Förordning (1982:1062) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.

SFS nr
1982:1062
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1982-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:561
Upphävd
1988-07-01

1 § Med krigsmateriel enligt lagen (1982:513) om förbud mot utförsel
av krigsmateriel, m. m. avses sådana varor som är upptagna i bilagan
till denna förordning och som inte har tillverkats före år 1890.

2 § Utan tillstånd får en enskild person vid utresa från riket för
personligt bruk föra med sig skjutvapen, som han enligt vapenlagen
(1973:1176) är berättigad att här i riket inneha, samt till vapnet
hörande ammunition. Ytterligare bestämmelser om utförsel från riket av
skjutvapen utan utförseltillstånd finns i 17 § vapenlagen.

3 § Om någon som enligt vapenlagen (1973:1176) är berättigad att här i
riket inneha skjutvapen eller ammunition i annat fall än som avses i 2
§ vill låta föra ut vapnet och därtill hörande ammunition för
användning vid jakt, tävling eller övning utom riket, prövas frågan om
tillstånd till utförseln av polismyndigheten i den ort där personen i
fråga är kyrkobokförd eller, om han ej är kyrkobokförd i riket, i den
ort där han är bosatt.

4 § Vill någon i 8 § första stycket 2 eller 3 vapenlagen (1973:1176)
avsedd sammanslutning, som avser att delta i en utom riket anordnad
jakt, tävling eller övning, för en medlems räkning söka tillstånd att
föra ut för jakten, tävlingen eller övningen avsett skjutvapen eller
ammunition till vapnet, prövas frågan om sådant tillstånd av polis
myndigheten i den ort, där sammanslutningens styrelse har sitt säte.

5 § Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av generaltull
styrelsen får från riket återutföras sådana jakt- och tävlingsvapen
jämte tillhörande ammunition som

1. har förts in till riket i enlighet med bestämmelserna i 16 § 2
vapenlagen (1973:1176),

2. resande har fört genom riket i enlighet med bestämmelserna
i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av
införselreglerade varor, m. m. i anslutning till jakt, tävling eller
övning i annat land.

6 § Meddelas enligt lagen (1982:513) om förbud mot utförsel av
krigsmateriel, m. m. eller enligt denna förordning tillstånd till
utförsel av skjutvapen som omfattas av vapenlagen (1973:1176), skall
avskrift av tillståndsbeslutet översändas till rikspolisstyrelsen, om

1. utförseln skall ske till främmande stat som enligt 57 §
vapenkungörelsen (1974:123) är ansluten till den europeiska
vapenkonventionen och skjutvapnen ej är avsedda för statlig myndighet
i den staten,
2. vapnen skall föras ut för en tid som överstiger tre månader
och
3. det ej är fråga om vapen eller vapendelar som anges i 58 §
vapenkungörelsen.
Rikspolisstyrelsen skall underrätta behörig myndighet i den
främmande staten om utförseln.

7 § För bevis om tillstånd som meddelas enligt 1 eller 4 § (1982:513)
lagen om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m. skall erläggas
avgift med 50 kronor, om tillståndet avser materiel som skall föras ut
för reparation, översyn eller annan liknande åtgärd och därefter
återinföras till riket.

För bevis om andra tillstånd som meddelas enligt 1 eller 4 § lagen om
förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m. skall erläggas avgifter
med följande belopp:
om tillståndet avser materiel vars värde understiger
10 000 kronor ………………………………… 50 kronor,
om tillståndet avser materiel vars värde uppgår till minst
10 000 kronor men understiger 500 000 kronor …….. 300 kronor,
om tillståndet avser materiel vars värde uppgår till minst
500 000 kronor ……………………………….. 500 kronor.

8 § För bevis om tillstånd som meddelas enligt 2 eller 3 §
lagen (1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.
m. skall erläggas avgift med 300 kronor.

Bilaga

Förteckning över krigsmateriel enligt lagen om förbud mot
utförsel av krigsmateriel, m. m.

1. Handeldvapen m. m.

a) Pistoler, revolvrar, gevär, karbiner, kulsprutor, kulsprutegevär
och kulsprutepistoler, dock ej luft- och fjädervapen, slätborrade
hagelgevär samt sådana skjutvapen som ej är underkastade
bestämmelserna i vapenlagen (1973:1176).

b) Bajonetter.

c) Speciella delar till materiel under a).

2. Artilleripjäser m. m.

a) Artilleripjäser, såsom kanoner och haubitser, granatkastare
och pansarvärnsvapen, såsom granatgevär och pansarskott.

b) Eldsprutor samt för militärt bruk utformade anordningar för
utskjutning av pyroteknisk materiel och rökmateriel.

c) För militärt bruk utformade anordningar och utrustningar för
hantering och uppställning av materiel under a) och b).

d) Speciella delar till materiel under a)–c).

3. Ammunition m. m.

a) Ammunition till materiel under 1 och 2.

b) Magasin och matningsutrustningar för ammunition.

c) Speciella delar till materiel under a) och b).

4. Robotar, raketer, torpeder, bomber m. m.

a) Robotar, raketer, torpeder, bomber, land- och sjöminor samt
handgranater.

b) För militärt bruk utformade apparater och andra anordningar
för hantering, kontroll, armering, utskjutning, styrning,
utläggning, lokalisering, röjning, svepning, desarmering eller
sprängning av materiel under a).

c) Speciella delar till materiel under a) och b).

5. Materiel för stridsledning m. m.

a) Apparater och andra anordningar för stidsledning och för eldledning
av vapen eller vapensystem.

b) Apparater och andra anordningar för störning av vapen eller
vapensystem.

c) För militärt bruk utformade avståndsmätare, positions- och
riktnings angivare, höjdmätare och målsökare.

d) För militärt bruk utformade anordningar för riktning.

e) Periskop för vapenbärare eller vapenplattformar.

f) Speciella delar till materiel under a)–e).

6. ABC-stridsmedel m. m.

a) Radioaktiva, biologiska och kemiska stridsmedel.

b) Apparater och andra anordningar för insättande eller
spridning av ABC-stridsmedel.

c) Speciella delar till materiel under a) och b).

7. Sprängämnen m. m.

a) Sprängämnen, krut och tändmedel för materiel under 3, 4 och 6.

b) För militärt bruk utformade sprängladdningar och tändmedel
till sådan materiel.

c) För militärt bruk utformad pyroteknisk materiel och
rökmateriel.

d) Drivmedel framtagna för robotar, raketer och torpeder.

e) Gelatineringsmedel för framställning av brandmedel.

8. Fartyg m. m.

a) För militärt bruk utformade fartyg, båtar och andra farkoster.

b) Ackumulatorer för ubåtar.

c) Ubåts- och torpednät.

d) För militärt bruk utformade apparater och andra anordningar
för transport av stridsmedel under vatten eller för lokalisering
av föremål under vatten.

e) Speciella delar och tillbehör till materiel under a)–d).

9. Luftfartyg m. m.

a) För militärt bruk utformade luft- och rymdfarkoster.

b) Motorer, utom kolvmotorer, för materiel under a).

c) För militärt bruk utformade markutrustningar för hantering
och betjäning av materiel under a).

d) För militärt bruk utformade G-dräkter, tryckdräkter,
isolerdräkter, flyghjälmar, syrgasutrustningar, utrustningar för
övertrycksandning, fallskärmar samt katapulter och andra
utskjutningsanordningar för räddning av personal.

e) Specialutrustningar för flygburen trupp.

f) Speciella delar och tillbehör till materiel under a)–e).

10. Fordon

a) Stridsvagnar.

b) Bestyckade eller pansrade fordon samt fordon med
anordningar för vapen och andra stridsmedel.

c) Pansartåg.

d) För militärt bruk utformade bandfordon.

e) För militärt bruk utformade amfibiefordon.

f) Övriga för militärt bruk utformade fordon och transportmedel
för förflyttning av materiel upptagen i denna förteckning.

g) Speciella delar till materiel under a)–f).

11. Materiel för strålning m. m.

a) För militärt bruk utformade apparater och andra anordningar
för ljusstrålning (synligt ljus, infrarött ljus, laserstrålning) samt
utrustningar för upptäckande av sådan strålning.

b) Speciella delar till materiel under a).

12. Fotomateriel

a) För militärt bruk utformade kameror.

b) För militärt bruk utformade apparater för fototydning och
utvärdering av flygfotografier.

c) Speciella delar till materiel under a) och b).

13. Hjälmar m. m.

a) För militärt bruk utformade hjälmar och klädespersedlar för
skydd mot stridsmedel.

b) Speciella delar till materiel under a).

14. Bromateriel

a) För militärt bruk utformad bromateriel som endast är lämpad
för användning inom försvarsmakten.

b) Speciella delar och tillbehör till materiel under a).

15. Övningsmateriel

a) För militärt bruk utformad materiel för utbildning i
handhavande av materiel upptagen i denna förteckning.

b) Speciella delar till materiel under a).

16. Maskiner, verktyg m. m.

a) Maskiner, verktyg och utrustningar särskilt utformade för
tillverkning, underhåll och kontroll av samt försök med annan i
denna förteckning upptagen materiel.

b) Speciella delar och tillbehör till materiel under a).