Förordning (1982:1013) med instruktion för lotterinämnden

SFS nr
1982:1013
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1982-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1135
Upphävd
1989-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:946

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på lotterinämnden.
Med chefen förstås nämndens kanslichef.

Uppgifter

2 § Nämnden är central förvaltningsmyndighet för frågor om tillämpningen
av lotterilagen (1982:1011).

3 § Det åligger nämnden särskilt

1. att fullgöra de uppgifter som anges i lotterilagen och
lotteriförordningen (1982:1012) och i anslutning härtill meddela
rekommendationer för tillämpningen av dessa,

2. att verka för en enhetlig tillämpning av lotterilagen och
lotteriförordningen samt

3. att i övrigt verka för en ändamålsenlig tillsyn och kontroll
över efterlevnaden av lotteribestämmelserna, bland annat genom
utbildning av kontrollanter.

Organisation

4 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande,
nämndens kanslichef och ytterligare två ledamöter.

5 § Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en chef samt
i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen och annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

När kanslichefen är förhindrad att utöva sin tjänst, fullgörs
dennes åligganden av den tjänsteman som nämnden bestämmer.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när minst tre ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av
större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.
Förordning (1986:946).

7 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan
ordföranden och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen
avgöras på detta sätt, får kanslichefen besluta ensam. Beslut som
fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

I övrigt kan kanslichefen ensam på nämndens vägnar pröva ärenden som
är av mindre vikt, dock inte besvärsärenden.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på kanslichefen
eller någon annan som tjänstgör hos nämnden eller på särskilt
förordnad föredragande. Ett ärende som handläggs enligt 7 § första
stycket andra meningen och andra stycket får avgöras utan
föredragning.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av
ärenden.

9 § har upphävts genom förordning (1986:946).

10 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärenden hos nämnden.

Tjänstetillsättning m. m.

11 § Ordföranden, vice ordföranden och annan ledamot i nämnden än
kanslichefen förordnas av regeringen för högst tre år.

Tjänst som kanslichef tillsätts av regeringen. Andra tjänster vid
kansliet tillsätts av nämnden.

12 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas i fråga om kanslichefen av nämnden.