Förordning (1982:11) om uppfinnarkonto

SFS nr
1982:11
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1982-01-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:935
Upphävd
2001-01-01

1 § Med uppfinnarkonto förstås i denna förordning ett sådant särskilt
konto i bank som anges i 2 § första stycket lagen (1982:2) om
uppfinnarkonto.

2 § Insättning på uppfinnarkonto får göras vid ett eller flera
tillfällen med belopp som innehavaren av kontot bestämmer.

3 § Den som gör insättning på uppfinnarkonto skall till banken lämna
uppgift om vilket beskattningsår som insättningen avser.

Banken skall bokföra medel på uppfinnarkonto på sådant sätt att det av
bokföringen framgår hur stort belopp innehavaren har innestående för
varje beskattningsår.

Ett kontonummer som används för ett uppfinnarkonto får inte användas
för något annat konto.