Utsökningsförordning (1981:981)

SFS nr
1981:981
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1981-10-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1194

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning är tillämplig i fråga om mål om
verkställighet som avses i utsökningsbalken (utsökningsmål)
samt, i den utsträckning som följer av 18 kap., i fråga om
andra mål och ärenden som handläggs av Kronofogdemyndigheten.
Förordning (2006:879).

2 § Som allmänna mål handläggs, utöver mål om uttagande av
böter, viten, skatter, tullar samt avgifter och liknande medel
som tillkommer staten och som får utsökas utan föregående dom,
mål om uttagande av

1. belopp som har förklarats förverkat eller som någon har
ålagts att betala som annan särskild rättsverkan av brott,

2. belopp som i ett mål eller ärende vid domstol eller annars
i samband med en rättegång har utgått av allmänna medel och
som enligt domstolens beslut ska återbetalas,

3. sådan kostnad för rättshjälp som part eller någon annan har
ålagts att ersätta staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619),

4. vad som ska betalas enligt beslut som avses i lagen
(2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,

5. byggsanktionsavgifter enligt 11 kap. plan- och bygglagen
(2010:900),

6. belopp som domstol har dömt någon att betala till staten
eller belopp som någon enligt lag har rätt att återkräva av
någon annan, om enligt särskild föreskrift indrivning av
beloppet får ske enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m.,

7. utländsk skatt eller avgift enligt lagen (2011:1537) om
bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska
unionen och lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i
skatteärenden,

8. avgifter enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid
lantmäteriförrättningar,

9. avgifter enligt förordningen (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel,

10. fordran mot en aktieägare, styrelseledamot eller
verkställande direktör i ett aktiebolag på grund av punkt 5 av
övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i
aktiebolagslagen (1975:1385) och fordran mot en övertagare på
grund av 17 § lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med
anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek,
om fordringen mot bolaget drivs in som allmänt mål,

11. avgifter enligt förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordningen
(1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814)
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
samt avgifter enligt föreskrifter som en kommun meddelat med
stöd av sistnämnda förordning eller med stöd av 27 kap.
miljöbalken,

12. upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet. Förordning (2011:1547).

3 § När bestämmelser i utsökningsbalken, som innebär att
sökanden kan begära, medge eller bestrida något, skall
tillämpas i allmänna mål och åtgärden inte sker vid
sammanträde, anses åtgärden ha vidtagits först när den har
registrerats i utsöknings- och indrivningsdatabasen eller sedan
anteckning om den har gjorts i protokoll eller på annan
handling i målet. Förordning (2001:593).

4 § Vad som föreskrivs i denna förordning om fast egendom
gäller i tilllämpliga delar även tomträtt. Detsamma gäller
vattenfallsrätt som har upplåtits enligt lagen (1907:36 s. 1)
om nyttjanderätt till fast egendom.

Vad som föreskrivs om utmätning av lön gäller även utmätning av
annan förmån som avses i 7 kap. 1 § utsökningsbalken. Vad som
sägs om arbetsgivaren gäller därvid den som utger förmånen.
Förordning (1996:42).

5 § Kronofogdemyndigheten skall registrera enskilda mål i
utsöknings- och indrivningsdatabasen samt föra dagbok i varje
mål. Därvid skall sådana uppgifter som avses i 2 kap. 5 § lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet registreras.

Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter för hur dagbok
och kassajournal skall föras. Bestämmelser om utsöknings- och
indrivningsdatabasen finns i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och i
förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens verksamhet. Förordning (2006:879).

2 kap. Ansökan m.m.

Ansökan

1 § Bestämmelserna i 2-8 §§ gäller inte i allmänna mål.
Förordning (2004:594).

2 § Vid ansökan skall anges, utöver den åtgärd som yrkas,
sökandens namn, person- eller organisationsnummer, postadress
samt telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen. Nummer
avseende hemligt telefonabonnemang behöver dock anges endast om
Kronofogdemyndigheten begär det. Har sökanden vidtalat ett
ombud att företräda honom, skall ombudets namn, postadress och
telefonnummer anges.

Vid ansökan skall uppgift lämnas om enskild svarandes namn,
yrke, person- eller organisationsnummer, hemvist, postadress
och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan
adress där svaranden kan anträffas för delgivning genom
stämningsman. Uppgift skall lämnas även om svarandens
telefonnummer till bostaden, om arbetsplatsen samt förhållanden
i övrigt av betydelse för delgivning med honom. Saknar
svaranden känd adress, skall uppgift lämnas om den utredning
som har gjorts för att fastställa detta.

Uppgifter som framgår av exekutionstiteln eller annan handling
som inges behöver inte anges särskilt. Uppgift om svarandens
yrke, arbetsplats och telefonnummer behöver lämnas endast om
den är känd för sökanden.

Uppgifter som avses i denna paragraf skall gälla förhållandena
när uppgifterna lämnas till Kronofogdemyndigheten. Ändras något
av dessa förhållanden eller är en uppgift ofullständig eller
felaktig, skall det utan dröjsmål anmälas till
Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

3 § Muntlig ansökan skall upptecknas av Kronofogdemyndigheten.

Om en dom har översänts till Kronofogdemyndigheten enligt
25 a § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa
brottmål, m. m., skall myndigheten kontakta målsäganden för
besked om denne vill ansöka om verkställighet och hjälpa
målsäganden med en sådan ansökan. Förordning (2006:879).

4 § När ansökan om utmätning omfattar ränta, bör sökanden ange
vilket belopp räntefordringen uppgår till då ansökningen görs.

5 § Söks utmätning för belopp som har förfallit successivt,
skall vid ansökningen anges på vilken tid fordringen belöper.

När en ansökan om utmätning avser fordran på underhållsbidrag
till barn och rätten till avdrag på underhållsbidraget enligt 7
kap. 4 § föräldrabalken har bestämts genom dom eller avtal, bör
sökanden ge in denna handling. Förordning (1996:42).

6 § Dom, utslag eller beslut som åberopas för verkställighet
skall vara försett med lagakraftbevis, om det för
verkställigheten krävs att avgörandet har vunnit laga kraft.

7 § Den som begär försäljning av egendom, som enligt 4 kap.
27 § utsökningsbalken skall anses utmätt, skall inge
exekutionstiteln med lagakraftbevis samt, i förekommande fall,
fordringsbevis och pantbrev eller annan inteckningshandling.
Handlingarna skall inges i original.

Något pantbrev behöver dock inte ges in när det är fråga om
datapantbrev och sökanden är registrerad som pantbrevshavare i
pantbrevsregistret. Förordning (1994:447).

8 § I ett sådant föreläggande som avses i 2 kap. 5 §
utsökningsbalken skall erinras om att ansökningen kan avvisas,
om bristen inte avhjälps. Förordning (1996:42).

9 § Om ansökan avser någon som inte har fyllt 18 år, skall
Kronofogdemyndigheten genast sända en underrättelse om detta
till överförmyndaren tillsammans med en uppgift om skulden. En
underrättelse får underlåtas när den inte är av betydelse för
överförmyndarens tillsynsverksamhet. Kronofogdemyndigheten får
lämna närmare föreskrifter om underrättelser enligt denna
paragraf. Förordning (2006:879).

9 a § Kronofogdemyndigheten får lämna tillstånd enligt 2 kap.
1 § första stycket utsökningsbalken att göra ansökan på medium
för automatisk databehandling. Sådant tillstånd får beviljas
ingivare som kan antas komma att på ett betryggande och
tekniskt ändamålsenligt sätt ge in ett stort antal ansökningar.
Ett tillstånd får återkallas om det finns skäl för det.

Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
ansökningar enligt denna bestämmelse. Förordning (2006:879).

10 § Har upphävts genom förordning (2006:879).

11 § Har upphävts genom förordning (2006:879).

3 kap. Allmänna bestämmelser om förfarandet

Förrättning

1 § Kronofogdemyndigheten skall se till att en förrättning inte
väcker onödig uppmärksamhet eller annars orsakar svaranden
eller annan enskild större olägenhet än som är nödvändigt.

Förrättning får inte utan särskilda skäl hållas före klockan 6
eller efter klockan 21.

2 § När förrättningsmannen bereder sig tillträde till en låst
bostad eller annat utrymme som är tillslutet, får inte större
skada förorsakas än nödvändigt. Efter förrättningen skall
utrymmet tillslutas på lämpligt sätt, om det inte är uppenbart
onödigt.

Den som förfogar över utrymmet skall underrättas om åtgärden,
om han inte var närvarande vid förrättningen.

3 § Kronofogdemyndigheten får begära biträde av
Polismyndigheten, om förrättningsmannen kan antas möta
motstånd vid en förrättning eller om sådant biträde av annan
särskild anledning behövs för att förrättningen ska kunna
genomföras. Förordning (2014:1194).

4 § Om det behövs av särskilda skäl, skall ett vittne närvara
vid förrättning. Som vittne anlitas en tjänsteman vid
Kronofogdemyndigheten eller någon annan person.
Förordning (2006:879).

5 § Uppträder en part eller någon annan som får närvara vid
förrättning störande eller på annat sätt otillbörligt och
rättar han sig inte efter tillsägelse, får förrättningsmannen
avvisa honom.

Förhör m.m.

6 § Kallelse till förhör skall sändas med posten eller ske på
något annat lämpligt sätt. När vite eller annan påföljd
föreläggs, skall kallelsen vara skriftlig och delges.

7 § Om sökanden inte kallas till förhör med svaranden, skall
han underrättas om tid och plats för förhöret och om att han
har rätt att närvara vid förhöret. Sådan underrättelse behövs
dock inte, om underrättelsen skulle medföra att förhöret måste
uppskjutas eller om annan särskild anledning föreligger.

Vad som sägs i första stycket gäller beträffande sökanden och
svaranden, när förhör skall hållas med tredje man.

Underrättelse enligt denna paragraf skall sändas med posten
eller lämnas på något annat lämpligt sätt.

8 § Ersättning enligt 2 kap. 13 § utsökningsbalken betalas
enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel
till vittnen, m.m. Förordning (1982:813).

9 § Ett föreläggande av vite enligt 2 kap. 15 § första stycket
utsökningsbalken skall ske skriftligen. Föreläggandet skall
delges.

Protokoll och anteckningar

10 § Vid förrättningar skall protokoll föras. Protokoll behöver
dock inte föras

1. när förrättning hålls i Kronofogdemyndighetens lokaler utan
att någon part eller annan sakägare är närvarande eller har
kallats,

2. när förrättning för utmätning eller annan verkställighet
hålls utan att verkställighet kan ske,

3. när förrättningen i andra fall är av enkel beskaffenhet.

Protokoll skall dock alltid föras vid exekutiv auktion,
bevakningssammanträde och sammanträde för fördelning av
köpeskilling eller andra medel. Förordning (2006:879).

11 § I protokollet skall anges

1. förrättningsmannen, tid och plats för förrättningen och
förrättningens ändamål,

2. vittne och särskilt tillkallad sakkunnig,

3. parterna och deras ombud eller biträden samt, vid annan
förrättning än exekutiv försäljning, uppgift om vilka av dem
som är närvarande,

4. när förrättningsmannen har berett sig tillträde till någons
bostad i innehavarens frånvaro, uppgift om anledningen till
det,

5. den verkställighet som ansökningen avser och
exekutionstiteln,

6. yttranden och upplysningar som lämnas i målet och bevis som
förebringas,

7. Kronofogdemyndighetens beslut och åtgärder,

8. vad som i övrigt förekommer vid förrättningen, om det kan
antas ha betydelse.

Om de uppgifter som avses i första stycket 6-8 har tagits upp i
en inlaga eller annan handling i akten, behöver i protokollet
endast hänvisas till handlingen.

I 6, 9-13, 15, 16 och 18 kap. finns bestämmelser om att
protokoll vid vissa förrättningar skall innehålla ytterligare
uppgifter. Förordning (2006:879).

12 § Protokollet skall om det är möjligt sättas upp efter hand
som förrättningen fortgår. Om det inte kan ske, skall
minnesanteckningar föras och protokollet sättas upp snarast
möjligt sedan förrättningen har avslutats. I stället för
minnesanteckningar får upptagning på fonetisk väg användas.

Protokoll som inte sätts upp i form av ett elektroniskt
dokument skall undertecknas av förrättningsmannen. Förordning
(1996:42).

13 § När protokoll inte behöver föras vid en förrättning, skall
i stället föras anteckningar på handling i målet eller på annat
lämpligt sätt. Beträffande sådana anteckningar gäller i
tillämpliga delar vad som föreskrivs i denna förordning om
protokoll.

14 § Vid förhör skall protokoll föras. I protokollet skall
anges

1. den som förhöret avser,

2. uppgifter av betydelse som lämnas vid förhöret,

3. bekräftelse på heder och samvete av lämnade uppgifter,

4. beslut om ersättning till tredje man som har hörts,

5. förordnande att uppgift inte får röjas obehörigen.

I övrigt gäller 11 och 12 §§ i tillämpliga delar.

Beslut

15 § Beslut, som inte tas in i protokoll, skall antecknas på
handling i målet eller på annat lämpligt sätt.

Beslut och protokoll får sättas upp i form av ett elektroniskt
dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll
och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt
förfarande. Förordning (1996:42).

16 § När ett beslut om utmätning eller verkställighet av
kvarstad för fordran innehåller upplysning om hur beslutet
överklagas, skall det i beslutet även anges att den som är
missnöjd med beslutet kan begära rättelse eller ändring hos
Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

17 § Kronofogdemyndigheten skall självmant pröva frågan om
rättelse eller ändring av beslut, när det föreligger anledning
till en sådan åtgärd. Detsamma gäller frågan om avbrytande
eller hävande av verkställighet i andra fall, om inte annat är
föreskrivet i utsökningsbalken.

Första stycket gäller också när överklagande ger anledning till
en sådan åtgärd.

4 kap. Gemensamma bestämmelser om underrättelse

1 § Skall ägaren av registrerat skepp eller registrerat
skeppsbygge eller av fast egendom underrättas eller kallas,
skall underrättelsen eller kallelsen sändas till den för vilken
inskrivning eller lagfart senast har beviljats eller sökts. Är
det känt att någon annan har förvärvat eller gör anspråk på
egendomen, skall även denne underrättas eller kallas. Beror en
överlåtelse av egendomen av villkor, skall underrättelsen eller
kallelsen sändas till såväl överlåtaren som förvärvaren.

En partredare kan underrättas eller kallas genom huvudredaren,
om någon sådan finns.

2 § När ägaren till viss egendom skall underrättas eller kallas
och egendomen hör till ett konkursbo, skall underrättelse eller
kallelse sändas även till konkursförvaltaren.

3 § Kronofogdemyndigheten skall även i andra fall än då det är
särskilt föreskrivet i utsökningsbalken eller denna förordning
underrätta sökanden, svaranden eller annan sakägare om beslut
eller åtgärder, när det har betydelse för sakägarens rätt.

4 § Underrättelser, anmaningar och andra meddelanden från
Kronofogdemyndigheten får lämnas muntligen, när skriftlig form
inte är föreskriven. Används skriftlig form och är det inte
föreskrivet hur handlingen skall överbringas, får den sändas
med posten eller lämnas på annat lämpligt sätt. Delgivning
skall dock ske även i andra fall än då det är särskilt
föreskrivet, om det är av betydelse för det fortsatta
förfarandet.

Meddelanden som lämnas muntligen skall följas av en skriftlig
bekräftelse, om tiden medger det och en sådan bekräftelse kan
antas ha betydelse för mottagaren. Förordning (2006:879).

5 § Underrättelser och andra meddelanden från
Kronofogdemyndigheten som överbringas till sakägare som vistas
utomlands eller till utländska myndigheter skall vara avfattade
på ett språk som mottagaren kan antas förstå. För översättning
av sådana handlingar kan biträde erhållas hos
Utrikesdepartementet.

När en handling skall delges utomlands, skall mottagaren
avkrävas skriftligt erkännande att han har fått handlingen.
Detta kan ske genom att rekommenderad försändelse med
mottagningsbevis eller särskild blankett för erkännande
används. Förordning (2006:879).

6 § Om det inträder sekretesskydd enligt 9 kap. 19 §
sekretesslagen (1980:100) för en uppgift som har lämnats ut
till ett kreditupplysningsföretag, eller om sekretesskyddet
enligt nämnda bestämmelse upphör, skall Kronofogdemyndigheten
genast underrätta kreditupplysningsföretaget.
Förordning (2006:879).

5 kap. Exekutionstitlar m.m.

1 § Pengar som nedsatts enligt 3 kap. 6 § utsökningsbalken
skall utan dröjsmål göras räntebärande. Förordning (2006:879).

2 § Är en dom så oklar eller ofullständig att det inte framgår
av den, hur domstolen har dömt i saken, skall
Kronofogdemyndigheten hänvisa sökanden att klaga över domvilla.
Detsamma gäller i fråga om domstols utslag eller beslut.

Om en dom eller ett utslag eller beslut synes innehålla en
uppenbar felaktighet till följd av ett skrivfel, räknefel eller
liknande förbiseende, skall Kronofogdemyndigheten förelägga
sökanden eller, om det är lämpligare, svaranden eller båda
parterna att begära rättelse i avgörandet.
Kronofogdemyndigheten kan i stället underrätta den domstol
eller myndighet som har meddelat avgörandet om felaktigheten,
om det främjar handläggningen. Förordning (2006:879).

3 § När svaranden enligt 3 kap. 15 § utsökningsbalken bereds
tillfälle att yttra sig över en ansökan om verkställighet av
skiljedom, skall det ske skriftligen. Handlingen skall delges.
Förordning (1999:926).

4 § Finner Kronofogdemyndigheten på grund av invändning om
betalning eller kvittning att en ansökan om verkställighet helt
eller delvis inte kan bifallas, skall anteckning om beslutet
göras på exekutionstiteln och på fordringsbevis som sökanden
har åberopat. När beslutet grundas på invändning om kvittning,
skall anteckning om beslutet också göras på det fordringsbevis
eller den exekutionstitel som gäldenären har åberopat.
Förordning (2006:879).

6 kap. Utmätning

Förberedande åtgärder

1 § Underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken ska
lämnas enligt formulär som fastställs av
Kronofogdemyndigheten. Underrättelserna får lämnas muntligen,
om det är lämpligare. De ska då ha samma innehåll som om de
lämnats enligt formulär.

Underrättelsen ska delges gäldenären, om målets beskaffenhet
kräver det. Detta gäller dock inte, om det är känt att han
inte kan anträffas.

Vid verkställighet som avser betalningsskyldighet för
underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken behöver
underrättelse enligt första stycket bara lämnas en gång för
varje gäldenär och kalenderår. Förordning (2010:1660).

2 § Trots att underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken
har lämnats gäldenären, ska en ny sådan underrättelse lämnas,
när det är påkallat på grund av den tid som har förflutit från
den förra underrättelsen eller av något annat skäl.
Förordning (2007:791).

3 § Gäldenären behöver underrättas om tid och plats för
förrättning i hans bostad eller annat enskilt utrymme endast om
det kan antas att målets handläggning därigenom främjas. Av 2
kap. 17 § andra stycket utsökningsbalken följer att
förrättningen i vissa fall inte får äga rum utan föregående
underrättelse.

Är gäldenären inte närvarande när förrättning hålls i hans
bostad eller annat enskilt utrymme men anträffas gäldenärens
make, någon som är anställd hos honom eller någon annan som har
hand om gäldenärens egendom, skall denne anmodas att närvara
vid förrättningen.

4 § Innan en gäldenär enligt 4 kap. 14 § tredje stycket
utsökningsbalken inför Kronofogdemyndigheten på heder och
samvete bekräftar uppgifter om sina tillgångar, skall
myndigheten erinra gäldenären om påföljden av osanna eller
ofullständiga uppgifter. När bekräftelsen görs i en förteckning
som avses i andra stycket i nämnda paragraf, skall motsvarande
upplysning lämnas i formuläret till förteckningen.
Förordning (2006:879).

5 § Vill gäldenären vid utmätning för underhållsbidrag
tillgodoräkna sig ett avdrag på underhållsbidraget enligt 7
kap. 4 § föräldrabalken, ska Kronofogdemyndigheten, om inte
särskilda skäl föranleder annat, ge gäldenären tillfälle att
styrka sin rätt till avdraget innan sökanden hörs över
gäldenärens begäran. Har ansökningen gjorts av
Försäkringskassan för egen del eller med tillämpning av 19
kap. 33 § socialförsäkringsbalken, ska Kronofogdemyndigheten
dock genast höra Försäkringskassan.

Innan underhållsbidrag jämkas enligt 4 kap. 11 § andra stycket
utsökningsbalken ska den underhållsberättigade om möjligt
beredas tillfälle att yttra sig. Beslutas jämkning, ska den
underhållsberättigade och gäldenären underrättas.
Förordning (2010:1660).

6 § Uppkommer fråga om utmätning av egendom som avses i 4 kap.
5 § utsökningsbalken men är sökandens fordran inte förenad med
särskild förmånsrätt i egendomen, skall Kronofogdemyndigheten
uppmana sökanden att ange om han begär att egendomen skall
utmätas. Förordning (2006:879).

7 § Har upphävts genom förordning (2006:879).

8 § I protokoll vid en utmätningsförrättning skall, utöver vad
som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

1. den som är närvarande efter anmodan enligt 3 § andra
stycket,

2. fordringsbeloppet till kapital, ränta och
rättegångskostnader samt beräknade förrättningskostnader, dock
att räntan får anges med ett uppskattat belopp om det är
tillräckligt för förrättningens genomförande,

3. särskild förmånsrätt med vilken sökandens fordran är
förenad,

4.utmätt egendom och, beträffande lös egendom, dess värde,

5. handlingar som tas i förvar av Kronofogdemyndigheten,

6. om 5 kap. 4 § utsökningsbalken har tillämpats.

När egendom har undantagits från utmätning enligt 5 kap.
utsökningsbalken eller särskild föreskrift skall anledningen
anges, om inte saken är uppenbar eller annan egendom som utmäts
kan antas täcka sökandens fordran och förrättningskostnaderna.

Om de uppgifter som avses i första stycket 2-4 har tagits upp i
en inlaga eller annan handling i målet, behöver i protokollet
endast hänvisas till handlingen. Förordning (2006:879).

Underrättelser till enskilda om utmätning

9 § Gäldenären ska skriftligen underrättas om beslut om
utmätning. I underrättelsen ska gäldenären upplysas om att
han eller hon inte utan Kronofogdemyndighetens medgivande får
till skada för sökanden förfoga över den utmätta egendomen
genom överlåtelse eller på annat sätt samt att en
överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap.
13 § brottsbalken. Underrättelsen ska lämnas enligt formulär
som fastställs av Kronofogdemyndigheten.

En underrättelse om beslut om utmätning ska delges, såvida
det inte är känt att gäldenären inte kan anträffas.
Underrättelse om utmätning av fordran på belopp som ska
betalas tillbaka enligt 64 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244) behöver dock inte delges. Underrättelse om beslut
om utmätning behöver inte heller delges, om värdet av det
utmätta inte motiverar kostnaderna för delgivning.

I fråga om utmätning av lön finns bestämmelser om
underrättelser i 7 kap. Förordning (2011:1441).

10 § Har egendom utmätts med förbehåll enligt 5 kap. 4 §
utsökningsbalken, skall sökanden genast underrättas om
beslutet.

11 § Förbud och underrättelser som meddelas enligt 6 kap. 2 §
tredje stycket, 3 § första stycket och andra stycket andra
meningen, 7 § andra stycket och 14 § eller 9 kap. 15 § andra
stycket eller 16 § utsökningsbalken ska, om inte något annat
överenskommits med stöd av andra stycket, ske skriftligen och
delges den som förbudet eller underrättelsen avser.

Kronofogdemyndigheten får ingå överenskommelse med en mottagare
av förbud och underrättelser som avses i första stycket om att
dessa ska ske elektroniskt. Förordning (2007:791).

12 § När en åtgärd har vidtagits enligt 6 kap. 12 §
utsökningsbalken, skall gäldenären underrättas. Underrättelsen
skall delges, om det inte är känt att gäldenären inte kan
anträffas.

13 § Har en andel i viss egendom utmätts i sådana fall som
avses i 8 kap. 8 § utsökningsbalken, skall även sökanden och
annan delägare än gäldenären underrättas om beslutet.
Gäldenären och annan delägare skall också underrättas, när en
konkursförvaltare har begärt att en andel i fastighet skall
säljas exekutivt eller när en sådan andel skall anses utmätt
enligt 4 kap. 27 § utsökningsbalken och försäljning har begärts
hos Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

14 § När sakägarna enligt 8 kap. 8 § första stycket andra
meningen utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig över
ett yrkande att hela egendomen skall säljas, skall yrkandet
delges med föreläggande för mottagaren att yttra sig inom viss
tid.

Beslut i en fråga som avses i första stycket skall delges den
eller de sakägare som beslutet har gått emot.

15 § Har ett pantbrev utmätts, skall sökanden underrättas om
beslutet. Detsamma gäller när ett skuldebrev som är intecknat i
luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg har utmätts hos
den intecknade egendomens ägare.

Beslutar Kronofogdemyndigheten att den intecknade egendomen
skall tas i anspråk, skall gäldenären underrättas.
Underrättelsen skall delges, om det inte är känt att gäldenären
inte kan anträffas. Förordning (2006:879).

16 § Kan det antas att utmätt egendom tillhör någon annan än
gäldenären eller att utmätningen på annat sätt har gjort
intrång i tredje mans rätt, skall denne skriftligen underrättas
om utmätningen och om vad han skall iaktta, om han vill erhålla
rättelse enligt 4 kap. 33 § utsökningsbalken eller överklaga
utmätningsbeslutet.

17 § Har Kronofogdemyndigheten hävt en utmätning eller
förordnat om någon annan rättelse av en utmätning enligt 4 kap.
33 eller 34 § utsökningsbalken, skall sökanden, gäldenären och
andra vilkas rätt berörs av beslutet underrättas. Har beslutet
om utmätning överklagats, skall även tingsrätten underrättas,
eller, om tingsrättens beslut har överklagats, högre rätt.

Avslås en begäran om rättelse som avses i första stycket, skall
den som har begärt rättelse underrättas. Förordning (2006:879).

18 § Innan Kronofogdemyndigheten vidtar en åtgärd enligt 4 kap.
31 § utsökningsbalken som medför kostnader av betydelse, skall
myndigheten om möjligt höra sökanden och, när det är lämpligt,
gäldenären. Förordning (2006:879).

Underrättelser till myndigheter om utmätning

19 § Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta
Transportstyrelsen eller motsvarande utländska myndighet, när

1. ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, andel i
sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller
till andel däri har utmätts,

2. en konkursförvaltare har begärt att ett registrerat skepp
eller registrerat skeppsbygge ska säljas exekutivt,

3. ägaren enligt 1 kap. 10 § andra stycket sjölagen (1994:1009)
har begärt att ett registrerat skepp ska säljas exekutivt eller

4. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap.
14 § utsökningsbalken har meddelats i fråga om ett registrerat
skepp eller registrerat skeppsbygge.

I fråga om svenska skepp eller skepp under byggnad i Sverige
ska Transportstyrelsen underrättas, även om skeppet eller
skeppsbygget inte är registrerat.

I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets
registerbeteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort.
I en underrättelse enligt första stycket 1 eller 4 anges även
den fordran för vilken utmätning har skett och i vad mån
fordringen är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen.

Har utmätning av egendom som avses i första eller andra stycket
upphävts eller frågan om exekutiv försäljning av egendomen
förfallit av annat skäl, ska Kronofogdemyndigheten genast
underrätta Transportstyrelsen eller motsvarande utländska
myndighet.

Underrättelser enligt denna paragraf ska göras genom telefon
eller på annat sätt genom telebefordringsföretag. En sådan
underrättelse ska följas av skriftlig bekräftelse.
Förordning (2008:1185).

20 § Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta
inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen, när

1. ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller
intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg, andel i
sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller
till andel däri, eller rättighet i luftfartyg vilken har
skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg har utmätts,

2. en konkursförvaltare har begärt att ett luftfartyg som är
infört i luftfartygsregistret, intecknade reservdelar till ett
sådant luftfartyg eller en rätttighet i luftfartyg, vilken
skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg, ska säljas
exekutivt eller

3. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap.
16 § jämförd med 14 § utsökningsbalken har meddelats i fråga
om ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller
intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg.

I underrättelsen anges luftfartygets nationalitets- och
registreringsbeteckning. I en underrättelse enligt första
stycket 1 eller 3 anges även den fordran för vilken utmätning
har skett och i vad mån fordringen är förenad med särskild
förmånsrätt i egendomen.

Har utmätning av egendom eller inskriven rättighet som avses i
första stycket upphävts eller frågan om exekutiv försäljning av
egendomen eller rättigheten förfallit av annat skäl, ska
Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten
och Transportstyrelsen. Förordning (2008:1185).

21 § Kronofogdemyndigheten skall genast underrätta
inskrivningsmyndigheten, när

1. fast egendom har utmätts,

2. en konkursförvaltare har begärt att fast egendom skall
säljas exekutivt,

3. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap.
14 § utsökningsbalken har meddelats i fråga om fast egendom
eller

4. beslut som avses i 12 kap. 49 § tredje stycket
utsökningsbalken har meddelats.

I en underrättelse enligt första stycket 1 eller 3 anges den
fordran för vilken utmätning har skett och i vad mån fordringen
är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen.

Har utmätning av fast egendom upphävts eller frågan om exekutiv
försäljning av sådan egendom förfallit av annat skäl, skall
Kronofogdemyndigheten genast underrätta
inskrivningsmyndigheten.

Har domstol eller Kronofogdemyndigheten fastställt att en
förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast
egendom, skall Kronofogdemyndigheten underrätta
inskrivningsmyndigheten, om försäljning inte begärts inom två
månader från det att beslutet eller utslaget vann laga kraft
eller sökanden skriftligen till Kronofogdemyndigheten anmält
att han inte kommer att begära försäljning.
Förordning (2006:879).

22 § När ett fartyg eller luftfartyg eller gods i fartyg eller
luftfartyg har utmätts och fartyget finns i Sverige, skall
Kronofogdemyndigheten underrätta Tullverket, om verkets
medverkan behövs. Förordning (2006:879).

23 § När ett patent, en mönsterrätt eller ett varumärke har
utmätts, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta Patent-
och registreringsverket. I underrättelsen anges patentets,
mönsterregistreringens eller varumärkesregistreringens nummer.
Har utmätningen upphävts, ska verket också underrättas.
När en växtförädlarrätt har utmätts, ska Kronofogdemyndigheten
genast underrätta Statens jordbruksverk. I underrättelsen
anges registreringens nummer. Har utmätningen upphävts, ska
verket också underrättas. Förordning (2011:598).

24 § Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta
Polismyndigheten när ett skjutvapen har utmätts.
Underrättelseskyldigheten gäller inte vapen som enligt 1 kap.
2 § vapenförordningen (1996:70) ska anses ha en begränsad
effekt.

Underrättelsen ska innehålla uppgift om fabrikat, modell,
kaliber och tillverkningsnummer för varje vapen och om art
och mängd av tillhörande ammunition. Är det fråga om vapen
som saknar uppgift om tillverkningsnummer ska någon annan
uppgift som möjliggör identifiering lämnas. Underrättelsen
ska också innehålla uppgift om var och hur vapnet förvaras.
Förordning (2014:1194).

24 a § Förbud enligt 6 kap. 3 § utsökningsbalken vid
utmätning av fordran enligt 64 kap. 2 eller 5 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) får meddelas genom att
Kronofogdemyndigheten på medium för automatisk databehandling
uppmanar Skatteverket att betala beloppet till
Kronofogdemyndigheten. Förordning (2011:1441).

24 b § Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta
överförmyndaren om det i ett mål om utmätning uppmärksammas
att egendom till ett värde som överstiger ett prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken förts över
som gåva eller på liknande sätt till någon som är under arton
år. Förordning (2010:1660).

Särskilda föreskrifter

25 § Har upphävts genom förordning (2006:879).

26 § Har upphävts genom förordning (2007:791).

27 § Har utmätning av egendom som avses i 19-21 eller 23 §
efter överklagande upphävts av en domstol, skall skyldigheten
att underrätta den eller de myndigheter som anges där fullgöras
av domstolen. Förordning (1993:1243).

7 kap. Utmätning av lön

Utredning och beslut

1 § När gäldenären bereds tillfälle att yttra sig i fråga om
utmätning av lön, skall han uppmanas att redogöra för sina
inkomster och sin försörjningsbörda och för de omständigheter i
övrigt som kan vara av betydelse i målet. Förordning (1996:42).

2 § Har upphävts genom förordning (1996:42).

3 § Kronofogdemyndigheten skall hos gäldenärens arbetsgivare
eller på annat sätt inhämta uppgifter om förhållanden som kan
vara av betydelse vid behandlingen av frågan om utmätning av
lön.

4 § Närmare föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet
får meddelas av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

5 § Underrättelser enligt 7 kap. 7 § utsökningsbalken samt
beslut om utmätning av lön och beslut om ändring av ett sådant
beslut skall meddelas enligt formulär som fastställs av
Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

6 § I beslut om utmätning av lön skall anges vad som föreskrivs
i 7 kap. 8 § utsökningsbalken. I beslutet skall föreskrivas i
vilken utsträckning skatteavdrag skall göras innan
utmätningsbeloppet innehålls.

I beslutet skall gäldenären erinras om att han inte utan
Kronofogdemyndighetens medgivande får till skada för sökanden
förfoga över sin rätt genom överlåtelse eller på annat sätt
samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt
17 kap. 13 § brottsbalken. Förordning (1996:42).
6 § I beslut om utmätning av lön skall anges vad som föreskrivs
i 7 kap. 8 § utsökningsbalken. I beslutet skall föreskrivas i
vilken utsträckning skatteavdrag skall göras innan
utmätningsbeloppet innehålls.

I beslutet skall gäldenären erinras om att han inte utan
Kronofogdemyndighetens medgivande får till skada för sökanden
förfoga över sin rätt genom överlåtelse eller på annat sätt
samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt
17 kap. 13 § brottsbalken. Förordning (2006:879).

7 § Har utmätning av lön beslutats för en fordran och skall
sådan utmätning äga rum även för en annan fordran, skall
Kronofogdemyndigheten förordna att belopp som därefter
förfaller till betalning och skall innehållas skall fördelas
enligt vad som följer av 7 kap. 14 och 16 §§ utsökningsbalken.
Förordning (2006:879).

8 § Har upphävts genom förordning (2006:879).

9 § Har upphävts genom förordning (1996:42).

10 § I fråga om utmätning av lön lämnas underrättelser enligt
vad som anges i den tabell som är fogad som bilaga till
förordningen.

Arbetsgivarens redovisning

11 § Arbetsgivaren skall redovisa innehållna medel till
Kronofogdemyndigheten en gång i månaden enligt vad
Kronofogdemyndigheten närmare föreskriver. Om särskilda skäl
föreligger, får Kronofogdemyndigheten bestämma ett annat
tidsmellanrum för arbetsgivarens redovisning.
Förordning (2006:879).

12 § Beslutas utmätning endast beträffande en viss lönepost,
bör Kronofogdemyndigheten ålägga arbetsgivaren att redovisa så
snart löneposten har innehållits. Förordning (2006:879).

13 § På begäran av Kronofogdemyndigheten skall arbetsgivaren
lämna uppgift om den tid som redovisade medel avser och när de
har förfallit till betalning. Förordning (2006:879).

14 § Har arbetsgivaren inte innehållit belopp i enlighet med
beslut om utmätning av lön, skall han anmäla orsaken för
Kronofogdemyndigheten senast den redovisningsdag som infaller
närmast därefter.

Upphör gäldenärens anställning eller avlider gäldenären, skall
arbetsgivaren snarast anmäla detta för Kronofogdemyndigheten.
Förordning (2006:879).

15 § Arbetsgivaren skall vid varje lönetillfälle lämna
gäldenären skriftlig uppgift om det belopp som har innehållits
av lönen.

Särskilda föreskrifter beträffande sjukpenning m.m.

16 § Om särskilda skäl föreligger, får utmätning av sjukpenning
beslutas, även om sådan ersättning inte utgår till gäldenären
vid tiden för beslutet om utmätning.

17 § Har beslut meddelats om utmätning av sjukpenning från
Försäkringskassan, ska Försäkringskassan genast underrätta
Kronofogdemyndigheten, om det i stället för sjukpenning ska
betalas ut annan ersättning enligt 10 och 29–42 kap.
socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1660).

18 § Bestämmelsen i 14 § första stycket gäller inte vid
utmätning av sjukpenning.

19 § Beslut om utmätning av sjukpenning får hävas, om
gäldenären inte längre uppbär sjukpenning och det är lämpligt
med hänsyn till den tid som har förflutit sedan han senast
uppbar sjukpenning och till förhållandena i övrigt.

20 § Vad som sägs i 16-19 §§ om sjukpenning gäller även i fråga
om annan dagersättning som avses i 7 kap. 1 § första stycket 5
utsökningsbalken. Förordning (1996:42).

Särskilda föreskrifter om utmätning för underhållsbidrag

21 § Om underhållsbidrag skall betalas med längre tidsmellanrum
än en månad, skall bidraget vid tillämpning av 7 kap. 16 §
första stycket utsökningsbalken omräknas till månadsbidrag.
Förordning (1996:42).

22 § När Försäkringskassan med tillämpning av 19 kap. 29 §
socialförsäkringsbalken har sökt utmätning för
underhållsbidrag, ska influtna medel betalas ut till
Försäkringskassan. Kronofogdemyndigheten ska därvid efter
samråd med Försäkringskassan lämna de uppgifter som behövs för
handläggningen hos Försäkringskassan. Förordning (2010:1660).

8 kap. Gemensamma bestämmelser om exekutiv försäljning

1 § Kronofogdemyndigheten skall underrätta sökanden och
gäldenären om beslut i fråga om anstånd med försäljning.

2 § En auktion skall anordnas på sådan tid och plats att
tillfredsställande resultat kan väntas. Auktionen får hållas i
annan region, om det kan antas att ett bättre resultat
härigenom uppnås. Förordning (1996:1442).

3 § Vid försäljning av egendom på auktion bestäms
köpeskillingen genom bud och överbud till dess budgivningen
upphör. Vid försäljning på auktion enligt 10–12 kap.
utsökningsbalken lämnas buden muntligen.
Förordning (2014:789).

4 § När begäran om försäljning enligt 4 kap. 27 § andra stycket
utsökningsbalken har kommit in till Kronofogdemyndigheten, ska
gäldenären genast underrättas. Förordning (2007:791).

9 kap. Försäljning av lös egendom i allmänhet m.m.

Allmänna bestämmelser

1 § Detta kapitel gäller lös egendom med undantag av sådan
egendom som avses i 10 och 11 kap. utsökningsbalken.

2 § Om inte hinder möter eller Kronofogdemyndigheten ger
anstånd enligt 8 kap. 3 § utsökningsbalken, skall försäljning
äga rum inom två månader från utmätningen, såvida inte
särskilda skäl föreligger.

Anstånd får inte utan synnerliga skäl medges utöver sex månader
från utmätningen. Förordning (2006:879).

3 § Kronofogdemyndigheten får uppdra åt auktionsföretag att
sälja egendom på auktion. Sådant uppdrag får även ges till
advokater, fastighetsmäklare eller andra lämpliga personer.

Aktier, obligationer eller andra värdepapper får säljas genom
värdepappersinstitut. Förordning (1995:1467).

4 § Den som enligt 3 § får i uppdrag att sälja utmätt egendom
skall åläggas att följa föreskrifterna i 8 och 9 kap.
utsökningsbalken och i denna förordning. Kronofogdemyndigheten
kan meddela föreskrifter om den lägsta köpeskilling som får
godtas och om försäljningen i övrigt. Myndigheten skall
föreskriva viss tid för redovisning av influtna medel.
Förordning (1995:1467).

5 § Innan försäljning sker av andel i ett registrerat skepp, i
ett registrerat skeppsbygge, i ett registrerat luftfartyg eller
i intecknade reservdelar till luftfartyg, ska
Kronofogdemyndigheten anskaffa registerutdrag eller
gravationsbevis beträffande egendomen.

När försäljning ska ske av egendom som hör till
näringsverksamhet som kan omfattas av företagsinteckning, ska
Kronofogdemyndigheten anskaffa registerutdrag eller
gravationsbevis beträffande egendomen. Förordning (2008:998).

6 § Före försäljningen av egendom som har utmätts med förbehåll
enligt 5 kap. 4 § utsökningsbalken skall Kronofogdemyndigheten
bestämma den lägsta köpeskilling till vilken försäljning får
ske. Förordning (2006:879).

7 § I protokoll vid en exekutiv försäljning ska, utöver vad
som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

1. den egendom som ska säljas,

2. försäljningssättet,

3. de villkor som har ställts upp för försäljningen,

4. om försäljningen sker under hand, tillvägagångssättet vid
begäran om anbud och avgivna anbud,

5. det bud eller anbud som antas och, om det högsta budet
eller anbudet inte godtas, skälen till det,

6. anstånd som lämnas med betalningen och villkor för
anståndet som inte redan har angetts,

7. vad som behövs för redovisning av mervärdesskatt.

När egendom säljs under hand, ska köparens namn och adress
antecknas i protokollet. En sådan anteckning ska också göras
vid försäljning på auktion, om anstånd lämnas med
betalningen, om försäljningen avser särskilt värdefull
egendom eller om det finns anledning anta att försäljningen
kommer att överklagas. Förordning (2014:789).

Auktion

8 § Om det i samband med en auktion finns anledning att räkna
med att det finns okända borgenärer som har rätt till betalning
ur egendomen, skall vid kungörelsen om auktionen sådana
borgenärer uppmanas att senast vid auktionen anmäla sina
fordringar hos Kronofogdemyndigheten.

I kungörelsen skall anges att egendomen säljs i det skick som
den befinner sig i vid auktionstillfället.
Förordning (2006:879).

9 § Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes
Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig
webbplats. Kungörandet ska ske minst en vecka innan auktionen
påbörjas, om det inte finns särskilda skäl.

Auktionen får även kungöras på annat sätt, om det är lämpligt
med hänsyn till egendomens beskaffenhet eller någon annan
omständighet.

Avser försäljningen annat fartyg än registrerat skepp, gods i
fartyg, luftfartyg som inte är registrerat eller gods i
luftfartyg, ska kungörandet ske minst två veckor innan
auktionen påbörjas, om det inte är uppenbart att egendomen
inte omfattas av sjöpanträtt eller luftpanträtt.
Förordning (2014:789).

10 § Underrättelser till sakägarna enligt 9 kap. 2 § andra
stycket utsökningsbalken skall innehålla uppgift om tid och
plats för auktionen och för sammanträdet för fördelning av
köpeskillingen, om ett sådant sammanträde har satts ut. I
underrättelser till borgenärer som avses i 8 kap. 10 och 12-15
§§ utsökningsbalken skall anges vad de har att iaktta om de
vill ha betalning ur egendomen.

Underrättelserna skall sändas minst två veckor före auktionen.
En sakägare som blir känd först därefter skall genast
underrättas.

11 § Om auktionen inte har blivit utlyst så som anges i 9
kap. 2 § utsökningsbalken och 8–10 §§ i detta kapitel, ska
den ställas in och en ny tid sättas ut, om bristen är
väsentlig och inte kan avhjälpas på annat sätt.

Om auktionen ställs in sedan den har kungjorts, ska ett
meddelande om att den har ställts in kungöras, om det behövs.
Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på
Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats och, om
det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas
till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan
antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för
auktionen. Förordning (2014:789).

12 § När försäljning ska ske av andel i ett registrerat
skepp, i ett registrerat skeppsbygge, i ett registrerat
luftfartyg eller i intecknade reservdelar till luftfartyg,
ska Kronofogdemyndigheten innan auktionen påbörjas redogöra
för de fordringar som är förenade med panträtt eller annan
särskild förmånsrätt i skeppet, skeppsbygget, luftfartyget
eller reservdelarna och upplysa om att försäljningen inte
rubbar en sådan rätt. Detsamma gäller vid försäljning av
villkorlig rätt till egendomen eller andel i den.
Förordning (2014:789).

12 a § Sedan försäljningen av en bostadsrätt har vunnit laga
kraft och köpeskillingen betalats, skall Kronofogdemyndigheten
utfärda en köpehandling. Förordning (2006:879).

Försäljning under hand

13 § Om sakägarna enligt 9 kap. 8 § utsökningsbalken bereds
tillfälle att yttra sig i frågan om egendom bör säljas under
hand, skall de anmodas att yttra sig även om sättet för
infordrande av anbud, den lägsta köpeskillingen och andra
villkor för försäljningen.

14 § Begäran om anbud enligt 9 kap. 9 § utsökningsbalken ska
ske genom kungörande, som sker i Post- och Inrikes Tidningar
och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats,
eller på annat lämpligt sätt. Förfarandet bör inte vara mera
omfattande än vad som krävs med hänsyn till egendomens
beskaffenhet och övriga omständigheter.
Förordning (2014:789).

15 § En kungörelse, varigenom anbud infordras, skall innehålla
upplysningar som kan antas vara av betydelse för den som vill
avge anbud. I kungörelsen bör särskilt anges

1. den egendom som skall säljas,

2. tid och plats för visning av egendomen,

3. anbudstidens utgång,

4. den tidpunkt till vilken en anbudsgivare är bunden av sitt
anbud,

5. om anbud skall avlämnas i ett förseglat kuvert,

6. om anstånd kan lämnas med betalningen,

7. i det fall som avses i 6 § den lägsta köpeskillingen,

8. att egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid
försäljningstillfället.

16 § Anbud skall avges skriftligen, om inte
Kronofogdemyndigheten bestämmer annat. Förordning (2006:879).

17 § Anbuden skall prövas snarast efter anbudstidens utgång.
Den vars anbud har antagits skall snarast möjligt och inom den
tid han är bunden av anbudet underrättas om resultatet av
prövningen. Sådan underrättelse skall lämnas även till
gäldenären, sökanden och övriga sakägare och, om särskilda skäl
föranleder det, till dem vars anbud inte har antagits.

I underrättelserna till sakägarna skall dagen för försäljningen
anges. Upplysning skall också lämnas om vad den som vill
överklaga försäljningen har att iaktta.

18 § Över försäljning under hand skall upprättas en skriftlig
handling, om anstånd lämnas med betalningen eller något annat
särskilt skäl föranleder det. Handlingen skall innehålla
uppgift om

1. köparens namn och postadress,

2. den egendom som försäljningen avser,

3. tid och plats för egendomens avlämnande,

4. köpeskillingen och, om anstånd lämnas med betalningen,
handpenningen och den tid inom vilken full betalning skall ske,

5. andra villkor för försäljningen.

I handlingen skall också anges att egendomen säljs i det skick
som den befinner sig i vid försäljningstillfället.

I fråga om försäljning under hand av bostadsrätter tillämpas
vad som sägs i 12 a §. Förordning (1995:1467).

Anstånd med betalning av köpeskillingen

19 § Anstånd med betalning av köpeskillingen får lämnas
endast om köpeskillingen överstiger 10 000 kronor.

Anstånd får lämnas för längre tid än en månad endast om det
finns särskilda skäl. Förordning (2014:789).

20 § Om anstånd lämnas med betalningen, ska handpenningen
bestämmas till tio procent av köpeskillingen eller det högre
belopp som Kronofogdemyndigheten bestämmer.
Förordning (2014:789).

Indrivning av utmätt fordran

21 § Om en utmätt fordran drivs in hos sekundogäldenären enligt
9 kap. 11 § utsökningsbalken, skall Kronofogdemyndigheten, om
fordringen grundas på ett fordringsbevis som har tagits i
förvar, göra anteckning om betalningen på fordringsbeviset. Har
enligt 9 kap. 12 § utsökningsbalken avtal träffats om
nedsättning av fordringens belopp, skall anteckning därom också
göras på fordringsbeviset.

Kronofogdemyndigheten skall lämna sekundogäldenären kvitto på
belopp som denne betalar. Förordning (2006:879).

Åtgärd beträffande vissa inteckningshandlingar

22 § När Kronofogdemyndigheten enligt 9 kap. 16 §
utsökningsbalken pantförskriver ett skuldebrev som är intecknat
i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg, skall
myndigheten, om inteckningshandlingen är obelånad, anteckna på
handlingen att personligt betalningsansvar som enligt
handlingen åvilar utmätningsgäldenären har upphört. Detsamma
gäller vid sådan pantförskrivning som avses i 23 § lagen
(1981:775) om införande av utsökningsbalken.
Förordning (2006:879).

10 kap. Försäljning av registrerat skepp eller registrerat
skeppsbygge

Inledande bestämmelser

1 § Kronofogdemyndigheten skall anskaffa registerutdrag
beträffande ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge
som skall säljas.

2 § Innan tid och plats för auktionen bestäms, skall sökanden
och ägaren få tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan
alltför stort dröjsmål.

Kungörelse om auktion m.m.

3 § Utöver vad som föreskrivs i 10 kap. 6 § utsökningsbalken
skall kungörelsen om en auktion innehålla upplysningar rörande
egendomen som kan antas vara av betydelse, såsom upplysningar
om skeppets eller skeppsbyggets beskaffenhet och utrustning,
det värde som har åsatts vid värderingen, den plats där
beskrivningen hålls tillgänglig och var egendomen finns.

I kungörelsen skall anges att egendomen säljs i det skick som
den befinner sig i vid auktionstillfället.

4 § Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes
Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig
webbplats. Kungörandet ska ske minst tre veckor före
auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl.
Förordning (2014:789).

5 § Underrättelser till sakägarna enligt 10 kap. 7 §
utsökningsbalken skall innehålla uppgift om

1. tid och plats för auktionen och sammanträdet för fördelning
av köpeskillingen,

2. den som har begärt försäljning eller anslutit sig enligt 10
kap. 5 § utsökningsbalken eller om sådan begäran som avses i 8
kap. 2 § utsökningsbalken,

3. den fordran för vilken försäljningen skall äga rum och med
fordringen förenad förmånsrätt i egendomen.

Är egendomen utmätt för flera fordringar, skall samtliga anges.

Har en borgenär utövat anslutningsrätt sedan underrättelserna
har lämnats eller har sökanden därefter framställt sådan
begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken, skall särskilt
meddelande härom tillställas sakägarna.

6 § När försäljningen avser ett skepp eller skeppsbygge som är
infört i utländskt register, skall Kronofogdemyndigheten minst
30 dagar före auktionen sända underrättelse om försäljningen
till registermyndigheten. Underrättelsen skall innehålla sådana
uppgifter som anges i 5 §. Förordning (2006:879).

7 § Om en auktion ställs in efter att den har kungjorts, ska
ett meddelande om att den har ställts in kungöras, om det är
möjligt. Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar
och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats
och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas
till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan
antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för
auktionen. I fråga om ett skepp eller skeppsbygge som är
infört i ett utländskt register ska ett meddelande sändas
även till registermyndigheten. Förordning (2014:789).

Auktion m.m.

8 § Kronofogdemyndigheten bör hålla ett utkast till
sakägarförteckning tillgängligt vid auktionen.

9 § I anslutning till att redogörelse lämnas för innehållet i
sakägarförteckningen skall anges vad som gäller om handpenning.

10 § I protokollet vid auktionen skall, utöver vad som
föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

1. den egendom som auktionen avser,

2. den fordran för vilken försäljning skall ske,

3. vilka sakägare som är närvarande,

4. de fordringar som har anmälts före auktionen eller som
anmäls vid denna,

5. vad sakägarna anför om anmälda fordringar och de villkor som
skall gälla för försäljningen,

6. vad som i övrigt förekommer vid auktionen i den mån det kan
antas vara av betydelse för upprättande av sakägarförteckningen
och för försäljningen,

7. den redogörelse och de uppgifter i övrigt som lämnas enligt
10 kap. 18 § utsökningsbalken och 9 § i detta kapitel,

8. utrop som sker och det högsta bud som avges vid varje utrop,

9. beslut som fattas med anledning av inrop och, om något inrop
inte godtas, skälen därtill,

10. den handpenning som skall lämnas med anledning av ett inrop
och hur handpenningen erläggs,

11. vad den som vill överklaga auktionen har att iaktta.

11 § Sedan försäljning av egendomen har vunnit laga kraft och
köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 10 kap.
16 § fjärde stycket utsökningsbalken, skall
Kronofogdemyndigheten utfärda köpehandling.
Förordning (2006:879).

11 kap. Försäljning av registrerat luftfartyg m.m.

1 § Bestämmelserna i 10 kap. tillämpas även beträffande
försäljning av ett registrerat luftfartyg eller intecknade
reservdelar till luftfartyg med följande avvikelser.

1. Bestämmelserna i 10 kap. 4 § första stycket andra meningen,
6 § och 7 § andra stycket andra meningen gäller inte i fråga om
ett registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till
luftfartyg.

2. Om flera luftfartyg eller ett luftfartyg samt intecknat
lager av reservdelar skall säljas samtidigt, skall vid
auktionen särskilt behandlas hur utrop skall ske.
Förordning (2005:144).

12 kap. Försäljning av fast egendom

Beskrivning och värdering m.m.

1 § Kronofogdemyndigheten skall anskaffa gravationsbevis,
äganderättsbevis och taxeringsbevis beträffande fast egendom
som skall säljas. Om motsvarande uppgifter framgår av
fastighetsbevis behövs endast sådant. Förordning (1994:447).

2 § Beskrivning och värdering enligt 12 kap. 3 §
utsökningsbalken skall ske under en förrättning, om inte
särskilda skäl föranleder att värderingen sker vid en särskild
förrättning efter beskrivningen.

3 § Fastighetsägaren skall underrättas om förrättning för
beskrivning och värdering. I underrättelsen om beskrivning
skall ägaren anmodas att, i den mån han innehar handlingar som
avses i 12 kap. 4 § utsökningsbalken, hålla dem tillgängliga
vid förrättningen.

4 § Kronofogdemyndigheten skall omhänderta handlingar som avses
i 12 kap. 4 § utsökningsbalken och inhämta upplysningar i de
hänseenden som nämns där. Omhändertas en sådan handling, skall
bevis om detta utfärdas. Sådana upplysningar får vid behov
begäras även från annan än ägaren.

5 § I protokollet vid en förrättning för beskrivning ska,
utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

1. fastighetens beteckning, lagfaren ägare och de upplysningar
som i övrigt erhålls om äganderätten till fastigheten,

2. fastighetens areal och ägoslag och huvudsakliga beskaffenhet
i övrigt,

3. om ägaren driver näringsverksamhet på fastigheten,

4. om fastigheten är helt eller delvis inrättad för industriell
verksamhet,

5. tillbehör till fastigheten i den mån föreskriften i 12 kap.
3 § första stycket andra meningen utsökningsbalken föranleder
det,

6. om det på fastigheten finns egendom av betydelse, som
framstår som tillbehör men som till följd av förbehåll om
återtaganderätt eller av någon annan anledning inte är
tillbehör eller beträffande vilken det inte tillförlitligen har
kunnat utredas om den hör till fastigheten eller inte,

7. när värdering sker samtidigt med beskrivningen, de värden
som åsätts fastigheten och tillbehör, om sådana värderas för
sig,

8. om handräckningsåtgärd enligt 8 kap. 18 § utsökningsbalken
kan bli aktuell för att köparen ska komma i besittning av
fastigheten och i vilken mån köparen kan bli ansvarig för
kostnader för åtgärden.

I protokollet antecknas också de upplysningar som har inhämtats
enligt 4 §. Har från den eller de kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet eller någon annan
myndighet inhämtats att ägarens rätt att förfoga över
fastigheten är inskränkt, ska även detta anges. Handlingar som
överlämnas eller företes förtecknas i protokollet.

Sker värderingen utan samband med beskrivningen, ska i
protokollet vid värderingen tas upp de värden som åsätts
fastigheten och tillbehör, om sådana värderas för sig.
Förordning (2007:791).

6 § Kronofogdemyndigheten skall vid behov komplettera den
utredning om fastigheten och rättigheter till denna som har
skett i samband med beskrivningen eller i övrigt är tillgänglig
i målet. Myndigheten skall ombesörja en ny värdering, om sådan
behövs.

7 § Om ägaren driver näringsverksamhet som kan omfattas av
företagsinteckning på fastigheten, ska Kronofogdemyndigheten
anskaffa gravationsbevis angående verksamheten och underrätta
kända innehavare av företagsinteckning om målet.
Förordning (2008:998).

Förvaltning av en utmätt fastighet

8 § Förbud att upplåta rättighet som meddelas enligt 12 kap.
6 § andra stycket andra meningen utsökningsbalken skall delges
ägaren.

Innan en fråga om undantag enligt 12 kap. 6 § tredje stycket
utsökningsbalken avgörs skall sökanden få tillfälle att yttra
sig.

9 § Om ägaren inte är närvarande när Kronofogdemyndigheten
enligt 12 kap. 7 § utsökningsbalken tar vård om tillbehör,
skall myndigheten genast underrätta honom om åtgärden.
Förordning (2006:879).

10 § Avkastning som Kronofogdemyndigheten eller en syssloman
uppbär enligt 12 kap. 8 eller 9 § utsökningsbalken får användas
till betalning av nödvändiga utgifter för fastighetens vård och
underhåll. Förordning (2006:879).

Försäljning av fastighetstillbehör

11 § I kallelser till sammanträde enligt 12 kap. 14 §
utsökningsbalken skall anges den fordran för vilken utmätning
har skett och de frågor som avses bli behandlade vid
sammanträdet.

12 § Vid sammanträde enligt 12 kap. 14 § utsökningsbalken skall
sakägarna lämnas tillfälle att yttra sig angående sättet att
genomföra särskild försäljning av tillbehör, den köpeskilling
som bör kunna uppnås och den tid inom vilken försäljning bör
ske. Kronofogdemyndigheten bör söka utreda hur stort belopp de
närvarande borgenärerna avser att bevaka och i vad mån de som
innehar fordran med panträtt i fastigheten avser att avstå från
betalning ur medel som kan komma att inflyta genom särskild
försäljning av tillbehör. Om den som innehar fordran med
panträtt på grund av gemensam inteckning avser att avstå från
betalning, bör han erinras om förutsättningarna för detta
enligt 12 kap. 16 § första stycket tredje meningen
utsökningsbalken.

Kungörelse om auktion m.m.

13 § Innan tid och plats för en auktion bestäms skall sökanden
och ägaren få tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan
alltför stort dröjsmål.

14 § Kan visning av fastigheten inte ombesörjas av ägaren,
skall visningen ombesörjas av Kronofogdemyndigheten eller någon
person som myndigheten utser.

Tid för visningen bestäms efter samråd med ägaren och sådana
innehavare av nyttjanderätt som kan beröras av visningen.
Förordning (2006:879).

15 § Utöver vad som föreskrivs i 12 kap. 20 § utsökningsbalken
skall kungörelsen om en auktion innehålla upplysningar rörande
fastigheten som kan antas vara av betydelse, såsom upplysningar
om fastighetens belägenhet, areal, bebyggelse och
taxeringsvärde, det värde som har åsatts vid värderingen samt
den plats där beskrivningen hålls tillgänglig. Besväras
fastigheten av inteckning som ursprungligen har beviljats i en
fastighet med annan registerbeteckning, skall kungörelsen även
innehålla uppgift om varje tidigare registerbeteckning på den
eller de fastigheter i vilka inteckningen har gällt. Uppgift
skall dock inte lämnas om beteckningen på fastigheter från
vilka inteckningen har avlyfts eller på avstyckningar.

I kungörelsen skall anges att fastigheten säljs i det skick som
den befinner sig i vid auktionstillfället.

16 § Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes
Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig
webbplats. Kungörandet ska ske minst tre veckor före
auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl.
Förordning (2014:789).

17 § Underrättelser till sakägarna enligt 12 kap. 21 §
utsökningsbalken skall innehålla uppgift om

1. tid och plats för bevakningssammanträdet, auktionen och
sammanträdet för fördelning av köpeskillingen,

2. den som har begärt försäljning eller anslutit sig enligt 12
kap. 13 § utsökningsbalken eller om sådan begäran som avses i 8
kap. 2 § utsökningsbalken,

3. den fordran för vilken försäljningen skall äga rum och med
fordringen förenad förmånsrätt i fastigheten.

I underrättelsen till fastighetsägaren bör erinras om
skyldigheten att låta fastigheten visas.

Är fastigheten utmätt för flera fordringar, skall samtliga
anges.

18 § Underrättelser som avses i 17 § bör sändas minst tre
veckor före bevakningssammanträdet. Sakägare som blir kända
först därefter skall genast underrättas.

Har en borgenär utövat anslutningsrätt sedan underrättelserna
har lämnats eller har sökanden därefter framställt sådan
begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken, skall detta
meddelas sakägarna särskilt.

19 § Om en auktion ställs in sedan den har kungjorts, ska ett
meddelande om att den har ställts in kungöras, om det är
möjligt. Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar
och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats
och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas
till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan
antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för
auktionen. Förordning (2014:789).

Bevakningssammanträde m.m.

20 § Kronofogdemyndigheten bör hålla ett utkast till
sakägarförteckning tillgängligt vid bevakningssammanträdet.

21 § Skall flera gemensamt intecknade fastigheter säljas
samtidigt, skall vid bevakningssammanträdet särskilt behandlas
hur utrop på auktionen skall äga rum.

22 § När en fastighetsägare enligt 12 kap. 49 § andra stycket
andra meningen utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig
över ett yrkande om indragning av gemensamt intecknad
fastighet, skall yrkandet delges med föreläggande för honom att
yttra sig inom viss tid.

Beslut i en fråga som avses i första stycket skall delges den
som har yrkat indragning och fastighetens ägare, om beslutet
har gått dem emot.

23 § I protokollet vid bevakningssammanträdet skall, utöver vad
som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

1. den egendom som skall säljas,

2. den fordran för vilken försäljning skall ske,

3. vilka sakägare som är närvarande,

4. fordringar eller rättigheter som har anmälts före
sammanträdet eller som anmäls vid detta,

5. vad sakägarna anför om anmälda anspråk och de villkor som
skall gälla för försäljningen,

6. vad som i övrigt förekommer vid sammanträdet i den mån det
kan antas vara av betydelse för upprättande av
sakägarförteckningen och för försäljningen.

Har tillbehör sålts för sig, skall i protokollet antecknas vad
sakägarna anför vid behandlingen av frågan hur köpeskillingen
skall användas. Har den som innehar en fordran med panträtt på
grund av gemensam inteckning avstått från betalning, skall det
särskilt anges om någon har lämnat sitt samtycke till
avståendet enligt 12 kap. 16 § första stycket tredje meningen
utsökningsbalken.

24 § Sakägarförteckningen upprättas enligt formulär som
fastställs av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

Auktion m.m.

25 § I anslutning till att redogörelse för innehållet i
sakägarförteckningen och andra uppgifter lämnas enligt 12
kap. 38 § utsökningsbalken ska ordningen vid utrop på
auktionen och vad som gäller om handpenning anges.

Avser auktionen jordbruksfastighet ska vidare upplysas om
bestämmelserna i 13–16 §§ jordförvärvslagen (1979:230).
Förordning (2010:37).

26 § I protokollet vid auktionen skall, utöver vad som
föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

1. den egendom som auktionen avser,

2. den redogörelse och de uppgifter i övrigt som lämnas enligt
12 kap. 38 § utsökningsbalken och 25 § i detta kapitel,

3. utrop som sker och högsta bud som avges vid varje utrop,

4. beslut som fattas med anledning av inrop och, om något inrop
inte godtas, skälen därtill,

5. den handpenning som skall lämnas med anledning av ett inrop
och hur handpenningen erläggs,

6. vad den som vill överklaga auktionen har att iaktta.

Lämnas före utropet andra upplysningar om fastigheten än sådana
som avses i första stycket 2 och är upplysningarna av betydelse
för bedömandet av försäljningens omfattning, skall även de
antecknas i protokollet. Ett förordnande enligt 12 kap. 36 §
andra stycket utsökningsbalken skall anmärkas i protokollet.

27 § Om Kronofogdemyndigheten enligt 12 kap. 36 § första
stycket utsökningsbalken medger att köparen före
tillträdesdagen får ta vård om fastigheten eller någon del av
den, skall förre ägaren underrättas om detta.
Förordning (2006:879).

Försäljning under hand

28 § Om det finns anledning till det, skall
Kronofogdemyndigheten ge även andra sakägare än ägaren och
sökanden tillfälle att yttra sig innan en fastighet bjuds ut
till försäljning under hand. Förordning (2006:879).

29 § Kronofogdemyndigheten skall ge en registrerad
fastighetsmäklare eller någon annan lämplig person i uppdrag
att bjuda ut fastigheten till försäljning under hand. Framstår
det med hänsyn till fastighetens beskaffenhet eller i övrigt
som ändamålsenligt, kan Kronofogdemyndigheten själv fordra in
anbud. Förordning (2006:879).

30 § I samband med att ett uppdrag enligt 29 § lämnas, skall
Kronofogdemyndigheten träffa avtal om ersättningen med den som
får uppdraget. Denne skall därvid åläggas att följa de
föreskrifter om köpevillkoren som Kronofogdemyndigheten
meddelar i ett förslag till köpehandling eller på något annat
sätt. Förordning (2006:879).

31 § Sådan köpehandling som avses i 12 kap. 60 § andra stycket
utsökningsbalken skall först skrivas under av köparen och sedan
av Kronofogdemyndigheten. I handlingen skall anges att
fastigheten säljs i det skick som den befinner sig i vid
försäljningstillfället.

När köpehandlingen har skrivits under av Kronofogdemyndigheten
och köparen, skall myndigheten genast underrätta sakägarna om
försäljningen. En sådan underrättelse skall innehålla uppgift
om vad den som vill överklaga försäljningen har att iaktta.
Förordning (2006:879).

32 § Underrättelse enligt 12 kap. 60 § tredje stycket
utsökningsbalken skall innehålla uppgift om köpeskillingens
storlek. Förordning (1994:447).

13 kap. Redovisning och fördelning i mål om utmätning

Allmänna bestämmelser om redovisning

1 § Medel som har influtit i mål om utmätning skall utan
dröjsmål göras räntebärande. Detta behöver dock inte ske, om
det kan antas att utbetalning kommer att äga rum inom två
veckor från det att medlen har influtit.

2 § Kronofogdemyndigheten skall lämna ett särskilt kvitto
(indrivningskvitto) i fråga om influtna medel. Detta gäller
dock inte medel som har satts in på myndighetens postgirokonto
eller har betalats via bankgiro eller kontokortsterminal
ansluten till myndighetens företagskonto.

Av 9 kap. 21 § andra stycket framgår att kvitto skall lämnas
när en sekundogäldenär vid indrivning av utmätt fordran betalar
sin skuld till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

3 § Influtna medel som inte gäller egendom som avses i 13-20 §§
skall redovisas inom två veckor från det att medlen har
influtit, om inte hinder möter eller särskilda skäl föreligger.
I sådana fall som avses i 13 kap. 1 § andra meningen
utsökningsbalken bör redovisningen inte utan särskilda skäl
anstå längre tid än tre månader från det att beloppet har
influtit.

4 § Har upphävts genom förordning (1996:42).

5 § I fråga om redovisning till sökanden i allmänna mål gäller
särskilda bestämmelser.

Fördelning

6 § När ett fördelningssammanträde kungörs enligt 13 kap. 4 §
andra stycket utsökningsbalken ska, om det finns anledning
med hänsyn till okända borgenärer som har rätt till betalning
ur medlen, sådana borgenärer i kungörelsen uppmanas att
anmäla sina fordringar hos Kronofogdemyndigheten senast vid
sammanträdet.

Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på
Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Om det
är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får dock
kungörandet ske på något annat sätt. Kungörandet ska ske
minst två veckor före sammanträdet. Förordning (2014:789).

7 § I kallelser enligt 13 kap. 4 § andra stycket
utsökningsbalken till borgenärer, som har rätt till betalning
ur medlen om de anmäler sina fordringar senast vid
fördelningssammanträdet, skall lämnas upplysning härom.

Underrättelser enligt nämnda bestämmelse skall sändas minst två
veckor före sammanträdet. En sakägare som blir känd först
därefter skall genast underrättas. Underrättelse behöver inte
sändas till sakägare som var närvarande när beslut om
sammanträdet meddelades.

8 § Om det möter hinder att verkställa fördelning på utsatt
sammanträde, skall Kronofogdemyndigheten om möjligt underrätta
sökanden, gäldenären och andra kända sakägare.
Förordning (2006:879).

9 § I protokollet vid ett fördelningssammanträde skall, utöver
vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

1. vad som föranleder att sammanträdet hålls,

2. hur sammanträdet har utlysts,

3. vilka sakägare som är närvarande,

4. de medel som skall fördelas,

5. en förteckning över fordringar och kostnader, för vilka
anspråk på betalning har anmälts eller utdelning skall beräknas
utan anmälan, samt vad sakägarna anför av betydelse för
fördelningen,

6. sakägarnas yrkanden i övrigt,

7. hur fördelningen sker (fördelningslängd),

8. vad den som vill överklaga fördelningen har att iaktta.

10 § När medel skall fördelas utan sammanträde, skall
underrättelse om detta lämnas till sådana borgenärer, vars rätt
till betalning ur medlen beror av om de anmäler sina fordringar
senast vid fördelningen.

11 § När beslut om fördelning meddelas utan sammanträde, skall
Kronofogdemyndigheten underrätta sakägarna om beslutet, om det
inte är uppenbart onödigt. Förordning (2006:879).

12 § Om egendom som omfattas av företagshypotek har sålts och
betalning utfallit på ett företagsinteckningsbrevs belopp, ska
Kronofogdemyndigheten så snart beslutet om fördelning eller, om
fördelning inte har skett, beslutet om utbetalning har vunnit
laga kraft sända avskrift av beslutet till
inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning. Detsamma gäller
när en utmätt fordran som omfattas av företagshypotek har
drivits in av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2008:998).

Särskilda bestämmelser beträffande registrerat skepp m.m.

13 § Inställs sammanträdet för fördelning av köpeskillingen för
ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, skall
Kronofogdemyndigheten i förekommande fall erinra köparen om vad
som gäller beträffande hans betalningsskyldighet enligt 10 kap.
23 § första stycket utsökningsbalken. Förordning (2006:879).

14 § I protokollet vid ett fördelningssammanträde i mål om
utmätning av ett registrerat skepp eller registrerat
skeppsbygge skall, utöver vad som följer av 9 §, anges

1. om fördelning sker sedan egendomen har sålts, de ändringar i
och tilllägg till sakägarförteckningen som yrkas av sakägarna,

2. om fördelning sker utan att egendomen har sålts och
sakägarförteckning inte läggs till grund för fördelningen, en
förteckning över fordringar och kostnader, för vilka anspråk på
betalning har anmälts eller utdelning skall beräknas utan
anmälan, samt vad sakägarna anför av betydelse för
fördelningen,

3. i vad mån inteckningar till följd av egendomens försäljning
eller fördelningen blir utan verkan.

15 § När försäljningen av ett registrerat skepp eller
registrerat skeppsbygge har vunnit laga kraft och sammanträde
för fördelning av köpeskillingen har hållits, skall
Kronofogdemyndigheten genast sända en avskrift av protokollet
vid fördelningssammanträdet till sjöfartsregistret eller
motsvarande utländska myndighet.

Har vid en fördelning i fall som avses i 13 kap. 12 § första
stycket utsökningsbalken betalning utfallit på ett pantbrevs
belopp, skall Kronofogdemyndigheten så snart fördelningen har
vunnit laga kraft sända en avskrift av protokollet vid
fördelningssammanträdet till sjöfartsregistret eller
motsvarande utländska myndighet. Om en sakägarförteckning har
funnits tillgänglig vid fördelningen, skall en avskrift av
denna fogas till avskriften av protokollet.
Förordning (2006:879).

Särskilda bestämmelser beträffande registrerat luftfartyg m.m.

16 § Bestämmelserna i 13-15 §§ tillämpas även beträffande
registrerade luftfartyg eller intecknade reservdelar till
luftfartyg med följande avvikelser.

1. Vad som i 15 § första stycket sägs om sjöfartsregistret
eller motsvarande utländska myndighet ska i stället gälla
inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen.

2. Vad som i 15 § andra stycket sägs om pantbrevs belopp ska i
stället avse kapitalbeloppet av intecknad fordran. Vad där sägs
om sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet ska
i stället gälla inskrivningsmyndigheten.
Förordning (2008:1185).

Särskilda bestämmelser beträffande fast egendom

17 § När ett fördelningssammanträde i mål om utmätning av
fastighet kungörs utan samband med kungörande av auktion, skall
kungörelsen, om fastigheten besväras av inteckning som
ursprungligen har beviljats i en fastighet med annan
registerbeteckning, innehålla uppgift om varje tidigare
registerbeteckning på den eller de fastigheter i vilka
inteckningen har gällt. Uppgift skall dock inte lämnas om
beteckningen på fastigheter från vilka inteckningen har avlyfts
eller på avstyckningar.

18 § Inställs sammanträdet för fördelning av köpeskillingen för
en fastighet, skall Kronofogdemyndigheten i förekommande fall
upplysa köparen om vad som gäller beträffande hans
betalningsskyldighet enligt 12 kap. 48 § första stycket eller
60 § femte stycket utsökningsbalken. Förordning (2006:879).

19 § I protokollet vid ett fördelningssammanträde i mål om
utmätning av fastighet skall, utöver vad som följer av 9 §,
anges

1. om fördelning sker sedan fastigheten har sålts på auktion,
de ändringar i och tillägg till sakägarförteckningen som yrkas
av sakägarna,

2. om fördelning sker sedan fastigheten har sålts under hand,
vad sakägarna anför av betydelse för fördelningen,

3. om fördelning sker utan att fastigheten har sålts och
sakägarförteckning inte läggs till grund för fördelningen, en
förteckning över fordringar och kostnader, för vilka anspråk på
betalning har anmälts eller utdelning skall beräknas utan
anmälan, samt vad sakägarna anför av betydelse för
fördelningen,

4. om den som innehar fordran med panträtt på grund av gemensam
inteckning har avstått från betalning, samtycken till
avståendet som har lämnats enligt 12 kap. 16 § första stycket
tredje meningen utsökningsbalken eller 6 kap. 13 § andra
stycket jordabalken,

5. i vad mån inteckningar till följd av fastighetens
försäljning eller fördelningen blir utan verkan och beslut om
fortsatt inteckningsansvar enligt 12 kap. 56 §
utsökningsbalken,

6. om försäljning av fastigheten har skett utan förbehåll för
någon rättighet som inte är skyddad utan särskilt förbehåll,
uppgift härom.

20 § När försäljningen av en fastighet har vunnit laga kraft
och sammanträde för fördelning av köpeskillingen har hållits,
skall Kronofogdemyndigheten genast till inskrivningsmyndigheten
sända en kopia av protokollet vid fördelningssammanträdet och
av sakägarförteckningen. Om fastigheten har sålts under hand
och om fördelningssammanträde inte har hållits, skall
Kronofogdemyndigheten genast till inskrivningsmyndigheten sända
en kopia av sakägarförteckningen och av beslutet om
fördelningen av influtna medel.

Har vid en fördelning i fall som avses i 13 kap. 12 §
utsökningsbalken betalning utfallit på ett pantbrevs belopp,
skall Kronofogdemyndigheten så snart fördelningen har vunnit
laga kraft sända en kopia av protokollet från
fördelningssammanträdet till inskrivningsmyndigheten. Om en
sakägarförteckning har funnits tillgänglig vid fördelningen,
skall en kopia av denna fogas till kopian av protokollet.

När fördelningen har vunnit laga kraft skall
Kronofogdemyndigheten underrätta den tidigare ägaren om hur de
fordringar som är förenade med panträtt på grund av inteckning
i fastigheten har påverkats av försäljningen.
Förordning (2006:879).

Anteckningar på handlingar och översändande av handlingar

21 § När betalning har utfallit på en fordran skall
Kronofogdemyndigheten, om fordringen grundas på en handling
vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning,
göra anteckning om betalningen på handlingen. Detsamma gäller,
när ett annat skriftligt fordringsbevis företes. Handlingen
skall lämnas till gäldenären, om fordringen har infriats helt,
och i annat fall till borgenären.

Har en överenskommelse om avräkning på köpeskillingen för
egendom som avses i 10 eller 11 kap. utsökningsbalken eller för
fastighet träffats mellan köparen och en borgenär, skall
Kronofogdemyndigheten göra anteckning om överenskommelsen på
sådan handling som avses i första stycket. I fråga om en
fastighet skall också anges i vad mån avräkningen enligt 12
kap. 45 § tredje stycket utsökningsbalken har medfört ändring i
fråga om betalningsskyldigheten. Förordning (2006:879).

22 § Innan ett pantbrev eller en annan inteckningshandling
lämnas ut skall Kronofogdemyndigheten anteckna på handlingen i
vad mån inteckningen är utan verkan till följd av den
intecknade egendomens försäljning och fördelningen av medel.
Förordning (2006:879).

23 § Fordringsbevis, pantbrev eller annan värdehandling, som
inte lämnas ut genast, skall sändas i rekommenderad försändelse
till den som har rätt att få ut handlingen, om inte denne begär
att handlingen skall tillhandahållas honom på något annat sätt.
Försändelsen skall vid behov assureras.

14 kap. Har upphävts genom förordning (1996:42).

15 kap. Verkställighet av kvarstad

Allmänna bestämmelser

1 § Beslut om kvarstad skall verkställas skyndsamt.

2 § Verkställighet får ske på grund av ett meddelande genom ett
telebefordringsföretag om innehållet i ett beslut om kvarstad.
Förordning (1996:42).

Kvarstad för fordran

3 § Beträffande verkställighet av beslut om kvarstad för
fordran tillämpas vad som föreskrivs om utmätning i 6 kap. 3,
4 och 6-8 §§, 9 § första stycket första och tredje meningarna
och andra stycket, 10-12, 16-18, 22, 23 och 27 §§ och 12 kap.
8-10 §§.

I underrättelsen till gäldenären om att egendom har belagts
med kvarstad ska gäldenären erinras om att han inte utan
Kronofogdemyndighetens medgivande får överlåta egendomen
eller till skada för sökanden förfoga över den på annat sätt
samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd
enligt 17 kap. 13 § brottsbalken. Förordning (2009:950).

4 § Har ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge,
andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till
egendomen eller till andel däri belagts med kvarstad, skall
Kronofogdemyndigheten genast underrätta sjöfartsregistret eller
motsvarande utländska myndighet. I fråga om ett svenskt skepp
eller skepp under byggnad i Sverige skall sjöfartsregistret
underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är
registrerat.

I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets
registerbeteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort.
I underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad har
skett.

Har kvarstad på egendom som avses i första stycket upphävts,
skall Kronofogdemyndigheten genast underrätta sjöfartsregistret
eller motsvarande utländska myndighet.

Underrättelser enligt denna paragraf skall göras genom telefon
eller på annat sätt genom telebefordringsföretag.
Underrättelsen skall följas av skriftlig bekräftelse.
Förordning (2006:879).

5 § Har ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret
eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg, andel
i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen
eller till andel däri belagts med kvarstad, ska
Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten
och Transportstyrelsen. I underrättelsen anges luftfartygets
nationalitets- och registreringsbeteckning. I underrättelsen
anges även den fordran för vilken kvarstad har skett.

Har kvarstad på egendom som avses i första stycket upphävts,
ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta
inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1185).

6 § Har fast egendom belagts med kvarstad, skall
Kronofogdemyndigheten genast underrätta
inskrivningsmyndigheten. I underrättelsen anges den fordran för
vilken kvarstad har verkställts.

Har kvarstad på fast egendom upphävts, skall
Kronofogdemyndigheten genast underrätta
inskrivningsmyndigheten. Förordning (2006:879).

7 § Har kvarstad på egendom som avses i 4-6 §§ efter
överklagande upphävts av en domstol, skall skyldigheten att
underrätta den eller de myndigheter som anges där fullgöras av
domstolen. Förordning (1993:1243).

8 § Innan Kronofogdemyndigheten enligt 16 kap. 14 § tredje
stycket utsökningsbalken säljer kvarstadsbelagd egendom, skall
den part som inte har begärt försäljning beredas tillfälle att
yttra sig. Förordning (2006:879).

Kvarstad till säkerhet för bättre rätt

9 § I fråga om verkställighet av beslut om kvarstad till
säkerhet för bättre rätt gäller i tillämpliga delar vad som
föreskrivs i 6 kap. 3 och 8 §§, 9 § första stycket, 11, 12,
18 och 22 §§ och 12 kap. 8–10 §§.

Vad som sägs i 3 § andra stycket och 8 § i detta kapitel
tillämpas också beträffande kvarstad till säkerhet för bättre
rätt. Förordning (2009:950).

16 kap. Annan verkställighet

Inledande bestämmelse

1 § Detta kapitel gäller sådan verkställighet som avses i 16
kap. utsökningsbalken. Kapitlet gäller dock inte verkställighet
av kvarstad.

Avhysning

2 § När ansökan har gjorts om avhysning från en bostad, skall
Kronofogdemyndigheten underrätta socialnämnden i den kommun där
bostaden finns. Nämnden skall också underrättas om tiden för
avhysningsförrättningen.

Om det föreligger särskild anledning, tillämpas första stycket
även beträffande avhysning från annat än bostad.
Förordning (2006:879).

3 § Kronofogdemyndigheten skall genom att höra svaranden eller
på annat sätt förbereda avhysningen så att onödig skada undviks
och avhysningen kan verkställas så enkelt och billigt som
möjligt.

4 § Svaranden skall underrättas om tiden för
avhysningsförrättningen. Underrättelse behövs dock inte, om
svaranden saknar känt hemvist och det inte har kunnat
klarläggas var han uppehåller sig eller om särskilda skäl
annars föreligger.

5 § Underrättelser enligt 16 kap. 8 § första stycket
utsökningsbalken skall delges, om frågans beskaffenhet kräver
det.

6 § I protokoll vid avhysning skall, utöver vad som föreskrivs
i 3 kap. 11 §, anges

1. den dag då svaranden bereddes tillfälle att yttra sig enligt
16 kap. 2 § utsökningsbalken,

2. i vad mån tredje man berörs av avhysningen och om han har
underrättats om avhysningen,

3. vilka åtgärder som vidtas beträffande egendom som berörs av
avhysningen.

7 § Svaranden skall skriftligen underrättas om verkställd
avhysning, om han inte var närvarande vid förrättningen. Om
skäl föreligger, skall också tredje man som berörs av
avhysningen underrättas.

Underrättelser enligt första stycket skall delges, om det är
ändamålsenligt.

Verkställighet i andra fall

8 § Underrättelser enligt 16 kap. 11 § utsökningsbalken skall
delges, om målets beskaffenhet kräver det.

9 § Svaranden skall underrättas om tiden och platsen för
förrättning för verkställighet, om det kan antas att målets
handläggning därigenom främjas eller om det annars är lämpligt.
Underrättelse behövs dock inte, om svaranden saknar känt
hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehåller
sig.

10 § Svaranden skall skriftligen underrättas när den sökta
verkställigheten har ägt rum, om han inte var närvarande vid
förrättningen. Underrättelsen skall delges, om frågans
beskaffenhet kräver det.

Särskild föreskrift

11 § I protokoll vid en förrättning för återtagande av en vara
enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599)
om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska, utöver vad
som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

1. den vara som förrättningen avser,

2. om varan har värderats av Kronofogdemyndigheten, det åsatta
värdet,

3. de belopp som säljaren får tillgodoräkna sig enligt 40 §
konsumentkreditlagen eller 9 § lagen om avbetalningsköp mellan
näringsidkare m.fl. Förordning (2010:1858).

17 kap. Överklagande

1 § Kronofogdemyndighetens beslut överklagas hos den
tingsrätt som anges i följande uppställning.

Tingsrätt Svaranden har sitt hemvist i

Nacka tingsrätt Stockholms län

Uppsala tingsrätt Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt Södermanlands län

Linköpings tingsrätt Östergötlands län

Jönköpings tingsrätt Jönköpings län

Växjö tingsrätt Kronobergs län

Kalmar tingsrätt Kalmar län

Gotlands tingsrätt Gotlands län

Blekinge tingsrätt Blekinge län

Kristianstads tingsrätt en kommun som vid utgången av
år 1996 ingick i Kristianstads
län

Malmö tingsrätt en kommun som vid utgången av
år 1996 ingick i Malmöhus län

Halmstads tingsrätt Hallands län

Göteborgs tingsrätt en kommun som vid utgången av
år 1997 ingick i Göteborgs och
Bohus län

Vänersborgs tingsrätt en kommun som vid utgången av
år 1997 ingick i Älvsborgs
län

Skaraborgs tingsrätt en kommun som vid utgången av
år 1997 ingick i Skaraborgs
län

Värmlands tingsrätt Värmlands län

Örebro tingsrätt Örebro län

Västmanlands tingsrätt Västmanlands län

Falu tingsrätt Dalarnas län

Gävle tingsrätt Gävleborgs län

Ångermanlands tingsrätt Västernorrlands län

Östersunds tingsrätt Jämtlands län

Umeå tingsrätt Västerbottens län

Luleå tingsrätt Norrbottens län

Om svaranden inte har hemvist i Sverige överklagas
Kronofogdemyndighetens beslut hos Nacka tingsrätt.
Förordning (2009:377).

2 § Ett beslut av Kronofogdemyndigheten om att avvisa ett
överklagande skall delges klaganden. Förordning (2006:879).

3 § När Kronofogdemyndigheten enligt 18 kap. 10 §
utsökningsbalken sänder handlingarna i målet till tingsrätten,
skall myndigheten bifoga ett eget yttrande, om det inte kan
anses obehövligt. Förordning (2006:879).

4 § Om Kronofogdemyndigheten, sedan ett beslut har överklagats,
meddelar ytterligare beslut i målet innan överklagandet har
prövats, skall myndigheten underrätta tingsrätten eller, om
tingsrättens beslut har överklagats, högre rätt.
Förordning (2006:879).

5 § När en domstol har meddelat ett slutligt beslut i ett
överklagat utsökningsmål, skall en kopia av beslutet genast
sändas till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

18 kap. Andra mål och ärenden än utsökningsmål

1 § I fråga om handräckning enligt konsumentkreditlagen
(2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan
näringsidkare m.fl. tilllämpas 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 och 8 §§,
3 kap. 3–5 §§, 16 kap. 8–11 §§ och 17 kap.

Underrättelser enligt 45 § konsumentkreditlagen och 12 §
tredje stycket lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare
m.fl. jämförda med 16 kap. 11 § utsökningsbalken ska lämnas
enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. En
sådan underrättelse får lämnas muntligen, om det är
lämpligare. Den ska då ha samma innehåll som om den hade
lämnats enligt formulär. Förordning (2010:1858).

2 § Beslut om betalningssäkring ska verkställas skyndsamt.

Beträffande verkställighet av sådana beslut tillämpas 1 kap.
3-5 §§, 3 och 4 kap., 6 kap. 1, 3, 4, 6 och 8 §§, 9 § första
stycket, 10-12, 16-18, 22-24 och 27 §§, 12 kap. 8-10 §§, 13
kap. 1 §, 15 kap. 3 § andra stycket och 4-8 §§ och 17 kap.
Förordning (2009:950).

3 § Närmare föreskrifter om bestämmande av hur stor del av
lönefordran som enligt 4 § lagen (1970:215) om arbetsgivares
kvittningsrätt skall vara skyddad mot kvittning får meddelas av
Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

4 § Beslut enligt 5 § andra stycket lagen (1970:215) om
arbetsgivares kvittningsrätt skall meddelas enligt formulär som
fastställs av Skatteverket.

I sådant beslut skall anges vad den som vill överklaga beslutet
skall iaktta.

Kronofogdemyndigheten skall underrätta utmätningssökanden om
beslutet. Förordning (2003:932).

5 § I framställningar enligt 7 § första stycket lagen
(1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall arbetsgivaren
lämna uppgift om arbetstagarens anställnings- och
löneförhållanden.

Underrättelser och beslut enligt nämnda paragraf skall meddelas
enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. I
underrättelser skall arbetstagaren uppmanas att redogöra för
sina inkomster och sin försörjningsbörda och för de
omständigheter i övrigt som kan vara av betydelse i målet.

I beslut enligt nämnda paragraf skall anges att den som är
missnöjd med beslutet kan begära ändring hos
Kronofogdemyndigheten. Arbetstagaren skall underrättas om
beslutet. Förordning (2006:879).

6 § I fråga om mål enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares
kvittningsrätt tillämpas i övrigt 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 3 och
8 §§, 4 kap. 4 och 5 §§ och 17 kap. Förordning (2006:879).

6 a § Ett beslut om en intrångsundersökning enligt lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk, patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485),
firmalagen (1974:156), lagen (1992:1685) om skydd för
kretsmönster för halvledarprodukter, växtförädlarrättslagen
(1997:306) eller varumärkeslagen (2010:1877) ska verkställas
skyndsamt.

En ansökan om verkställighet får göras genom telefax. Vid
verkställigheten tillämpas 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 3 och 8 §§
samt 3 och 4 kap.

I protokollet ska utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §
anges vilka utrymmen som genomsöks och vilka eftersökta
handlingar och föremål som påträffas. Handlingarna och
föremålen ska beskrivas så ingående som det krävs för att
intrångsundersökningens syfte ska kunna uppfyllas. Om
handlingarna eller föremålen kopieras eller fotograferas, ska
detta anges i protokollet. Detsamma gäller om en film- eller
ljudupptagning görs. Förordning (2011:598).

7 § Beträffande andra mål och ärenden hos Kronofogdemyndigheten
gäller i tillämpliga delar 1 kap. 4 och 5 §§ och 2-4 och 17
kap. om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

I sådana mål och ärenden får ansökan göras muntligen, om
skriftlig form inte är föreskriven. En ansökningshandling skall
vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller hans ombud.
Förordning (2006:879).

19 kap. Särskilda bestämmelser

1 § Finner Kronofogdemyndigheten i ett mål om utmätning eller
om verkställighet av kvarstad för fordran eller
betalningssäkring att gäldenären kan misstänkas för brott som
avses i 11 kap. brottsbalken, bör myndigheten anmäla det till
Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet och ange grunden
för misstanken. Detsamma gäller om Kronofogdemyndigheten
finner att en sådan gäldenär eller svaranden i ett annat
utsökningsmål kan misstänkas för brott som avses i 17 kap.
13 § brottsbalken eller något annat brott som rör
verkställigheten och inte är av mindre betydelse.
Förordning (2014:1194).

2 § Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter
för verkställigheten av utsökningsbalken och lagen (1981:775)
om införande av utsökningsbalken såvitt avser förfarandet hos
myndigheten. Förordning (2006:879).

Bilaga

E = Enkelt överlämnande enligt 4 kap. 4 § första stycket andra
meningen utsökningsförordningen
D = Delgivning

Handling som Mottagare av handlingen Anmärkning
kall lämnas Sökanden Gälde- Arbets-
nären givaren
______________________________________________________________________

1.Underrättelse E
enligt 7 kap. 7 §
utsökningsbalken

2. Beslut om utmät- E E D
ning av lön

3. Underrättelse E E
om ifrågas att
uppdelning av ett
engångsbelopp
enligt 8 a §
utsökningsbalken
samt beslut därom

4. Underrättelse E E
om ifrågasatt
ändring enligt
7 kap. 9 §
utsökningsbalken
av sättet för
lönens
utbetalande

5. Beslut enligt E D
7 kap. 9 §
utsökningsbalken

6. Underrättelse E Endast om
om ifrågasatt ifrågasatta
ändring eller hä- ändringen går
vande av beslut om går gäldenären emot
utmätning av lön behöver denne
enligt 7 kap. 10 § underrättas.
utsökningsbalken

7. Beslut om E E E Ändras eller
ändring eller hävs beslut,
hävande enligt som är före-
7 kap. 10 § mål för pröv-
utsökningsbalken ning i högre
instans, skall
denna
underrättas.
Om ett beslut
innebär att
utmätningsbe-
loppet sänks,
räcker det
med enkel un-
derrättelse
till arbets-
givaren.

8. Underrättelse E Med sökanden
om ifrågasatt avses den bi-
jämkning av under- dragsberätti-
-hållsbidrag gade vars un-
enligt 7 kap. derhåll kan
17 § utsök- bli nedsatt.
ningsbalken och Beslutas jämkning
beslut därom skall även
gäldenären
underrättas
om beslutet.

9. Underrättelse E E D
om ifrågasatt
föreläggande för
arbetsgivaren
enligt 7 kap.
22 § utsöknings-
balken

10. Beslut enligt E E D
7 kap. 22 §
utsökningsbalken

11. Underrättelse E
om ifrågasatt
medgivande för
gäldenären enligt
4 kap. 29 §
första stycket
utsökningsbalken

12. Beslut enligt E E
4 kap. 29 §
första stycket
utsöknings-
balken

13. Beslut enligt E E E Sökanden i
7 kap. 7 § varje mål
utsökningsför- som berörs
ordningen av beslutet
skall under-
rättas.

14. Underrättelse E E E
om anstånd
med utmätning
av lön enligt
7 kap. 11 §
utsökningsbalken
Förordning (2006:879).

Övergångsbestämmelser

1992:1011

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. I fråga om
kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre
föreskrifter.

1996:891

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996.

2. När god man har förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före
ikraftträdandet gäller dock 6 kap. 24 § i äldre lydelse.

1996:1039

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997. I fråga om
fordran enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott eller lagen
(1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande gäller dock 7
kap. 22 § första stycket i sin äldre lydelse.

1997:374

1. Denna förordning träder i kraft såvitt gäller 1 kap. 2 § 3
den 1 december 1997 och i övrigt den 1 juli 1997.

2. Äldre bestämmelser i 1 kap. 2 § 3 gäller fortfarande om
ersättningsskyldighet har ålagts enligt rättshjälpslagen
(1972:429).

1999:715

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.

2. Undantaget i 6 kap. 9 § andra stycket andra meningen från
kravet på delgivning av underrättelse skall gälla också vid
återbetalning av skatt enligt bestämmelserna i den upphävda
uppbördslagen (1953:272) eller den likaledes upphävda lagen
(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

2003:553

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre lydelse av 9 kap. 5 § tillämpas i de fall försäljning
skall ske av egendom som omfattas av företagsinteckning enligt
lagen (1984:649) om företagshypotek.

2003:560

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003. I fråga
om beslut som har fattats med stöd av lagen (1973:137) om
ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.
gäller alltjämt 1 kap. 2 § i sin äldre lydelse.

2007:76

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

2. Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt före
ikraftträdandet skall överlämnas till Nacka tingsrätt för
forsatt handläggning.

2009:950

1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2009.

2. Äldre lydelse av 1 kap. 2 § ska gälla i mål som inletts
hos Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.

2010:22

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

2. Äldre lydelse av 1 kap. 2 § ska gälla i mål som inletts
hos Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.

2010:1858

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. I fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.

2011:358

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

2. För mål om avgifter enligt 10 kap. plan- och bygglagen
(1987:10) gäller äldre föreskrifter.

2011:1441

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid utmätning av
fordran enligt uppbördslagen (1953:272) eller
skattebetalningslagen (1997:483).

2011:1547

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utländsk
allmän avgift enligt lagen (1969:200) om uttagande av utländsk
tull, annan skatt, avgift eller pålaga.