Förordning (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.;

SFS nr
1981:978
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1981-10-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:642
Upphävd
1994-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:538

1 § För det militära försvarets verksamhet delas landet in i tre
militärområden. Militärområdenas benämningar, omfattningar och
beteckningar anges i bilaga 1 till denna förordning.
Förordning (1993:538).

2 § Militärområdena indelas i försvarsområden. Försvarsområdenas
benämningar, omfattningar och beteckningar anges i bilaga 1 till denna
förordning. Förordning (1983:480).

3 § Inom landet finns dessutom för marinstridskrafternas
verksamhet marinkommandon, kustartilleriförsvar och
marindistrikt samt för flygstridskrafternas verksamhet
flygkommandon.

Överbefälhavaren bestämmer den geografiska omfattningen av
dessa. Förordning (1993:538).

4 § För verksamheten inom den civila delen av totalförsvaret indelas
riket i fem civilområden. Civilområdenas benämningar, omfattningar och
beteckningar anges i bilaga 2 till denna förordning. Förordning
(1992:456).

5 § Under krig och, i den utsträckning regeringen bestämmer, vid
krigsfara får överbefälhavaren besluta om tillfälliga ändringar i
indelningen i militärområden och försvarsområden. Förordning (1983:480).

Bilaga 1

Militärområdenas och försvarsområdenas benämningar m. m.

Benämning Omfattning Beteckning

Militärområden

Södra militärområdet Jönköpings, Kronobergs, Milo S
Kalmar, Blekinge, Kristian-
stads, Malmöhus, Hallands,
Göteborgs och Bohus,
Älvsborgs samt Skaraborgs län

Mellersta militär- Stockholms, Uppsala, Söderman- Milo M
området lands, Östergötlands, Gotlands,
Västmanlands, Värmlands, Örebro,
Kopparbergs och Gävleborgs län

Norra militärområdet Västernorrlands, Jämtlands, Milo N
Västerbottens och Norrbottens
län

Förordning (1993:538).

Bilaga 2

Civilområdenas benämningar m. m.

Benämning Omfattning Beteckning

Södra civilområdet Jönköpings, Kronobergs, Civo S
Kalmar, Blekinge, Kristian-
stads och Malmöhus län

Västra civilområdet Hallands, Göteborgs och Bohus, Civo V
Älvsborgs samt Skaraborgs län

Mellersta civilområdet Stockholms, Uppsala, Söderman- Civo M
lands, Östergötlands, Gotlands,
Västmanlands, Värmlands, Örebro,
Kopparbergs och Gävleborgs län

Nedre Norrlands Västernorrlands och Jämtlands Civo NN
civilområde län

Övre Norrlands Västerbottens och Norrbottens Civo ÖN
civilområde län

Förordning (1993:538).