Förordning (1982:1173) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter

SFS nr
1982:1173
Departement/myndighet
Civildepartementet KOM
Utfärdad
1982-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1632
Upphävd
1994-04-01

Kommuner och länsstyrelser bemyndigas att i lokal ordningsstadga meddela
sådana föreskrifter om den allmänna ordningen som avses i 7 § allmänna
ordningsstadgan (1956:617). Bemyndigandet får dock inte utnyttjas för att
meddela föreskrifter som innebär inskränkning i den enskildes frihet att
framföra musikaliskt eller annat konstnärligt verk.