Förordning (1981:997) med instruktion för teleanslutningsnämnden

SFS nr
1981:997
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1982-11-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:601
Upphävd
1990-01-01

Uppgift

1 § Teleanslutningsnämnden prövar frågor om godkännandeavprivatägda
abonnentutrustningar avsedda att anslutas till det allmänna telenätet, i
de fall ansökningen om godkännande har avslagits av televerkets kontor
för godkännande av sådan utrustning på grund av att utrustningen inte
uppfyller de tekniska krav som televerket har uppställt.

Organisation m.m.

2 § Nämnden består av en ordförande och fyra andra ledamöter.

Ordföranden skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. Övriga
ledamöter skall ha teleteknisk sakkunskap.

3 § Ordföranden och två andra ledamöter förordnas av regeringen. Övriga
ledamöter förordnas av televerket.

Ledamöterna förordnas för en tid av högst tre år.

4 § Hos nämnden finns en sekreterare som utses av nämnden.

Nämndens kansligöromål fullgörs av televerket.

Ärendenas handläggning

5 § Frågor enligt 1 § tas upp till prövning av nämnden efter besvär över
beslut av chefen för televerkets kontor för godkännande av privatägd
abonnentutrustning.

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter
är närvarande. Beslut som inte innebär att ett ärende enligt 1 §
slutligt avgörs får dock fattas av ordföranden eller sekreteraren ensam.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas
föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
Ordföranden säger dock sin mening först. Förordning (1986:1073).

7 § Parterna skall lägga fram den utredning som behövs.

Nämnden får skaffa in utredning utöver den som parterna åberopar och i
övrigt inhämta de upplysningar som behövs.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning. Om det behövs får dock muntlig
förhandling hållas.

9 § Nämndens beslut får inte överklagas.

10 § I ärenden hos nämnden förs protokoll när ett sammanträde hålls
eller nämnden annars finner att protokoll behövs.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en
avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1073).

11 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av nämnden.