Förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

SFS nr
1982:1005
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1982-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:127

1 § Rätt att begära upplysningar eller att begära medverkan
enligt lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare,
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i
totalförsvarsplaneringen tillkommer – förutom Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap – följande
totalförsvarsmyndigheter, nämligen Försvarsmakten,
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk,
Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten,
Post- och telestyrelsen, Trafikverket, Sjöfartsverket,
Transportstyrelsen, Finansinspektionen, Statens jordbruksverk,
Statens livsmedelsverk, Kommerskollegium, Tullverket,
Arbetsförmedlingen, Affärsverket svenska kraftnät,
Tillväxtverket, Statens energimyndighet och länsstyrelserna.
Förordning (2010:127).

2 § Om en annan totalförsvarsmyndighet än
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller
Arbetsförmedlingen avser att ta upp frågor av mera övergripande
natur, ska myndigheten först samråda med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, när det gäller verksamhets- och
produktionsplanering, och med Arbetsförmedlingen, när det
särskilt gäller arbetskraftsförsörjning och
anställningsvillkor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och Arbetsförmedlingen får därvid förordna att frågan ska tas
upp genom dess egen eller en annan totalförsvarsmyndighets
försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges
myndigheten.

Om någon annan totalförsvarsmyndighet än Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap avser att inhämta upplysningar eller
påkalla medverkan som kan vara känslig från konkurrenssynpunkt
eller av andra liknande skäl, ska myndigheten först samråda med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap får därvid förordna att frågan ska
tas upp genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges
myndigheten. Förordning (2008:1215).

3 § Om någon annan myndighet än de i 1 § angivna
totalförsvarsmyndigheterna finner att den för sin
totalförsvarsplanering behöver upplysningar eller annan
medverkan enligt lagen, ska myndigheten anmäla detta till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som får vidta de
åtgärder som myndighetens anmälan föranleder, varefter
resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten.
Förordning (2008:1215).