Lotterilag (1982:1011)

SFS nr
1982:1011
Departement/myndighet
Civildepartementet FOK
Utfärdad
1982-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1000
Upphävd
1995-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Med lotteri avses i denna lag en verksamhet, i vilken en eller flera
deltagare kan erhålla en vinst till högre värde än vad var och en av de
övriga deltagarna kan få och i vilken vinstmöjligheterna helt eller
delvis beror på slumpen till följd av lottning, gissning, vadhållning
eller liknande förfarande.

Till lotterier hänförs marknads- och tivolinöjen, såsom automatspel och
bollkastning, som kan ge vinst enligt första stycket, även om vinstmöjlig-
heterna inte till någon del beror på slumpen.

Till lotterier hänförs även kedjebrevsspel och liknande spel, som kan ge
vinst enligt första stycket och i vilka vinstmöjligheterna huvudsakligen
beror på antalet deltagare som inträder i spelet.

2 § Med egentliga lotterier avses lotterier som inte är kedjebrevsspel
eller liknande spel eller automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel
eller bingospel.

Med automatspel avses spel på mekaniska eller elektroniska spelapparater.

Rätt till fortsatt spel är att anse som vinst enligt denna lag.
Lag (1988:839).

3 § Denna lag är inte tillämplig på svenska statens premieobligationslån
eller automatspel som ger vinst endast i form av frispel på automaten.
Föreskrifter om sådant automatspel finns i lagen (1982: 636) om
anordnande av visst automatspel.

Anordnande av lotterier

Gemensamma bestämmelser

4 § Lotteri om pengar eller pengars värde får inom landet inte utan
särskilt tillstånd av regeringen anordnas för allmänheten i andra fall
eller i annan ordning än som anges i denna lag. Detsamma gäller i fråga
om sådant automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel och bingospel
som inte anordnas för allmänheten, om spelet anordnas i förvärvssyfte.

Särskilt tillstånd av regeringen enligt första stycket får inte meddelas
såvitt gäller kedjebrevsspel och liknande spel som avses i 1 § tredje
stycket eller sådant automatspel som ger vinst i form av pengar, värde-
bevis, spelpolletter eller liknande.

Ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten även när det som villkor
för deltagande krävs medlemsskap i en viss sammanslutning, om denna väsent-
ligen har till uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet eljest,
såsom med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för deltagande, är
att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten.

5 § Tillstånd att anordna lotteri får meddelas endast om det kan antas att
verksamheten kommer att bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt
samt enligt meddelade föreskrifter, villkor och bestämmelser. I fråga om
juridisk person skall, om inte detta är obehövligt, för verksamheten finnas
en föreståndare som tillståndsmyndigheten godkänner.

6 § Tillstånd att anordna lotteri får förenas med särskilda villkor samt
med kontroll- och ordningsbestämmelser.

6 a § Förslutna lotter och bingobrickor skall vara av godkänd typ. Frågor
om godkännande prövas av lotterinämnden. Ett beslut om typgodkännande får
förenas med villkor.

Vid bingospel skall det finnas kontroll anordnad på det sätt som lotteri-
nämnden godkänner. Lag (1988:839).

Automatspel

7 § Automatspel som ger vinst i form av pengar, värdebevis, spelpolletter
eller liknande får efter tillstånd anordnas på fartyg i internationell
trafik.

Frågor om tillstånd prövas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande,
lotterinämnden. Tillstånd meddelas för spelanordnaren och skall avse viss tid.

8 § Automatspel av annan art än som avses i 7 § får anordnas efter tillstånd,
under förutsättning

1. att spelet anordnas i samband med

a) offentlig nöjestillställning inom nöjespark eller liknande anläggning,

b) restaurangrörelse, om för rörelsen gäller tillstånd till servering av
spritdrycker, vin eller starköl enligt lagen (1977:293) om handel med
drycker eller om tillståndsmyndigheten annars anser det lämpligt att
spelet anordnas i samband med restaurangrörelsen eller

c) bingospel som inte är eller kan jämställas med automatbingo och som
anordnas med stöd av 11 §,

2. att värdet av spelarens insats uppgår till högst fem kronor per spel,
samt

3. att värdet av högsta vinsten uppgår till högst tjugo gånger insatsen.

Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där spelet huvud-
sakligen skall bedrivas. Tillstånd meddelas för innehavaren av spellokalen
eller den som har tillstånd till bingospelet och skall avse viss tid.
Lag (1992:311).

Roulettspel och tärningsspel

9 § Roulettspel och tärningsspel får anordnas efter tillstånd, under
förutsättning

1. att spelet anordnas i samband med

a) offentlig nöjestillställning inom nöjespark eller liknande anläggning
eller

b) restaurangrörelse, om för rörelsen gäller tillstånd till servering
av spritdrycker, vin eller starköl enligt lagen (1977:293) om handel
med drycker eller om tillståndsmyndigheten annars anser det lämpligt
att spelet anordnas i samband med restaurangrörelsen,

2. att värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet
uppgår till högst fem kronor, samt

3. att värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår
till högst trettio gånger insatsen.

Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där spelet
huvudsakligen skall bedrivas. Då det gäller roulettspel på fartyg i
internationell trafik skall dock frågor om tillstånd prövas av
lotterinämnden. Tillstånd meddelas för innehavaren av spellokalen
och skall avse viss tid. Lag (1992:311).

Kortspel

10 § Kortspel får anordnas efter tillstånd, under förutsättning

1. att spelet anordnas i sådant sammanhang som avses i 9 § första
stycket 1,

2. att värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet
uppgår till högst femtio kronor, samt

3. att värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet
uppgår till högst en och en halv gånger insatsen.

Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där spelet
huvudsakligen skall bedrivas. Tillstånd meddelas för innehavaren
av spellokalen och skall avse viss tid. Lag (1992:311).

Andra lotterier som får anordnas efter tillstånd eller registrering

11 § Bingospel eller egentligt lotteri, som inte utgör vadhållning i
samband med hästtävling, får under förutsättning som anges i 12 § och
15 a § efter tillstånd anordnas av svensk juridisk person som är ideell
förening och som

1. har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom
landet,

2. i sin verksamhet huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål samt

3. inte vägrar någon inträde som medlem såvida det inte med hänsyn till
arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av
annan orsak finns särskilda skäl för detta.

Om det finns särskilda skäl, får tillstånd enligt första stycket meddelas
för en juridisk person som inte är ideell förening eller som har till
huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål utom landet.
Lag (1988:839).

12 § I egentliga lotterier som får anordnas med stöd av 11 § får

1. vinsterna inte utgöras av värdepapper,

2. vinsterna inte utgöras av pengar om lotteriet skall bedrivas i flera
län,

3. vinst som utgörs av pengar uppgå till högst 500 kronor.

Om lotteriet får bedrivas inom flera län, får tillståndsmyndigheten dock
medge att vinster utgörs av värdepapper.

I bingospel som får anordnas med stöd av 11 § får vinsterna inte utgöras
av värdepapper. I sådant spel får värdet av vinst inte överstiga ett bas-
belopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om det finns särskilda
skäl för det, får tillståndsmyndigheten medge att värdet av en vinst får
uppgå till högre belopp, dock högst tre basbelopp.

Vid tillståndsprövning enligt 11 § skall särskild hänsyn tas till vilket
behov av lotteriinkomster som sammanslutningen kan anses ha för sin verk-
samhet samt till det utrymme för lotterier som kan antas finnas på marknaden.
Vid bedömningen av behovet av inkomster från bingospel skall hänsyn främst
tas till omfattningen av ungdomsverksamheten i sammanslutningar vars ändamål
naturligen kan förenas med ungdomsverksamhet. Om det inte finns särskilda
skäl till annat, får tillstånd meddelas endast när det kan antas att lotteriet
kommer att lämna sammanslutningen skälig avkastning. Lag (1992:311).

13 § Frågor om tillstånd enligt 11 § till egentligt lotteri, som skall
bedrivas av en sammanslutning som är verksam huvudsakligen inom endast
en kommun, prövas av den kommunala nämnd som kommunen bestämmer.

Frågor om tillstånd i övrigt enligt 11 § prövas av länsstyrelsen i det
län där lotteriet skall bedrivas. Om lotteriet skall bedrivas inom flera
län, prövas tillståndsfrågan av lotterinämnden.

Tillstånd skall avse viss tid samt visst område där lotteriverksamhet
får bedrivas. Om det inte finns särskilda skäl till annat, skall området
utgöras av det område där sammanslutningen huvudsakligen är verksam. Lag
(1988:839).

14 § Egentliga lotterier får efter registrering anordnas av en sådan
sammanslutning som avses i 11 § och som är verksam huvudsakligen inom
endast en kommun, under förutsättning

1. att antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda
enligt uppgjord plan,

2. att lotteriet inte bedrivs från fasta försäljningsplatser, som görs
tillgängliga genom ett serviceföretag,

3. att vinsterna inte utgörs av värdepapper,

4. att vinst som utgörs av pengar uppgår till högst 500 kronor,

5. att det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst hälften av
insatsernas värde,

6. att lotteriet bedrivs endast inom den eller de kommuner där
sammanslutningen är verksam,

7. att insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som sammanslutningen
med stöd av denna paragraf anordnar under en treårsperiod uppgår till högst
300 000 kronor, samt

8. att det finns en av registreringsmyndigheten godkänd föreståndare för
lotteriet. Lag (1988:839).

15 § Registrering enligt 14 § skall ske hos den kommunala nämnd som
kommunen bestämmer innan något lotteri anordnas. Ny anmälan om
registrering skall därefter göras vart tredje år.

Nämnden skall utse kontrollant för lotteriet. Nämnden skall fastställa
arvodet till kontrollanten. Arvodet skall betalas av den som anordnar
lotteriet.

Den som anordnar lotteriet skall vid varje årsskifte lämna nämnden
uppgift om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har
anordnats under året. Lag (1988:839).

15 a § I närradio eller kabeltelevision får inte bedrivas

1. bingospel som anordnas med stöd av 11 §, eller

2. egentligt lotteri som anordnas med stöd av 11 § eller 14 §. Lag
(1988:839).

16 § har upphävts genom lag (1988:839).

Lotterier som får anordnas utan tillstånd eller registrering

17 § Egentliga lotterier får anordnas utan tillstånd, under
förutsättning

1. att lotteriet anordnas i samband med

a) offentlig nöjestillställning,

b) offentlig tillställning till förmån för allmännyttigt ändamål,

c) allmän sammankomst för framförande av konstnärligt verk till förmån
för allmännyttigt ändamål eller

d) bingospel, som inte är eller kan jämställas med automatbingo, av den
som har tillstånd att anordna bingospelet enligt 11 §,

2. att lotteriet bedrivs endast inom det för tillställningen,
sammankomsten eller bingospelet avsedda området,

3. att vinsterna utgörs endast av varor,

4. att värdet av varje insats uppgår till högst fem kronor,

5. att värdet av högsta vinsten uppgår till högst 500 kronor,

6. att vinstfördelningen sker i omedelbar anslutning till deltagande
i lotteriet, samt

7. att det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst hälften av
insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa
är bestämda enligt uppgjord plan. Lag (1992:311).

17 a § Egentliga lotterier får även i annat fall än som anges i 17 §
anordnas utan tillstånd, under förutsättning

1. att lotteriet anordnas i samband med

a) offentlig tillställning till förmån för allmännyttigt ändamål,

b) allmän sammankomst för framförande av konstnärligt verk till förmån
för allmännyttigt ändamål eller

c) bingospel, som inte är eller kan jämställas med automatbingo, av den
som har tillstånd att anordna bingospelet enligt 11 §,

2. att behållningen i lotteriet uteslutande används för det ändamål, till
vars förmån tillställningen, sammankomsten eller bingospelet anordnats,

3. att antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda
enligt uppgjord plan som finns tillgänglig inom det för tillställningen,
sammankomsten eller bingospelet avsedda området,

4. att det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst hälften av
insatsernas värde,

5. att vinsterna utgörs endast av varor,

6. att lotteriet bedrivs endast inom det för tillställningen, samman-
komsten eller bingospelet avsedda området och att lotterna säljs
uteslutande genom anordnarens egen försorg,

7. att dragningen förrättas offentligt före tillställningens eller
sammankomstens slut eller, i fråga om bingospel, före bingospelets
slut för dagen och att resultatet av dragningen görs tillgängligt för
allmänheten samt

8. att insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas med
stöd av denna paragraf vid samma tillställning, sammankomst eller
bingospel uppgår till högst 10 000 kronor. Lag (1988:839).

17 b § Egentliga lotterier får utan tillstånd anordnas av en sådan
sammanslutning som avses i 11 §, under förutsättning

1. att lotteriet bedrivs endast i samband med tillställning eller
sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i,

2. att värdet av varje insats uppgår till högst fem kronor,

3. att vinsterna inte utgörs av värdepapper,

4. att värdet av högsta vinsten uppgår till högst 500 kronor,

5. att det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst hälften av
insatsernas värde samt

6. att lottköparen, om vinstdragningen inte redan har ägt rum, vid
lottköpet får veta var och när vinstdragningen skall ske och på vilket
sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten.
Lag (1988:839).

18 § Utan tillstånd får i samband med utgivande av tryckt
periodisk skrift eller i samband med lokalradiosändning enligt
lokalradiolagen (1993:120) eller rundradiosändning som sker med
stöd av tillstånd av regeringen anordnas lotteri, varigenom utses
pristagare som har deltagit i en tävling som har anordnats i skriften
eller i sändningen, under förutsättning

1. att det som villkor för deltagande i lotteriet inte fordras att
skriften innehas eller att insats erläggs samt

2. att värdet av högsta vinsten uppgår till högst 500 kronor.
Lag (1994:464).

19 § Det är inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i
förvärvssyfte

1. främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri, som inte är
tillåtet, eller i ett utom landet anordnat lotteri,

2. utan medgivande av anordnaren tillhandagå annan vid deltagande i ett
lotteri som är tillåtet,

3. utan tillstånd av regeringen avyttra andel i bevis om delaktighet i
ett lotteri som avses i 2 eller tillförsäkra annan särskild rätt till på
beviset utfallande vinst eller andel däri eller

4. utan tillstånd av regeringen vid försäljning av delaktighetsbevis som
avses i 3 sälja beviset mot betalning i särskilda poster eller innehålla
beviset som säkerhet för köpeskillingen.

Innehav och införsel av utbetalningsautomater

20 § Med utbetalningsautomat avses i denna lag spelautomat som är konstruerad
för att betala ut vinst i form av pengar, värdebevis, spelpolletter eller
liknande.

21 § Utbetalningsautomat får innehas endast efter tillstånd av lotterinämnden.
Dock får utan särskilt tillstånd sådan automat innehas

1. av den som har tillstånd enligt 7 § att anordna automatspel, om automaten
omfattas av speltillståndet,

2. av automatinnehavares dödsbo under en tid av längst ett år från dödsfallet
och av automatinnehavares konkursbo längst intill dess konkursen har avslutats
samt

3. av den för vilken tillstånd som medför rätt att inneha automaten har
återkallats, intill dess tre månader har förflutit från det att
lagakraftvunnet beslut om återkallelsen föreligger.

Tillstånd får förenas med särskilda villkor samt med kontroll- och
ordningsbestämmelser.

22 § Införsel till landet av utbetalningsautomat är tillåten endast för
den som har rätt att inneha automaten enligt 21 § första stycket första
meningen eller andra meningen 1.

23 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, lotterinämnden får
föreskriva undantag från 21 § första stycket första meningen och 22 § i
fråga om utbetalningsautomater som innehas

1. på fartyg i internationell trafik för spel på fartyget eller

2. i och för sådan yrkesmässig verksamhet som tillverkning, reparation
eller liknande.

24 § I fråga om rätten att hantera oförtullad utbetalningsautomat gäller
lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av
införselreglerade varor, m.m.

Tillsyn m.m.

25 § Lotterinämnden utövar, om inte annat följer av fjärde stycket, den
centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen.

Tillståndsmyndighet utövar den närmare tillsynen över sådana lotterier
som får anordnas efter tillstånd av myndigheten. Länsstyrelse skall
efter anmodan biträda lotterinämnden vid tillsynen över sådana lotterier
som anordnas med tillstånd enligt 11 § och som får bedrivas inom länet.

Registreringsmyndigheten utövar den närmare tillsynen över sådana
lotterier som får anordnas efter registrering med stöd av 14 §.

Tillsynen över lotterier som anordnas efter särskilt tillstånd av
regeringen enligt 4 § första stycket utövas av den myndighet som
regeringen bestämmer. Lag (1988:839).

26 § Den som har tillstånd enligt denna lag eller med stöd av 14 §
anordnar lotteri efter registrering är skyldig att efter anmodan av
tillsynsmyndigheten lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar
eller annat som behövs för tillsynen. Lag (1988:839).

27 § Om tillståndshavaren har åsidosatt föreskrift i denna lag eller
föreskrift, villkor eller bestämmelse som har meddelats med stöd av
lagen får varning meddelas honom eller tillståndet återkallas. Tillståndet
får också återkallas om förutsättningar för tillståndet inte längre föreligger.

Ansvar m.m.

28 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet

1. olovligen anordnar lotteri eller olovligen innehar utbetalningsautomat,

2. bryter mot föreskrift i denna lag eller mot föreskrift, villkor eller
bestämmelse som har meddelats med stöd av lagen eller

3. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 26 § eller lämnar oriktig
uppgift i ansökan om tillstånd enligt denna lag eller vid fullgörande
av uppgiftsskyldighet enligt lagen.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

29 § Till ansvar enligt 28 § skall inte dömas, om ansvar för gärningen
kan ådömas enligt brottsbalken.

Om olovlig införsel av vara och försök därtill finns bestämmelser i
lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

30 § Insatser som har uppburits vid brott enligt 28 § samt utrustning,
handlingar och annan egendom som har använts vid eller varit föremål
för sådant brott skall förklaras förverkade, om inte detta är uppenbart
oskäligt. Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 §
brottsbalken, ske hos den som yrkesmässigt tillhandahållit egendomen.

Förverkas en utbetalningsautomat skall även dess innehåll förklaras
förverkat, om inte detta är uppenbart oskäligt.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.
Lag (1986:1015).

Överklagande

31 § En kommunal nämnds beslut enligt denna lag får överklagas hos
länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos lotterinämnden.
Nämndens beslut i sådant fall får inte överklagas. Nämnden får dock hänskjuta
ärendet till regeringen, om det är av större vikt.

Lotterinämndens beslut i frågor rörande tillstånd och godkännande som
avses i 6 a §, 7 §, 9 § andra stycket andra meningen, 13 § andra stycket
andra meningen eller 21 § får överklagas hos regeringen. Lag (1988:839).

32 § Beslut om återkallelse av tillstånd enligt denna lag skall gälla
omedelbart, om inte annat bestäms.

Avgifter

33 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

Övergångsbestämmelser

1983:1083

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller
fortfarande.

1986:1015

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om brott som har
begåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1988:839

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillstånd som har
beviljats enligt 14 § före den 1 januari 1989. Sker registrering enligt
de nya föreskrifterna i 14 §, upphör dock tillståndet att gälla.

3. För ärenden som vid utgången av december 1988 kommit in till
polismyndigheten men ännu inte avgjorts gäller äldre föreskrifter.
Beträffande ärenden där beslut av polismyndigheten har meddelats före
ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter i fråga om överklagande.

4. Tillsyn över lotterier som bedrivs med tillstånd av polismyndigheten
utövas efter ikraftträdandet av den kommunala nämnd som kommunen
bestämmer.