Departementsförordning (1982:1177)

SFS nr
1982:1177
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1982-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1515
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:897

Inledande bestämmelse

1 § I regeringskansliet ingår Statsrådsberedningen och
följande tretton departement:

Justitiedepartementet (Ju),

Utrikesdepartementet (UD),

Försvarsdepartementet (Fö),

Socialdepartementet (S),

Kommunikationsdepartementet (K),

Finansdepartementet (Fi),

Utbildningsdepartementet (U),

Jordbruksdepartementet (Jo),

Arbetsmarknadsdepartementet (A),

Kulturdepartementet (Ku),

Närings- och handelsdepartementet (N),

Inrikesdepartementet (In),

Miljödepartementet (M).

I regeringskansliet ingår även Regeringskansliets
förvaltningskontor.

Beträffande Utrikesdepartementet gäller endast 2 a, 3 och 4 §§, 18 §
tredje stycket, 20 § första och andra styckena samt 30 och 37 §§. I
övrigt finns föreskrifter om Utrikesdepartementet i förordningen
(1996:728) med instruktion för Utrikesdepartementet.

Beträffande förvaltningskontoret gäller endast 7 och 30 §§, 31 §
första stycket, 35, 36 och 36 a §§ samt 37 § första stycket. Vid
tillämpningen av 7 § i förvaltningskontoret utövas
departementschefens be- fogenhet av det statsråd statsministern
bestämmer. I övrigt finns före-

skrifter om förvaltningskontoret i förordningen (1988:1147) med in-
struktion för Regeringskansliets förvaltningskontor.
Förordning (1996:724).

Uppgifter

2 § Departementen har till uppgift att bereda regeringsärenden och
ärenden som avgörs av departementschefen eller något annat
statsråd, att expediera beslut i sådana ärenden och att i övrigt
biträda statsråden i deras verksamhet.

Statsrådsberedningens uppgift är att biträda statsministern och
övriga statsråd i den mån dessa inte biträds av något departement.
Statsrådsberedningen handlägger sådana frågor om
säkerhetsskyddet som är gemensamma för regeringskansliet eller
delar av detta eller som avser samordningen av säkerhetsskyddet
inom regeringskansliet. Frågor om anslag till Statsrådsberedningen
handläggs inom Justitiedepartementet.

Departementen och Statsrådsberedningen har också till uppgift att
handlägga och avgöra ärenden som enligt lag eller annan författning
skall prövas av ett departement eller Statsrådsberedningen.
Förordning (1987:575).

2 a § Departementen skall inom sina ansvarsområden eller enligt vad
som annars har överenskommits mellan departementen

1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid förhandlingar
med annan stat eller vid förhandlingar med och möten inom
internationella organisationer,

2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom
Europeiska unionens råd samt föreslå och utse Sveriges representanter
i kommittéer under Europeiska gemenskapernas kommission, och

3. underrätta och i övrigt upplysa kommissionen om hur Sverige har
uppfyllt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen.

Förordnande av deltagare i arbetet inom de ständiga
representanternas kommitté ankommer på Utrikesdepartementet. Detsamma
gäller besvarande av motiverade yttranden från kommissionen.

Ett departement skall underrätta Utrikesdepartementet om sitt beslut
att utse ombud och andra representanter. Förordning (1995:765).

3 § Förvaltningsärenden och lagstiftningsärenden fördelas mellan
departementen på det sätt som anges i bilagan till denna
förordning. Av bilagan framgår också till vilka departement
myndigheter och andra organ skall anses höra.

Ärenden om förordningar skall handläggas i det departement till
vilket motsvarande förvaltningsärende hör.

Andra förvaltnings- och författningsärenden än sådana som avses i
första och andra styckena skall handläggas inom det departement
som är lämpligast med hänsyn till ärendets natur.

4 § Om ett ärende faller inom flera departements
verksamhetsområden, skall det handläggas inom det departement
till vilket ärendet huvudsakligen hör. Ärendet skall beredas i
samråd med övriga berörda statsråd. Detsamma gäller också i
övriga fall där ett ärende berör mer än ett statsråd. Förordning
(1990:173).

5 § Ett departement får avskriva ett ärende i vilket en framställning
till regeringen eller till ett statsråd har blivit återkallad. Detsamma
gäller när ett överklagande av en myndighets beslut förfaller enligt
28 § första stycket förvaltningslagen (1986:223). Ett departement
får också till behörig myndighet överlämna en framställning till
regeringen eller till ett statsråd i ett ärende vars avgörande
uppenbarligen ankommer på en annan myndighet. Förordning
(1986:1417).

6 § Varje departement beslutar i frågor som rör personalen i
departementet och i andra frågor som rör departementets
administration, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Om ett sådant ärende även berör verksamhetsområdet för
Regeringskansliets förvaltningskontor, skall ärendet beredas i
samråd med förvaltningskontoret. Förordning (1990:173).

7 § Frågor om att lämna ut handlingar som förvaras i
regeringskansliet prövas inom det departement som förvarar
handlingarna, om inte något annat är särskilt föreskrivet. I
tveksamma fall eller om sökanden begär att frågan hänskjuts till
myndigheten, skall prövningen ankomma på departementschefen
eller på något annat statsråd i departementet. Hinder möter inte
mot att frågan hänskjuts till regeringens prövning.

8 § Bestämmelserna om departementen i 3 7, 11, 15, 16, 19, 19 a,
23, 25, 27, 31, 32, 35 och 38 §§ gäller också Statsrådsberedningen.
För Statsrådsberedningens del utövas departementschefens befogenheter
av statsministern.

Statsrådsberedningen får lämna ut ärendeförteckningar som upprättas
i regeringskansliet inför regeringssammanträden. För att fortlöpande
tillhandahålla pappersexemplar av sådana förteckningar enligt en
stående beställning får Statsrådsberedningen ta ut en årlig avgift av
beställaren. Avgiften är 4 000 kr och får tas ut i förskott.
Förordning (1996:724).

Organisation

9 § Chefstjänstemän i departementen är statssekreterarna,
expeditionscheferna och rättscheferna.

Chefstjänstemän är också budgetchefen och finansråden i
Finansdepartementet samt planeringscheferna i Inrikesdepartementet.
Chefstjänstemän i Statsrådsberedningen är statssekreteraren och
rättschefen. Förordning (1996:724).

10 § I departementen finns huvudmän för olika sakområden.
Indelningen i sakområden och arbetsenheter i övrigt bestäms av
departementet. Förordning (1990:1100).

11 § I departementen finns i övrigt personal enligt beslut som
regeringen eller departementen meddelar.

Om det behövs, får utomstående anlitas för särskilda uppdrag.

12 § har upphävts genom förordning (1990:1100).

13 § I Finansdepartementet finns följande avdelningar:
Administrativa avdelningen, Budgetavdelningen, Ekonomiska
avdelningen, Finansmarknadsavdelningen, Förvaltningsavdelningen,
Internationella avdelningen och Skatteavdelningen.

I Inrikesdepartementet finns en avdelning för kommun- och
länsstyrelsefrågor samt ett revisionskontor. Föreskrifter om
revisionskontoret finns i revisionsförordningen (1985:606) för
regeringskansliet. Förordning (1996:897).

14 § har upphävts genom förordning (1983:778).

Arbetsfördelning

15 § Chefstjänstemännen skall biträda departementschefen och
övriga statsråd inom departementet med att handlägga frågor och
ärenden som hör till departementet, särskilt sådana som rör
planeringsarbetet. De skall även biträda med att samordna
verksamheten inom departementet, inom regeringskansliet och i
förhållande till andra samhälleliga organ. De skall vidare biträda
med arbetsledningen samt med de ytterligare uppgifter som
departementet bestämmer.

Chefstjänstemännen skall hålla sig underrättade om arbetets gång i
departementet och samverka med varandra, med cheferna för
sekretariaten och med huvudmännen. De skall med
uppmärksamhet följa förhållandena inom departementets
verksamhetsområde.

16 § Arbetet i ett departement leds närmast under
departementschefen och övriga statsråd inom departementet av
statssekreteraren. Denne skall främst svara för planerings- och
samordningsarbetet inom departementets verksamhetsområde
samt övervaka att arbetet bedrivs i överensstämmelse med
planeringen.

17 § Expeditionschefen skall främst övervaka att lagenlighet,
följdriktighet och enhetlighet iakttas vid beredningen av
förvaltningsärendena. Expeditionschefen skall vidare slutligt
granska koncepten till regeringens beslut utom i fråga om lagar och
andra författningar.

18 § Rättschefen i ett departement skall främst, i den mån detta
inte ankommer på expeditionschefen, övervaka att lagenlighet,
följdriktighet och enhetlighet iakttas i arbetet samt svara för
utarbetandet av förslag till lagar och andra författningar inom
departementets område liksom för den slutliga granskningen av dessa.

Rättschefen svarar, utom i Justitie- och Finansdepartementen, för
att lagstiftnings- och andra författningsärenden som fordrar samråd
med ett statsråd i ett annat departement bereds gemensamt med detta
departement.

Rättschefen svarar också för att underrättelser och upplysningar
enligt 2 a § första stycket 3 lämnas. Förordning (1995:765).

19 § Om det finns flera statssekreterare, expeditionschefer eller
rättschefer i ett departement, bestämmer departementet hur arbetet
skall fördelas mellan dem.

19 a § Om det finns särskilda skäl får ett departement i samråd med
ett annat departement besluta att en chefstjänsteman i det andra
departementet för vissa ärenden eller grupper av ärenden skall
fullgöra sådana arbetsuppgifter som följer av 15–18 §§. Förordning
(1994:1672).

20 § Rättschefen i Statsrådsberedningen svarar särskilt för
samordning inom regeringskansliet i rättsliga och administrativa
frågor, i den mån denna uppgift inte ankommer på någon annan, och kan
därvid ge ut riktlinjer och annat material som främjar enhetlighet i
verksamheten. Rättschefen skall vidare ägna uppmärksamhet åt
möjligheterna att delegera ärenden till myndigheter under regeringen.

Rättschefen i Justitiedepartementet skall i samverkan med
rättschefen i Statsrådsberedningen övervaka lagenlighet,
följdriktighet och enhetlighet i författningsförslag, förslag till
riksdagen och kommittédirektiv samt främja en enhetlig handläggning
av ärenden inom regeringskansliet. De skall vidare medverka till att
språket i författningar och andra beslut blir så enkelt och klart som
möjligt.

Föreskrifter om uppgiften för rättscheferna i Statsrådsberedningen
och Justitiedepartementet beträffande Svensk författningssamling
finns i författningssamlingsförordningen (1976:725).
Förordning (1995:114).

21 § Varje huvudman skall inom sitt sakområde, med biträde av
den personal som står till förfogande, ansvara för planeringsarbetet
och samordningen, ärendenas behöriga gång, beredningen och
föredragningen inför departementschefen eller ett annat statsråd,
upprättandet av koncept till regeringens beslut, riktigheten av
uppgifterna i koncepten samt för expeditionernas uppsättande i
överensstämmelse med regeringens beslut. Vad som nu har sagts
om koncept och expeditioner gäller dock inte i fråga om lagar och
andra författningar.

Huvudmannen skall hålla departementschefen, övriga statsråd i
departementet och chefstjänstemännen underrättade om arbetets
gång och skall anmäla frågor av större vikt eller principiell
betydelse för dem. Huvudmannen skall följa de anvisningar som
meddelas av chefstjänstemännen och skall även i övrigt samverka
med dessa, med de andra huvudmännen och med cheferna för
sekretariaten. Huvudmannen skall med uppmärksamhet följa
förhållandena inom sitt sakområde.

Huvudmannen svarar, i den mån det inte åligger rättschefen enligt
18 § andra stycket, för att ärenden som fordrar samråd med ett
statsråd i ett annat departement bereds gemensamt med detta
departement.

22 § I författningsfrågor skall huvudmännen samarbeta med
rättschefen.

Departementen får bestämma att lagstiftningsärenden och sådana
andra ärenden som föranleder författningsarbete av större
omfattning eller i övrigt har särskilt samband med
lagstiftningsarbetet skall överlämnas till rättschefen för att
handläggas med huvudmans ansvar. Om ett sådant ärende berör ett
sakområde för vilket det finns en särskild huvudman, skall arbetet
bedrivas i samarbete med denne.

23 § Departementen får meddela ytterligare föreskrifter om
arbetsfördelningen och även besluta om avvikelser från denna
förordnings bestämmelser om arbetsfördelningen.

24 § Behörig att föredra ärenden inför Lagrådet är den som är eller
har varit hovrätts- eller kammarrättsassessor och den som
Justitiedepartementet utser för ett visst fall.

Allmänna beslutsregler m.m.

25 § I frågor som skall avgöras av ett departement beslutar
departementschefen.

Departementschefen får överlåta rätten att besluta på departementets
vägnar till ett annat statsråd, till en tjänsteman i departementet
eller, om det finns särskilda skäl, till någon annan tjänsteman inom
regeringskansliet.

I följande frågor får dock inte beslutanderätten överlåtas till
någon annan än ett statsråd:

1. frågor om föreskrifter,

2. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning
eller från uppdrag,

3. frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan eller avstängning,

4. frågor om besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen
(1994:373),

5. frågor om skyldighet att anmäla innehav av fondpapper enligt 11 §
första stycket insiderlagen (1990:1342),

6. frågor som avses i 10, 15, 19 och 19 a §§ samt 22 § andra stycket
denna förordning. Förordning (1995:1098).

26 § Chefstjänstemännen och, efter departementets bestämmande,
andra tjänstemän får infordra de förklaringar, upplysningar och
yttranden som behövs för ärendenas beredning.

Särskilda beslutsregler

27 § Regeringen beslutar om anställning i departementen av
statssekreterare, expeditionschef, rättschef, budgetchef, finansråd
och departementsråd. Förordning (1994:1672).

28 § har upphävts genom förordning (1987:575).

29 § När det gäller anställningar som anges i 27 § prövar regeringen
frågor om uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Detsamma gäller i fråga om anställning som planeringschef i
Inrikesdepartementet. Förordning (1996:724).

30 § Sådana föreskrifter och andra beslut om säkerhetsskyddet som
är gemensamma för regeringskansliet eller delar av detta eller som
avser samordning av säkerhetsskyddet inom regeringskansliet
meddelas av Statsrådsberedningen.

Diarium, protokoll och arkiv

31 § I varje departement skall finnas ett eller flera diarier för
registrering av inkomna eller upprättade allmänna handlingar.

Expeditionschefen har tillsyn över diarieföringen. I
Statsrådsberedningen har rättschefen denna uppgift.

Departementen skall vid varje årsskifte upprätta förteckningar över
alla ärenden som har väckts för mer än ett år sedan och som ännu
inte har avgjorts. Förteckningarna skall lämnas till rättschefen i
Statsrådsberedningen senast den 1 februari. Förordning (1985:818).

32 § I fråga om varje beslut av ett statsråd eller departement eller av
en departementstjänsteman skall finnas ett protokoll eller någon
annan handling som anger vad beslutet innehåller, när beslutet
fattades och vem som fattade beslutet.

33 § Föreskrifter om arkiv hos regeringskansliet finns i
förordningen (1992:157) om arkiv hos regeringskansliet.
Förordning (1994:1672).

34 § har upphävts genom förordning (1988:709).

Registratorskontor

35 § Departementens registratorskontor hålls öppna under
ordinarie arbetstid. Om arbetstiden en viss dag är kortare än sex
timmar eller om den till en viss dag förlagda arbetstiden får arbetas
in enligt bestämmelser i ett kollektivavtal, får tiden för
öppethållandet inskränkas till två timmar, om det kan ske utan
väsentlig olägenhet.

Tiden då ett departements registratorskontor hålls öppet
tillkännages genom anslag i departementets lokal. Inskränkning i
tiden bör tillkännages minst en vecka i förväg.

Anställningar m.m.

36 § Vid anställning av kanslisekreterare, departementssekreterare,
avdelningsdirektör eller kansliråd behöver inte 6 §
anställningsförordningen (1994:373) tillämpas.

Ett meddelande om att någon har anställts skall genast lämnas till
dem som har sökt anställningen. Förordning (1994:1097).

36 a § Den som är expeditionschef, rättschef, budgetchef, finansråd
eller departementsråd kan åläggas att frånträda sina arbetsuppgifter
för att i stället fullgöra andra, likvärdiga uppgifter i
regeringskansliet. Detsamma gäller den som är chef för en enhet i
Regeringskansliets förvaltningskontor.

Den som har en anställning som anges i första stycket anställs tills
vidare. Anställningen får begränsas att gälla längst till en viss
tidpunkt. Förordning (1994:1097).

Ekonomiadministration

37 § Statsrådsberedningen, departementen och Regeringskansliets
förvaltningskontor skall tillämpa de ekonomiadministrativa
bestämmelser som gäller för andra statliga myndigheter under
regeringen, om regeringen inte beslutar annat.

I fråga om förordningen (1993:134) om myndigheters
årsredovisning och anslagsframställning gäller dock följande.

Varje departement skall lämna årsredovisning till regeringen.
Departementen behöver dock inte lämna resultatredovisning.

I stället för anslagsframställning skall varje departement lämna ett
särskilt budgeteringsunderlag enligt anvisningar som meddelas av
Finansdepartementet.

Justitiedepartementets årsredovisning och budgeteringsunderlag
skall omfatta även Statsrådsberedningens verksamhet. Förordning
(1993:822).

Överklagande

38 § I fråga om överklagande av beslut av ett statsråd, ett
departement eller en departementstjänsteman tillämpas 30 §
verksförordningen (1987:1100). Förordning (1993:822).

Bilaga

1 Statsrådsberedningen

1.1 Myndigheter m. fl.

Regeringskansliets förvaltningskontor. Förordning (1994:1097).

2 Justitiedepartementet

2.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

regering och riksdag med undantag av ärenden om utrikesnämnden,

kommittéberättelsen,

rikets vapen och flagga,

vallagen (1972:620), lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m.,
folkomröstningslagen (1979:369),

tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, lagen
(1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden,

rikets judiciella indelning samt, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement, domstolsväsendet,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,

rättshjälp,

dispaschörverksamhet,

fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

Sveriges advokatsamfund,

åklagarväsendet,

polisväsendet,

allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,

åtal för brott, förordnande av domstol,

utlämning för brott, användning av vissa tvångsmedel på begäran av
främmande stat, internationellt samarbete rörande lagföring för
brott,

kriminalvård, internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom,

lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,

fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss
eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,

nåd i brottmål, abolition,

upphävande av domstols dom eller beslut om utvisning på grund av
brott,

tillstånd till äktenskap, tillstånd till förrättande av vigsel inom
annat trossamfund än Svenska kyrkan,

lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande
adoption, lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förordningen
(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap, adoption och förmynderskap, lagen (1988:1321) om nordiska
rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m.m.,

lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt,

aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar, i
den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

stiftelselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte tillhör
något annat departement,

bokföringslagen (1976:125), jordbruksbokföringslagen (1979:141),

datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173),
inkassolagen (1974:182), lagen (1987:1231) om automatisk
databehandling vid taxeringsrevision m.m.,

vapenlagen (1973:1176),

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,

utgivning av författningssamling. Förordning (1995:1463).

2.2 Lagstiftningsärenden

a. Lagstiftningsärenden som gäller

grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen,
religionsfrihet, allmänt förvaltningsrättsliga ämnen, statligt
partistöd.

b. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement
och som gäller

ämnen som avses i 8 kap. 2 och 3 §§ regeringsformen,
processrättsliga ämnen. Förordning (1995:333).

2.3 Myndigheter m.fl.

Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,

Regeringsrätten, kammarrätterna, länsrätterna,

Lagrådet,

Justitiekanslern,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,

Domstolsverket, Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet,
Notarienämnden,

Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,

allmänna advokatbyråerna,

Riksåklagaren, åklagarmyndigheterna, Tjänsteförslagsnämnden för
åklagarväsendet,

Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den
lokala polisorganisationen,

Registernämnden,

Kriminalvårdsstyrelsen, regionmyndigheterna inom
Kriminalvårdsverket, kriminalvårdsanstalterna, häktena,
frivårdsmyndigheterna, Transporttjänsten,

Kriminalvårdsnämnden, övervakningsnämnderna,

Brottsförebyggande rådet,

Brottsoffermyndigheten,

Fideikommissnämnden,

Datainspektionen,

Gentekniknämnden. Förordning (1996:897).

3 Utrikesdepartementet

3.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och
mellanfolkliga organisationer,

rikets gränser,

Utrikesnämnden,

svenska beskickningar och konsulat samt ständiga delegationer
vid mellanfolkliga organisationer,

utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ
eller organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall,

svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i
utlandet m.m.,

mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och
den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna,

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt
när det gäller diplomatpass, tjänstepass och UD-viseringar,

information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

flyktingar, mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas
i landet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

internationellt utvecklingssamarbete,

samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,

regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör biståndspolitiska aspekter
av Världsbankens agerande i IDA-länder och i programländer för
svenskt bistånd,

nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

utrikeshandel och internationell handelspolitik, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

ärenden vid EG-kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet
samt mål vid EFTA-domstolen, EG-domstolen och EG:s förstainstansrätt,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och
världshandelsorganisationen (WTO),

internationella tull- och handelsförhandlingar,

befrielse från tull,

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt
Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,

vissa internationella byråer för handels- och råvarufrågor,
internationell råvarulagring,

förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär
användning. Förordning (1996:724).

3.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

rikets gränser,

Utrikesnämnden,

immunitet och privilegier,

bistånd till svenska medborgare i utlandet,

utlänningars rätt att vistas i landet med undantag av särskild
utlänningskontroll,

mottagande av asylsökande m.fl.,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och
världshandelsorganisationen (WTO),

befrielse från tull,

vissa internationella sanktioner,

kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot
utförsel av krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär
användning. Förordning (1996:724).

3.3 Myndigheter m.fl.

Svenska beskickningar och konsulat samt ständiga delegationer vid
mellanfolkliga organisationer,

svenska ledamöter av permanenta skiljedomstolen i Haag,

Utrikesdepartementets antagningsnämnd,

Statens invandrarverk,

Utlänningsnämnden,

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),

Nordiska afrikainstitutet,

Stiftelsen Svenska institutet,

Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI),

Inspektionen för strategiska produkter,

Stiftelsen Östekonomiska Institutet,

Institutet för Japanstudier. Förordning (1996:724).

4 Försvarsdepartementet

4.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

det militära försvaret,

tillträde till Sveriges territorium,

åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) enligt Wiendokumentet den 28 november 1994 om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder, dokumentet om Global informationslämning
den 28 november 1994 och dokumentet om Uppförandekoden den 6 december
1994, i den mån sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,

befolkningsskydd, räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot
brand, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement, hemskydd,

beredskapen för försörjning med industrivaror, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

psykologiskt försvar,

civilbefälhavarna,

kommunernas och landstingens beredskap,

flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet,

signalskydd,

totalförsvarsplikt,

frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret,

samordning inom totalförsvaret,

regeringskansliets beredskap och därmed sammanhängande frågor.
Förordning (1995:765).

4.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

höjd beredskap,

totalförsvarsplikt,

utlandsstyrkan inom Försvarsmakten,

befolkningsskydd, räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot
brand, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement, hemskydd,

beredskapen för försörjning med industrivaror, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

förfogande, ransonering,

skydd för försvaret, gränsövervakning i krig,

kommunernas och landstingens beredskap,

Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning.
Förordning (1995:765).

4.3 Myndigheter m.fl.

Försvarsmakten,

Fortifikationsverket,

Försvarets materielverk,

Militärhögskolan,

Försvarets radioanstalt,

Överstyrelsen för civil beredskap

civilbefälhavarna,

Statens räddningsverk,

Styrelsen för psykologiskt försvar,

Kustbevakningen,

Försvarets forskningsanstalt,

Försvarshögskolan,

Flygtekniska försöksanstalten,

Totalförsvarets pliktverk,

Delegationen för militärhistorisk forskning,
Fartygsuttagningskommissionen, Nämnden för personalvård för
totalförsvarspliktiga, Försvarets underrättelsenämnd, Försvarsmaktens
flygförarnämnd, Rikshemvärnsrådet,

Riksvärderingsnämnden,

Överklagandenämnden för totalförsvaret,

Totalförsvarets chefsnämnd,

Efterforskningsbyrån för krigsfångar och civilinternerade,
Delegationen för planläggning av efterforskningsbyråns verksamhet,

organisationer för frivillig försvarsverksamhet,

Krigsvetenskapsakademien,

Örlogsmannasällskapet,

Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum,

sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till
Försvarsmakten. Förordning (1996:724).

5 Socialdepartementet

5.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring,
statligt personskadeskydd,

sjuklön,

ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, internationell
adoptionshjälp,

bostadsbidrag,

bostadsanpassningsbidrag,

socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom med undantag
av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, äldreomsorg,
handikappomsorg, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,

hälsoskydd, hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering,
hjälpmedelsförsörjning, tandvård, smittskydd och annan medicinsk
verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel,
medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll,
apoteksväsendet,

det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska

undersökningsväsendet,

stöd och service till vissa funktionshindrade,

assistansersättning,

bilstöd till handikappade,

ersättning för närståendevård,

införsel, tillverkning och försäljning av drycker och andra varor
som innehåller alkohol, det i alkohollagen (1994:1738) omnämnda
detaljhandelsbolaget,

narkotika,

dopning och dopningsmedel,

Allmänna arvsfonden, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat
departement,

förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO).
Förordning (1996:724).

5.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring,
statligt personskadeskydd,

sjuklön,

ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, internationell
adoptionshjälp,

bostadsbidrag,

bostadsanpassningsbidrag,

socialtjänst med undantag av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,

hälsoskydd, hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering,
hjälpmedelsförsörjning, tandvård, smittskydd, abort, fastställande av
könstillhörighet och annan medicinsk verksamhet, hälso- och
sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel, medicintekniska
produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll, apoteksväsendet,

stöd och service till vissa funktionshindrade,

assistansersättning,

bilstöd till handikappade,

ersättning för närståendevård,

Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i
ärvdabalken,

införsel, tillverkning och försäljning av drycker och andra varor
som innehåller alkohol,

narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftning,

dopning och dopningsmedel. Förordning (1996:724).

5.3 Myndigheter m.fl.

Riksförsäkringsverket, Fullmäktige för riksförsäkringsverkets
fonder, de allmänna försäkringskassorna,

Socialstyrelsen,

Läkemedelsverket,

Rättsmedicinalverket,

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

Smittskyddsinstitutet,

Statens institut för psykosocial miljömedicin,

Folkhälsoinstitutet,

Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik,

Spri,

Styrelsen för provinsialläkarfonden,

Samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag till vissa
nykterhetsorganisationer m.fl.,

Statens institutionsstyrelse,

Handikappombudsmannen,

Nämnden för vårdartjänst, Handikappinstitutet,

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor,

Barnombudsmannen,

Socialvetenskapliga forskningsrådet,

Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug
Monitoring,

Alkoholinspektionen,

Alkoholsortimentsnämnden. Förordning (1996:724).

6 Kommunikationsdepartementet

6.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, postkommunikationer,

tele- och radiokommunikationer, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

allmänna frågor om användningen av informationsteknik (IT), i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

infrastruktur för informationsteknik (IT),

vägar, broar och färjor, vägtrafik, fordons utrustning och
beskaffenhet,

förarbehörighet samt kommunikationsväsendet i övrigt till lands,

bidrag till kollektiv persontrafik,

transportstöd, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

överlastavgift,

sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot
vattenförorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg,
arbetstid på fartyg, skeppsmätning, sjökarteverksamhet, lotsning,
fyrar, sjöräddning, statens isbrytarverksamhet samt, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement, kanaler samt
anställning och mönstring av sjömän,

luftfart,

transport- och trafikforskning, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

geotekniska undersökningar,

meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,
distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

mark och byggnader för Statens järnvägar, Vägverket, Sjöfartsverket
och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement. Förordning (1996:724).

6.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

järnvägar och järnvägstrafik,

postkommunikationer,

tele- och radiokommunikationer,

vägar och vägtrafik,

vägtullar,

sjöfart, arbetstid på fartyg, säkerheten på fartyg, åtgärder mot
vattenförorening från fartyg,

luftfart,

transport av farligt gods,

förbud mot rundradiosändning på öppna havet.

Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom
annan lagstiftning om straff för vissa trafikbrott än som avser
vårdslöshet i trafik, hindrande av trafik och olovlig körning hör
dock till Justitiedepartementet. Förordning (1996:724).

6.3 Myndigheter m. fl.

Post- och telestyrelsen,

Statens järnvägar, Banverket, Stängselnämnden,

Vägverket,

Statens väg- och transportforskningsinstitut,

Kommunikationsforskningsberedningen,

Sjöfartsverket, Handelsflottans kultur- och fritidsråd, Nämnden för
rederistöd,

Luftfartsverket,

Statens haverikommission,

Buss- och taxivärderingsnämnden,

Statens geotekniska institut,

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,

Statens institut för kommunikationsanalys.
Förordning (1995:1098).

7 Finansdepartementet

7.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den
principiella inriktningen av finans- och kreditpolitiska åtgärder,

prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen
av statsmedlen,

ekonomisk styrning,

statens upplåning,

förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade
medel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

kungliga hov- och slottsstaten,

allmänna frågor om statsförvaltningen,

övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig
verksamhet samt rationalisering inom statsförvaltningen,

myndigheternas årsredovisningar och anslagsframställningar,

statlig revision,

internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement,

Världsbanksgruppen, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

konsolidering av utländska skulder,

skatteväsendet,

socialavgifter och allmänna egenavgifter,

exekutionsväsendet,

folkbokföringen,

statistik, folk- och bostadsräkningar,

tullväsendet,

avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

övergripande frågor om informationsteknik (IT) inom statlig
förvaltning,

det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt
övergripande frågor om finansieringsprincipen,

offentlig upphandling,

köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

kreditväsendet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

det affärsmässiga försäkringsväsendet, krigsförsäkring,
krigsskadeersättning,

understödsföreningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

värdepappersbolag och andra institut på värdepappersmarknaden,
förenklad aktiehantering,

statsägda bolag för tillverkning av drycker och partihandel med
drycker,

lotterier, totalisatorspel,

arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,

personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen.
Förordning (1996:724).

7.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

statliga och kommunala skatter,

socialavgifter och allmänna egenavgifter,

statens upplåning,

rationalisering inom statsförvaltningen,

statlig revision,

offentlig upphandling,

taxering, uppbörd, indrivning, folkbokföring,

statistik, folk- och bostadsräkningar,

det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt

övergripande frågor om finansieringsprincipen,

tullar med undantag av befrielse från tull,

varusmuggling,

skattebrott,

särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,

förmånsrätt för skattefordringar,

preskription av skattefordringar,

kreditväsendet, med undantag av kreditinrättningars konkurs,

Allmänna pensionsfonden,

valuta- och kreditreglering,

prisreglering,

värdepappersbolag och andra institut på värdepappersmarknaden,
förenklad aktiehantering,

det affärsmässiga försäkringsväsendet, krigsförsäkring,

krigsskadeersättning, understödsföreningar,

lotterier med undantag av lagstiftning om anordnande av visst
automatspel,

arbetstagare i offentliga anställningar,

sparfrämjande åtgärder, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement. Förordning (1996:724).

7.3 Myndigheter m.fl.

Kammarkollegiet,

Riksgäldskontoret,

Statskontoret, Statens person- och adressregisternämnd,

Tullverket,

Statens fastighetsverk,

Statens lokalförsörjningsverk,

Statistiska centralbyrån,

Finansinspektionen,

Statens krigsförsäkringsnämnd, Statens krigsskadenämnd,

Riksrevisionsverket,

Riksskatteverket, Forskarskattenämnden,

Skatterättsnämnden,

skattemyndigheterna i länen,

kronofogdemyndigheterna,

Konjunkturinstitutet,

Ekonomiska rådet,

Harpsundsnämnden,

Stats-kommunala marknämnden,

Arbetsgivarverket,

Statens utlandslönenämnd,

Statens tjänstebostadsnämnd,

Statens arbetsmiljönämnd,

Statens trygghetsnämnd,

Statens ansvarsnämnd,

Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd,

Nämnden för statliga förnyelsefonder,

Statstjänstenämnden,

Offentliga sektorns särskilda nämnd,

Trygghetsstiftelsen,

Statens löne- och pensionsverk,

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,

Nämnden för vissa pensionsfrågor,

styrelserna för allmänna pensionsfonden,

Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank,

Styrelsen för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa,

Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,

Lotteriinspektionen,

Bokföringsnämnden,

Insättningsgarantinämnden,

Nämnden för offentlig upphandling. Förordning (1996:724).

8 Utbildningsdepartementet

8.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

det offentliga skolväsendet, och därtill anslutande särskilda
utbildningsformer,

fristående skolor,

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,

kvalificerad yrkesutbildning,

frivilligt folkbildningsarbete,

högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

studiesociala frågor. Förordning (1996:724).

8.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,

utbildningsväsendet,

forskning som inte hör till något annat departement,

studiesociala frågor,

pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.
Förordning (1996:724).

8.3 Myndigheter m.fl.

Statens skolverk,

Statens institut för handikappfrågor i skolan,

Skolväsendets överklagandenämnd,

det offentliga skolväsendet,

Tomtebodaskolans resurscentrum,

Nämnden för Rh-anpassad utbildning,

fristående skolor för skolpliktiga elever,

fristående skolor på gymnasial nivå,

Statens skolor för vuxna,

Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbild- ning
och kompetensutveckling m.m.,

Folkbildningsrådet,

Högskoleverket,

Verket för högskoleservice,

Överklagandenämnden för högskolan,

Högskolans avskiljandenämnd,

statliga universitet och högskolor,

organ för kommunal högskoleutbildning,

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek,

Kungl. biblioteket,

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,

Arkivet för ljud och bild,

Forskningsrådsnämnden,

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet,

Medicinska forskningsrådet,

Naturvetenskapliga forskningsrådet,

Teknikvetenskapliga forskningsrådet,

Polarforskningssekretariatet,

Institutet för rymdfysik,

Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och
EU,

Rådet för forskning om universitet och högskolor,

Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,

Vetenskapsakademien,

Nobelstiftelsen,

Centrala studiestödsnämnden,

Svenska unescorådet,

utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något
annat departement,

akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något
annat departement,

stiftelser för ändamål som det ankommer på departementet eller på
myndighet som hör till departementet att tillgodose.
Förordning (1995:1463).

9 Jordbruksdepartementet

9.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

jordbruket och trädgårdsnäringen,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,

utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt,

husdjursavel, djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,

foder,

livsmedelskontroll,

veterinärväsendet,

yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården, marknadsreglering på
fiskets område,

rennäringen,

användning av avgifter enligt vattenlagen (1983:291) såvitt avser
bygdeavgifter till främjande av rennäringen samt fiskeavgifter,

högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i
övrigt på departementets område,

jakt och viltvård,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement. Förordning (1996:897).

9.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till
jordbruk, ekologisk odling,

skötsel av jordbruksmark,

sambruksföreningar,

ägofred,

förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv
inte hör till något annat departement,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,

utsädeskontroll, växtskydd,

husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,

foder,

livsmedelskontroll,

veterinärernas yrkesutövning,

rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna,
strukturåtgärder för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och
fiskprodukter,

rennäring,

indragning av ströängar,

jakt och viltvård,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement. Förordning (1995:1463).

9.3 Myndigheter m.fl.

Lantbruksråd, lantbruksattachéer,

Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen,

Veterinära ansvarsnämnden,

Centrala försöksdjursnämnden, djurförsöksetiska nämnderna,

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden,

Statens utsädeskontroll,

Statens växtsortsnämnd,

Sveriges lantbruksuniversitet,

Statens veterinärmedicinska anstalt,

Statens livsmedelsverk, besiktningsveterinärorganisationen,

Fiskeriverket,

Jordbrukstekniska institutet,

Skogs- och lantbruksakademien,

Skogs- och jordbrukets forskningsråd,

Svenska FAO-kommittén,

Sametinget,

Styrelsen för samefonden. Förordning (1996:897).

10 Arbetsmarknadsdepartementet

10.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildning och andra
arbetsmarknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,

statlig lönegaranti vid konkurs,

arbetsmiljö, arbetstid med undantag av arbetstid på vägtrafikområdet
och på fartyg,

arbetsanpassning, yrkesinriktad rehabilitering, skyddad
sysselsättning och andra frågor som gäller arbetshandikappade,

medbestämmande och styrelserepresentation för de anställda,
arbetstvister och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess
helhet,

förhållandet till internationella arbetsorganisationen (ILO),

jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordning (1996:724).

10.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,

statlig lönegaranti vid konkurs,

arbetsmiljö, arbetstid dock inte på fartyg,

arbetsanpassning, yrkesinriktad rehabilitering, skyddad
sysselsättning, arbetshandikappade,

förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande,
styrelserepresentation för de anställda samt andra kollektivt
arbetsrättsliga frågor, arbetstvister,

anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra
frågor om enskilda anställningsavtal,

arbetstagares uppfinningar,

jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordning (1996:724).

10.3 Myndigheter m.fl.

Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna,

AMU-Gruppen AB och de dotterbolag som ingår i AMU-gruppen,

Arbetslivsinstitutet,

Arbetarskyddsstyrelsen, Yrkesinspektionen,

Rådet för arbetslivsforskning,

Samhall AB,

Arbetsdomstolen,

Statens förlikningsmannaexpedition,

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,

ILO-kommittén,

arbetsmarknadsråden,

Jämställdhetsombudsmannen, Jämställdhetsnämnden.
Förordning (1996:724).

11 Kulturdepartementet

11.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

ersättningar och bidrag till konstnärer,

teater, dans och musik,

bibliotek,

bild- och formkonst,

bidrag till icke-statliga kulturlokaler och till konstnärlig
utsmyckning,

hemslöjd,

arkiv,

kulturmiljövård,

museer och utställningar,

film, videogram och fonogram,

dagspress och tidskrifter,

litteratur,

radio och television,

internationellt kulturellt samarbete,

allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat
departement,

frågor om användningen av informationsteknik (IT) inom
kulturområdet,

förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av
kulturhistoriska skäl,

Svenska kyrkan, andra trossamfund,

församlingar, kyrkliga samfälligheter,

kyrklig indelning,

kyrklig beredskap,

begravningsväsendet. Förordning (1996:724).

11.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

arkivfrågor,

kulturmiljövård,

förhandsgranskning av filmer och videogram,

radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av
yttrandefriheten eller förbud mot rundradiosändning på öppna havet,

Svenska kyrkan,

församlingar, kyrkliga samfälligheter,

kyrklig beredskap,

begravningsväsendet. Förordning (1996:724).

11.3 Myndigheter m.fl.

Statens kulturråd,

Konstnärsnämnden,

Styrelsen för Sveriges författarfond,

Svenska riksteatern,

Kungl. Teatern Aktiebolag,

Kungl. Dramatiska teatern Aktiebolag,

Stiftelsen Svenska rikskonserter,

regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,

Musikaliska akademien,

länsbibliotek,

Statens konstråd,

Akademien för de fria konsterna,

Nämnden för hemslöjdsfrågor,

Riksarkivet,

landsarkiven,

Språk- och folkminnesinstitutet,

Svenskt biografiskt lexikon,

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer,

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,

Statens konstmuseer,

Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet,

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet,

Naturhistoriska riksmuseet,

Statens sjöhistoriska museer,

Statens försvarshistoriska museer,

Folkens museum etnografiska,

Arkitekturmuseet,

Statens musiksamlingar,

Stiftelsen Nordiska museet,

Stiftelsen Tekniska museet,

Stiftelsen Skansen,

regionala museer,

övriga museer som inte hör till något annat departement,

Stiftelsen Riksutställningar,

Statens biografbyrå,

Stiftelsen Svenska filminstitutet,

Presstödsnämnden,

Taltidningsnämnden,

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,

Talboks- och punktskriftsbiblioteket,

Svenska språknämnden,

Svenska akademien,

Granskningsnämnden för radio och TV,

Radio- och TV-verket,

stiftelser för kulturella ändamål som det ankommer på departementet
eller på myndighet som hör till departementet att tillgodose,

kyrkomötet, Kyrkofondens styrelse,

Ansvarsnämnden för biskopar,

domkapitlen, Domkyrkorådet i Lund,

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund.
Förordning (1996:724).

12 Närings- och handelsdepartementet

12.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken,

övergripande näringspolitiska frågor,

tillstånd enligt 8 kap. 11 § andra stycket aktiebolagslagen
(1975:1385),

frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i
den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,

multinationella företag och internationella investeringar, främjande
av utländska investeringar i Sverige, tillstånd enligt 2 § fjärde
stycket och

9 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

tillstånd enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385), allt i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

näringsfrihet och inrikeshandel,

konkurrensförhållanden i privat och offentlig verksamhet,

offentliga regleringars effekter på konkurrensen,

offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

handelsregister,

revisorer, revisionsbolag,

regionalpolitiska frågor,

hantverk,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

mineralfrågor, geologisk undersökning,

skogsbruket,

förvaltning och avyttring av aktier m.m. i helt eller delvis
statsägda företag som inte hör till något annat departement,

de allmänna riktlinjerna för den med näringspolitiken sammanhängande
teknikpolitiken innefattande teknisk forskning och industriellt
utvecklingsarbete,

frågor om teknisk och industriell utveckling och användning av
mikroelektronik och informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

rymdverksamhet och fjärranalysverksamhet, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

allmänna frågor om teknisk provning och kontroll, mätteknisk
verksamhet samt standardisering,

mått och vikt, ädelmetallkontroll,

patent, skydd för varumärken, mönster och namn,

rekreation och turism, i den mån ärenden om turism inte hör till
något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för
energihushållning som hör till något annat departement,

energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

kommunal energiplanering,

säkerhet inom elenergiområdet,

beredskap inom energiområdet,

handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder, statsstödda exportkrediter och
exportkreditgarantier,

internationella överenskommelser om allmänna villkor för
exportkrediter,

handelskamrar. Förordning (1996:724).

12.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom
vissa allmänna vattenområden,

näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,

näringsfrihet och inrikeshandel,

revisorer och revisionsbolag,

regionalpolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

utländska filialer,

Patentbesvärsrätten,

skogsvård, virkesmätning, allmänningar,

kronotorp,

styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller
energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

civilt totalförsvar när det gäller energi,

genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder, statsstödda exportkrediter och
exportkreditgarantier,

auktorisation av handelskamrar. Förordning (1996:724).

12.3 Myndigheter m.fl.

Närings- och teknikutvecklingsverket,

Konkurrensverket,

Sprängämnesinspektionen,

Sveriges geologiska undersökning,

Bergsstaten,

Skogsstyrelsen, skogsvårdsstyrelserna,

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

Rymdstyrelsen,

Patent- och registreringsverket,

Patentbesvärsrätten,

Revisorsnämnden,

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,

Svenska skeppshypotekskassan,

Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling,

Ingenjörsvetenskapsakademien,

Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet,

SIS-Standardiseringen i Sverige,

Tekniska nomenklaturcentralen,

Tekniska Litteratursällskapet,

regionala utvecklingsbolag,

Stiftelsen Administrativ produktion i Malmfälten,

Glesbygdsverket,

Norrlandsfonden,

Statens Institut för regionalforskning,

Stiftelsen Industrifonden,

Delegationen för utländska investeringar i Sverige,

Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete,

Turistdelegationen

Oljekrisnämnden,

Statens oljelager,

Elförsörjningsnämnden,

Affärsverket svenska kraftnät,

Programstyrelsen för främjande av biobränsleanvändningen,

Elsäkerhetsverket,

Kommerskollegium,

Exportkreditnämnden,

Sveriges exportråd,

handelssekreterare,

auktoriserade handelskamrar. Förordning (1996:724).

13 Inrikesdepartementet

13.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

länsstyrelserna,

Sveriges administrativa indelning, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

kommuner, landsting, kommunalförbund,

kommunal ekonomi, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

allmänna statliga bidrag samt bidrag från staten för inkomst- och
kostnadsutjämning till kommuner och landsting,

utjämningsavgifter till staten från kommuner och landsting,

markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

tillstånd till förköp enligt förköpslagen (1967:868),

lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering,

lantmäteriet, landskapsinformation,

fastighetsdataverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

bostadsväsendet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

byggnadsväsendet,

byggnadsforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

frågor om medborgarnas inflytande och delaktighet i samhället, i
den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,

samhällsinformation,

marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i
standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och
konsumentpolitiska frågor i övrigt i den mån sådana frågor inte hör
till något annat departement,

föreningsväsendet i allmänhet,

folkrörelser,

idrott,

allmänna samlingslokaler, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

övergripande ungdomspolitiska frågor,

stöd ur Allmänna arvsfonden för att främja verksamhet till förmån
för ungdomar,

invandrares introduktion och integration i det svenska samhället, i
den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

etnisk diskriminering,

svenskt medborgarskap,

verksamhet som översättare och tolk. Förordning (1996:724).

13.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

länsstyrelserna,

kommuner, landsting, kommunalförbund,

kommunal ekonomi, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

allmänna statliga bidrag samt bidrag från staten för inkomst- och
kostnadsutjämning till kommuner och landsting,

utjämningsavgifter till staten från kommuner och landsting,

planläggning, markanvändning och bebyggelse,

förköp av fast egendom,

gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och ledningsrätt,

allmänna vatten- och avloppsanläggningar,

åtgärder för att främja bostadsförsörjningen,

byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i
den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i
standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och
konsumentpolitiska frågor i övrigt med undantag av avtalsvillkor och
andra frågor som hör till något annat departement,

invandrares introduktion och integration i det svenska samhället, i
den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

etnisk diskriminering med undantag av strafflagstiftning,

svenskt medborgarskap,

verksamhet som översättare och tolk.

13.3 Myndigheter m.fl.

länsstyrelserna,

Boverket,

Statens bostadskreditnämnd,

Byggforskningsrådet,

Fonden för fukt- och mögelskador,

Läntmäteriverket, lantmäterimyndigheterna i länen,

Statens va-nämnd,

Marknadsdomstolen,

Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,

Allmänna reklamationsnämnden,

Fastighetsmäklarnämnden,

Resegarantinämnden,

Ungdomsstyrelsen,

Kooperativa rådet,

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering,

Nämnden mot etnisk diskriminering,

Stiftelsen Invandrartidningen. Förordning (1996:724).

14 Miljödepartementet

14.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

miljövård, innefattande naturvård och biologisk mångfald, vattenvård
och luftvård, avfallshantering och kretsloppsfrågor,
kemikaliekontroll, miljövårdsforskning,

miljöfrågor som kräver särskild samordning,

bilavgasfrågor,

vattenlagen och lagen om vattenförbund,

strålskydd,

tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m.,

kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement. Förordning (1996:724).

14.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

miljöskydd, naturvård och biologisk mångfald, kemikaliekontroll,
avfallshantering och kretsloppsfrågor,

Sveriges ekonomiska zon, svensk verksamhet i Antarktis,

bilavgasfrågor,

ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement,

strålskydd,

hushållning med naturresurser,

kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement. Förordning (1996:724).

14.3 Myndigheter m.fl.

Statens naturvårdsverk,

Stockholms internationella miljöinstitut,

Koncessionsnämnden för miljöskydd,

Kemikalieinspektionen,

Statens strålskyddsinstitut,

Finsk-svenska gränsälvskommissionen,

Institutet för vatten- och luftvårdsforskning,

Statens kärnkraftinspektion,

de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,

Kärnavfallsfondens styrelse. Förordning (1996:724).