Fastbränsleförordning (1981:972)

SFS nr
1981:972
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1981-10-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:797
Upphävd
1994-07-01

Fastbränsleförordning

1 § Frågor om tillstånd enligt 3 a § fastbränslelagen (1981:599) prövas
av närings- och teknikutvecklingsverket. Ansökan om tillstånd skall
göras skriftligen till verket. Vid beredningen av tillståndsärenden
skall verket se till att samråd sker i behövlig omfattning med
myndigheter som särskilt berörs av tillståndsfrågan.

Anmälan enligt 2, 3 eller 4 övergångsbestämmelserna till lagen
(1984:641) om ändring i lagen (1981:599) om utförande av
eldningsanläggningar för fast bränsle skall göras skriftligen till
närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1991:1622).

2 § Frågor om undantag i särskilda fall från 2 § fastbränslelagen
(1981:599) prövas av närings- och teknikutvecklingsverket. Ansökningar
om undantag skall ges in till verket.

Undantag får medges om ett utförande av anläggningen för eldning med
fast bränsle skulle bli oskäligt ekonomiskt eller praktiskt betungande
eller stora miljöproblem eller andra starka skäl talar för ett annat
utförande av anläggningen i fråga. Förordning (1991:1622).

2 a § Fastbränslelagen (1981:599) gäller inte för eldningsanläggningar
som omfattas av 3 § nämnda lag om

1. pannan utförs för el men med möjlighet till oljeeldning,

2. pannans effekt vid eldrift är lägst 60 procent av största
effektbehovet,

3. pannans totala verkningsgrad vid oljeeldning är minst 95 procent
enligt statens provningsanstalts provningsmetod SP A3 535 och

4. pannans effekt inte överstiger 30 kilowatt. Förordning (1984:642).

3 § Frågor om undantag i särskilda fall från 3 § fastbränslelagen
(1981:599) prövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet eller, om en sådan nämnd
överlämnar ansökningen till närings- och teknikutvecklingsverket, av
verket.

Ansökningar om undantag skall ges in till den kommunala nämnden. Nämnden
skall överlämna ansökningen till verket för prövning, om

1. ansökningen gäller en eldningsanläggning som inte i allt väsentligt
är avsedd för värmeförsörjning av bebyggelse eller

2. nämnden annars finner ett överlämnande motiverat med hänsyn till
anläggningens beskaffenhet.

Undantag får medges om särskilda skäl föranleder det. Förordning
(1991:1622).

4 § Ansökningar enligt 2 och 3 §§ skall vara skriftliga. Ansökningen
skall innehålla de skäl som åberopas för undantag. Finner myndigheten
ytterligare utredning nödvändig för prövning av ansökningen, skall
sökanden lägga fram även den.

5 § Tillsynsmyndigheter enligt fastbränslelagen (1981:599) är

1. Den kommunala nämnden i fråga om anläggningar som avses i 3 § nämnda
lag och som i allt väsentligt är avsedda för värmeförsörjning av
bebyggelse samt

2. närings- och teknikutvecklingsverket i övrigt. Förordning
(1991:1622).

6 § Vid handläggning av frågor enligt 2 § denna förordning skall
närings- och teknikutvecklingsverket samråda med överstyrelsen för
ekonomiskt försvar, om det inte är uppenbart obehövligt. Förordning
(1991:1622).

7 § Ett beslut av närings- och teknikutvecklingsverket enligt denna
förordning får överklagas hos regeringen.

Ett beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning får överklagas
hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.
Förordning (1991:1622).

8 § Ytterligare föreskrifter om verkställighet av fastbränslelagen
(1981:599) beslutas av statens planverk såvitt avser anläggningar under
en kommunal nämnds tillsyn och av närings- och teknikutvecklingsverket i
övrigt. Förordning (1991:1622).