Förordning (1982:1065) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

SFS nr
1982:1065
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1982-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:563
Upphävd
1988-07-01

Med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar skall
avses

1. varor som är upptagna i bilagan till förordningen (1982:1062) om
förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.,

2. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot verkan av
stridsmedel,

3. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot spaning
eller andra iakttagelser.