Förordning (1982:113) om tjänstemannaanställning för arbetstagare i statligt reglerade anställningar

SFS nr
1982:113
Departement/myndighet
Civildepartementet PP
Utfärdad
1982-03-08
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1743
Upphävd
1992-07-01

1 § I statligt reglerade anställningar skall arbetstagarna anställas som
tjänstemän.

Detta gäller dock inte dem som har anvisats beredskapsarbete eller
arbete på särskilda inskolningsplatser. Det gäller inte heller
lokalanställda utom riket. Förordning (1989:435).

2 § Med statligt reglerade anställningar avses anställningar där
avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

Övergångsbestämmelser

1989:435

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för den som efter ikraftträdandet kvarstår i arbete i
ungdomslag.