Förordning (1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser

SFS nr
1982:1077
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1982-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:711

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller ersättning av allmänna medel till
arbetsgivare för skador som studerande vid statliga högskoleenheter
orsakar under praktik på icke-statliga arbetsplatser.

2 § Praktiken skall vara föreskriven i utbildningsplan eller kursplan.
Har praktiken föreskrivits enbart i kursplanen, utgår ersättningen
endast om praktiken har åsatts ett poängtal.

Någon ersättning utgår inte i den mån arbetsgivaren har en försäkring
som täcker skadan.

Ersättningsgilla skador

3 § Ersättning lämnas för person- eller sakskada som har tillfogats
arbetsgivaren, oavsett om den som har orsakat skadan är vållande till
skadan eller inte. Ersättning lämnas även för ren förmögenhetsskada
som har tillfogats arbetsgivaren genom brott.

Ersättningen bestäms enligt 5 kap. och 6 kap. 1 § skadeståndslagen
(1972:207).

4 § Ersättning lämnas även för skadestånd som arbetsgivaren har utgett
enligt skadeståndslagen (1972:207).

Ersättningens storlek

5 § Ersättning med anledning av en och samma skadehändelse lämnas med
högst 2 000 000 kronor för personskada, med högst 100 000 kronor för
sakskada och med högst 100 000 kronor för ren förmögenhetsskada genom
brott.

Efter medgivande av regeringen får avtalas att ersättning för person
skada, sakskada eller ren förmögenhetsskada skall kunna lämnas med
högre belopp än som anges i första stycket.

Ansökan

6 § Ansökan om ersättning ska göras senast två år från den
tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs. Ansökan görs
hos styrelsen för den statliga högskoleenhet där den
studerande som orsakat skadan är inskriven.

En högskoleenhet inom Utbildningsdepartementets
verksamhetsområde ska med eget yttrande lämna över ärendet
till Universitetskanslersämbetet. Förordning (2012:711).

Beslutande myndighet

7 § Universitetskanslersämbetet eller styrelsen för Sveriges
lantbruksuniversitet beslutar om ersättning som inte
överstiger 100 000 kronor. Beslut om sådan ersättning får
överklagas hos regeringen.

Ersättningen ska bekostas av de medel som står den berörda
högskoleenheten till förfogande.

Om ärendet har principiell betydelse eller på annat sätt är av
särskild vikt, ska myndigheten med eget yttrande och den
utredning som behövs lämna över ärendet till regeringen för
avgörande. Förordning (2012:711).

Inträde i rätt till skadestånd

8 § Utges ersättning enligt denna förordning, inträder staten
intill det utgivna beloppet i arbetsgivarens rätt till skadestånd.