Förordning (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

SFS nr
1982:117
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1982-03-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:410

1 § En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård
och omsorg och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom
vilken någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 1
eller andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) har

1. dömts för brott som han eller hon har begått i eller i
samband med yrkesutövningen, eller

2. dömts för brott enligt

a) 3 kap. brottsbalken,

b) 4 kap. 1–5 §§ brottsbalken,

c) 6 kap. brottsbalken,

d) 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken,

e) 10 kap. 5 a eller 5 c § brottsbalken,

f) 13–15 kap. brottsbalken,

g) 16 kap. 10 a § brottsbalken,

h) 17 kap. 1 eller 2 § brottsbalken,

i) 20 kap. 1 § brottsbalken,

j) 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott,

k) narkotikastrafflagen (1968:64),

l) lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,

m) lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,

n) lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

o) lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

p) 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

q) lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, eller

r) 1, 2, 4–11 och 13 §§ lagen (2014:406) om straff för
folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

I fråga om brott som avses i första stycket 2 a–i, l–o, q och
r ska kopia sändas endast om någon annan påföljd än böter har
dömts ut. Förordning (2014:410).

2 § En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård
och omsorg och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom
vilken

1. någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 2–7 eller
andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) har dömts till
annan påföljd än böter för brott som han eller hon har begått
i eller i samband med yrkesutövningen, eller

2. någon har dömts för brott enligt

a) 10 kap. 3, 4, 5 eller 6 § patientsäkerhetslagen eller
motsvarande äldre bestämmelser, eller

b) abortlagen (1974:595).
Förordning (2013:178).

Övergångsbestämmelser

2000:1269

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

2. I fråga om brott enligt lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling gäller förordningen i sin äldre lydelse.