Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

SFS nr
1982:1004
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1982-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:431

1 § Ägare eller innehavare av industriella anläggningar, andra
näringsidkare samt sådana arbetsgivarorganisationer och
arbetstagarorganisationer som avses i 6 § lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet, är skyldiga att på begäran av den
myndighet som regeringen bestämmer (totalförsvarsmyndighet),
delta i totalförsvarsplaneringen enligt bestämmelserna i denna lag.

Lagen gäller inte statliga myndigheter, kommunala myndigheter
eller landstingsmyndigheter och inte heller den som i stället
omfattas av särskilda föreskrifter för totalförsvaret.
Lag (1994:1725).

2 § Ägare eller innehavare av industriella anläggningar och andra
näringsidkare skall lämna de upplysningar om personal, lokaler,
maskiner och annan utrustning, produktion, förbrukning av energi,
råvaror och andra förnödenheter, lagerhållning, inköp, leveranser
och annat dylikt som totalförsvarsmyndigheterna behöver för sitt
planeringsarbete samt, om det behövs, i övrigt medverka vid
planeringen av de egna uppgifterna inom totalförsvaret.

Den som på grund av bestämmelserna i första stycket har fått
utföra arbete som har medfört betydande kostnader, kan få
ersättning för detta av allmänna medel. Kan överenskommelse om
ersättningen inte träffas med den myndighet som har begärt
arbetet, skall frågan hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt
lagen (1929:145) om skiljemän. Skiljemännen avgör om ersättning
skall utgå och bestämmer i så fall ersättningens storlek.
Lag (1994:1725).

3 § Arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer är
skyldiga att

1. överlägga med totalförsvarsmyndigheterna om organisationernas
uppgifter inom eller i anslutning till totalförsvaret på central,
regional och lokal nivå,

2. medverka vid övningar inom totalförsvaret,

3. lämna upplysningar eller annat biträde som
totalförsvarsmyndigheterna behöver för sitt planeringsarbete.

4 § Arbetsgivare samt arbetsgivarorganisationer och
arbetstagarorganisationer som i fredstid är eller brukar vara parter i
kollektivavtalsförhandlingar, är skyldiga att överlägga med sina
motparter om kollektivavtal för krissituationer som omfattas av
totalförsvarsplaneringen.

5 § Totalförsvarsmyndigheterna får meddela de förelägganden som behövs
för efterlevnaden av 2 §. I beslut om föreläggande kan vite sättas
ut.

Beslut om föreläggande får överklagas till regeringen.

6 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter om förhållanden
av vikt, när en totalförsvarsmyndighet har begärt upplysningar enligt
2 §.

7 § Den som på grund av bestämmelser i denna lag har fått
kännedom om en enskilds affärs- eller driftförhållanden eller
förhållande av betydelse för totalförsvaret eller annars för
rikets säkerhet får inte obehörigen röja eller utnyttja vad
han eller hon har fått veta.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:431).