Förordning(1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare

SFS nr
1982:116
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-03-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:196
Upphävd
2013-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:976

När en annan myndighet än Socialstyrelsen beslutar att avskeda en
legitimerad yrkesutövare som i sin yrkesutövning står under tillsyn
av Socialstyrelsen och omfattas av bestämmelser i lagen (1994:260)
om offentlig anställning gäller följande. Om orsaken till
avskedandet är ett brott eller en förseelse i yrkesutövningen skall
myndigheten, så snart det kan ske, sända en kopia av sitt beslut till
Socialstyrelsen. Förordning (1994:976).