Namnförordning (1982:1136)

SFS nr
1982:1136
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1982-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1156

1 § När en ansökan som gäller namn ges in till Patent- och
registreringsverket, ska sökanden betala en ansökningsavgift
på 1 000 kronor om ansökningen avser förnamn och 1 800 kronor
om ansökningen avser efternamn. Begär någon i en och samma
ansökan prövning av såväl förnamn som efternamn, ska det
anses som att två särskilda ansökningar gjorts.

Lämnas i en och samma ansökan mer än ett namnförslag ska, om
något annat inte följer av tredje stycket, avgift tas ut som
för en enda ansökan. Sökanden ska i sådant fall ange i vilken
företrädesordning förslagen ska prövas.

Görs ansökan om efternamn gemensamt av personer för vilka
gemensamt namnbevis kan utfärdas enligt 5 §, ska avgift tas
ut som för en enda ansökan. Görs i annat fall ansökan om
efternamn gemensamt av flera, får inte mer än dubbel
ansökningsavgift tas ut.

Ansökningsavgiften får efterges, om det finns särskilda skäl.
Förordning (2009:1156).

2 § Om patent- och registreringsverket enligt 11 § andra stycket
namnlagen (1982:670) uppställer som villkor för ett namnbyte att
domstol har funnit att detta är förenligt med barnets bästa, skall
verket förelägga sökanden att inom viss tid ansöka hos domstol om en
sådan prövning.

3 § Kungörelse av en ansökan om efternamn enligt 41 § namnlagen
(1982:670) skall innehålla det efternamn som ansökningen avser
samt uppgift om kungörelsedagen. I kungörelsen skall anges att den
som vill framställa någon invändning mot ansökningen skall göra
detta skriftligen till Patent- och registreringsverket inom en månad
från kungörelsedagen.

Sedan en ansökan om efternamn kungjorts enligt 41 § namnlagen,
får ansökningen inte ändras i annat fall än då invändning
framställts inom föreskriven tid, eller det annars finns synnerliga
skäl. Förordning (1993:1047).

4 § Framställs en invändning mot ansökan om efternamn och är
invändningen inte uppenbart obefogad, skall sökanden föreläggas att
yttra sig inom viss tid.

5 § Namnbevis som avses i 44 § namnlagen (1982:670) skall utfärdas
särskilt för varje sökande. Gemensamt bevis kan dock utfärdas för
makar och för föräldrar och deras barn under arton år.

Underrättelse från patent- och registreringsverket

6 § Har Patent- och registreringsverket bifallit en ansökan
som gäller namn, skall verket underrätta Skatteverket om detta
beslut så snart det har vunnit laga kraft. Förordning (2003:933).

Underrättelse från domstolar m. m.

7 § Har domstol enligt 11 § andra stycket namnlagen (1982:670) prövat
huruvida ett namnbyte är förenligt med barnets bästa, skall domstolen
underrätta patent- och registreringsverket om detta beslut så snart
det har vunnit laga kraft.

8 § Har en domstol enligt 2 § tredje stycket eller 3 §
namnlagen (1982:670) fått en anmälan om vilket efternamn ett
adoptivbarn skall ha, skall domstolen underrätta Skatteverket
om anmälningen så snart adoptionsbeslutet har vunnit laga
kraft. Har domstolen enligt 4 § tillåtit att adoptivbarnet
skall behålla sitt tidigare efternamn, skall domstolen i
stället underrätta Skatteverket om detta beslut så snart det
har vunnit laga kraft. Förordning (2003:933).

9 § Har en domstol enligt 16 § andra stycket namnlagen
(1982:670) tillåtit att ett barn behåller sitt efternamn, skall
domstolen underrätta Skatteverket om detta beslut så snart det
har vunnit laga kraft. Förordning (2003:933).

10 § Har en domstol enligt 17-19 §§ namnlagen (1982:670)
beslutat att någon förlorar sitt efternamn, skall domstolen
underrätta Skatteverket om detta beslut så snart det har vunnit
laga kraft.

Underrättelsen skall innehålla uppgift om det namn som förloras
och det namn som förvärvas i stället. Förordning (2003:933).

11 § Har domstol meddelat dom eller beslut som avser tillämpningen av
17–23 eller 34 §§ namnlagen (1982:670), skall domstolen sända avskrift
av domen eller beslutet till patent- och registreringsverket. Förordning
(1991:785).

12 § Har upphävts genom förordning (1991:785).

Övrigt

13 § Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av namnlagen (1982:670) i ärenden hos verket.
Förordning (2003:933).

14 § Har upphävts genom förordning (2003:933).

Övergångsbestämmelser

1993:1047

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.
Bestämmelserna i 3 § andra stycket skall dock inte tillämpas på
ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före
ikraftträdandet.

2004:133

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in
till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.

2009:1156

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som
kommit in till Patent- och registreringsverket före
ikraftträdandet.