är
infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till
ett sådant luftfartyg, andel i sådan egendom eller villkorlig
äganderätt till egendomen eller till andel däri eller upphävt ett
sådant förordnande, skall domstolen genast underrätta
inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen.

I underrättelsen anges om möjligt luftfartygets nationalitets-
och registreringsbeteckning. I underrättelsen an ges även den
fordran för vilken kvarstad har beslutats. Förordning (2008:1207).

6 § Har domstol förordnat om kvarstad på fast egendom eller upphävt ett
sådant förordnande, skall domstolen genast underrätta
inskrivningsmyndigheten. I underrättelsen anges den fordran för vilken
kvarstad har beslutats.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller också i fråga om tomträtt.

7 § Har en domstol beslutat om kvarstad på ett patent, en
mönsterrätt eller ett varumärke eller upphävt ett sådant
beslut, ska domstolen genast underrätta Patent- och
registreringsverket. I underrättelsen bör patentets,
mönsterregistreringens eller varumärkesregistreringens nummer
anges.

Har en domstol beslutat om kvarstad på en växtförädlarrätt
eller upphävt ett sådant beslut, ska domstolen genast
underrätta Statens jordbruksverk. I underrättelsen bör
registreringens nummer anges. Förordning (2011:597).

Inhibition

8 § Om en domstol har förordnat att en exekutionstitel tills
vidare inte får verkställas, skall domstolen samma dag sända en
kopia av beslutet till Kronofogdemyndigheten. Detta gäller
också i fråga om senare beslut av betydelse för
verkställigheten. Förordning (2006:878).