Förordning (1982:1048). med instruktion för näringsfrihetsombudsmannen

SFS nr
1982:1048
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1582
Upphävd
1989-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:1279

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
näringsfrihetsombudsmannen och dennes kansli. Bestämmelserna i 18 §
allmänna verksstadgan tillämpas dock endast i administrativa ärenden som
angår tjänstemän hos ombudsmannen.

Uppgifter

2 § Näringsfrihetsombudsmannen har till uppgift att främja en från
allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringslivet. I anslutning
härtill fullgör ombudsmannen de uppgifter som följer av konkurrenslagen
(1982:729) och 12 § lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris-
och konkurrensförhållanden.

3 § Det åligger näringsfrihetsombudsmannen särskilt

att följa koncentrationen i näringslivet samt att ägna speciell
uppmärksamhet åt konkurrensbegränsande förfaranden som
marknadsdominerande företag tillämpar,

att ta upp ärenden rörande konkurrensbegränsningar, som är av betydelse
för större konsumentintressen eller påverkar konkurrensförhållanden inom
en hel näringsgren eller på ett påtagligt och avgörande sätt försvårar
eller hindrar någons näringsutövning,

att från konkurrenssynpunkt granska olika former av etableringshinder,

att uppmärksamma om vissa samhällsåtgärder i sig får olämpliga
konkurrensbegränsande effekter och, där så är påkallat, verka för att
inslag som onödigtvis begränsar konkurrensen undviks,

att främja genomslagskraften av det allmännas bedömningar i fråga om
skadliga konkurrensbegränsningar genom informationsspridning i lämplig
omfattning till näringsidkare och andra berörda, bl. a. om
marknadsdomstolens och ombudsmannens ställningstaganden i skilda ärenden
av betydelse.

4 § På begäran av en näringsidkare kan näringsfrihetsombudsmannen, om
särskilda skäl föreligger, meddela denne besked huruvida en
konkurrensbegränsning, som näringsidkaren avser att genomföra, enligt
ombudsmannens bedömande har skadlig verkan. Ett sådant besked är inte
bindande för ombudsmannen vid en senare prövning av
konkurrensbegränsningen, om nya omständigheter har tillkommit eller
annan särskild anledning föreligger. Besked får lämnas endast i den mån
det kan ske utan att andra göromål därigenom eftersätts.

5 § Näringsfrihetsombudsmannen bör i sin verksamhet samråda med
konsumentverket och konsumentombudsmannen samt med myndighet som avses i
lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden.

6 § Näringsfrihetsombudsmannen företräder staten inom sitt
verksamhetsområde, om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

7 § Näringsfrihetsombudsmannen biträds närmast av en ställföreträdare
och av rotelchefer. Hos ombudsmannen finns i övrigt personal enligt
särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt
annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får näringsfrihetsombudsmannen
anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 § När näringsfrihetsombudsmannen är förhindrad att utöva sin tjänst,
utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
ombudsmannen även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden. I den mån ett ärende ej är av det slag
att det behöver prövas av näringsfrihetsombudsmannen eller hans
ställföreträdare får det avgöras av annan tjänsteman, enligt vad som
anges i arbetsordningen eller genom särskilda beslut.

När både näringsfrihetsombudsmannen och hans ställföreträdare har
förhinder, utövas ombudsmannens tjänst av den tjänsteman som
ombudsmannen bestämmer.

I den ordinarie näringsfrihetsmannens frånvaro får dock inte fattas
sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan
ombudsmannens medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är
oförenliga med föreskrifter som han har meddelat eller grunder som han
tillämpar.

Föreskrifter i första–tredje styckena gäller även vid ledighet på
näringfrihetsombudsmannens tjänst, till dess regeringen bestämmer annat.
Förordning (1986:1279).

9 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på rotelchef eller
annan som näringsfrihetsombudsmannen utser. Ombudsmannen får dock avgöra
ärenden utan föredragning. Detsamma gäller beträffande ärenden som
ombudsmannens ställföreträdare handlägger med stöd av beslut enligt 8 §
första stycket andra meningen, i den utsträckning ombudsmannen
bestämmer. Närmare föreskrifter om detta, liksom om ärendenas beredning
och handläggning i övrigt, meddelas i en arbetsordning, som beslutas av
ombudsmannen, eller genom särskilt beslut av denne. Uppdrag att föra
talan vid marknadsdomstolen får lämnas endast till tjänsteman som är
lagkunnig.

En rotelchef har rätt att vara närvarande när ett ärende som hör till
hans rotel föredras av någon annan. Förordning (1986:1279).

10 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att näringsfrihetsombudsmannens befogenhet att
besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

11 § Näringsfrihetsombudsmannens ställföreträdare och rotelcheferna bör
om möjligt vara närvarande vid föredragning och avgörande av

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 19,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. viktigare frågor i övrigt.

12 § har upphävts genom förordning (1986:1279).

13 § Innan näringsfrihetsombudsmannen ansöker hos marknadsdomstolen om
prövning enligt 2 § konkurrenslagen (1982:729), skall den som avses med
ansökningen beredas tillfälle att yttra sig. Detta gäller dock ej i
brådskande fall eller om annars särskilda skäl föreligger.

14 § Ett föreläggande enligt 11 § konkurrenslagen (1982:729) avfattas
skriftligen och undertecknas av näringsfrihetsombudsmannen.

Föreläggandet skall delges den till vilken det riktas. Delgivning får
dock inte ske enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det
finns skäl att anta att den sökte avvikit eller i övrigt håller sig
undan.

Föreläggandet godkänns genom att den till vilken det riktas undertecknar
och tillställer näringsfrihetsombudsmannen en förklaring att han
godkänner det förbud eller åläggande som anges i föreläggandet. Ett
godkännande som tecknas på en annan handling än föreläggandet gäller
endast om det klart framgår vilket föreläggande som avses.

Tjänstetillsättning m.m.

15 § Näringsfrihetsombudsmannen förordnas av regeringen för högst sex
år.

Tjänster i lägst lönegrad F 25–F 28 tillsätts av regeringen efter
anmälan av näringsfrihetsombudsmannen.

Andra tjänster tillsätts av näringsfrihetsombudsmannen.

16 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av näringsfrihetsombudsmannen även i fråga om en sådan
tjänst som avses i 15 § andra stycket.