Förordning (1981:991) om statsbidrag för redovisningsåret 1980/81 till avgifter till försäkring för tilläggspension för särskollärare m.fl.

SFS nr
1981:991
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-11-05

Till huvudmännen för särskolor som enligt kungörelsen (1968:350) an
gående statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda
får statsbidrag till vissa lönekostnader, skall för redovisningsåret
1980/81 utgå statsbidrag även för utgivna avgifter till försäkring för
tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Statsbidraget utgör 10 procent av det lönebidrag som huvudmännen
uppbär. Skolöverstyrelsen skall utan rekvisition betala ut
statsbidraget till huvudmännen från förslagsanslaget Bidrag till
driften av särskolor m.m. under femte huvudtiteln.