Förordning (1982:1164) om vissa arbetstagare vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna

SFS nr
1982:1164
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:231
Upphävd
2002-06-01

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om sådana arbetstagare
som behåller sina statliga tjänster vid de statliga
ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna, när
huvudmannaskapet för dessa institutioner övergår från staten till
kommuner, landstingskommuner eller kommunalförbund.

2 § Socialstyrelsen skall utöva arbetsgivarens befogenheter, i den mån
det inte enligt särskilda föreskrifter ankommer på regeringen, statens
arbetsgivarverk eller annan myndighet.

3 § I fråga om arbetstagare som enligt kollektivavtal med staten är
skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter hos den nya huvudmannen skall
socialstyrelsen bestämma i vilken utsträckning denna skyldighet skall
fullgöras.