Förordning (1982:1178) om försäkringsbolags, utländska försäkringsföretags och understödsföreningars bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet

SFS nr
1982:1178
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:1077
Upphävd
1990-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1988:961

1 § Den skyldighet att årligen betala bidrag för att täcka kostnaderna
för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet som åvilar
försäkringsbolagen enligt 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen
(1982:713), utländska försäkringsföretag enligt 26 § lagen (1950:272) om
rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i
Sverige och understödsföreningar enligt 73 § lagen (1972:262) om
understödsföreningar, skall fullgöras på sätt stadgas i denna
förordning.

2 § Bidraget skall betalas av

1. försäkringsbolag och utländska försäkringsföretag med 1,6 promille av
hela inkomsten av avgifter för det nästföregående räkenskapsåret för
försäkringar som tillhör rörelsen i Sverige.

2. understödsföreningar med dels 1,5 promille av hela inkomsten av
avgifter för det nästföregående räkenskapsåret dels 0,5 promille av
nettokapitalavkastningen för samma räkenskapsår.

I fråga om inkomst av avgifter för kollektiv tjänstepensionsförsäkring
skall dock för den del av avgiftsinkomsten, som överstiger femtio
miljoner kronor, bidraget beräknas efter 0,7 promille. I avgiftsinkomst
medräknas ej avgift för återförsäkring, om andra försäkringsbolag,
utländska försäkringsföretag eller understödsföreningar är skyldiga att
betala bidrag för det återförsäkrade beloppet.

Bidraget får inte överstiga fyrahundratjugofemtusen kronor för
försäkringsbolag och utländska försäkringsföretag med en avgiftsinkomst
på minst en miljard kronor. Bidraget får inte överstiga
tvåhundrasjuttiofemtusen kronor för övriga försäkringsbolag och
utländska försäkringsföretag och etthundrasjuttiofemtusen kronor för
understödsföreningar. Bidraget får inte understiga för försäkringsbolag
och utländska försäkringsföretag fyra procent och för
understödsföreningar två procent av det enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring bestämda basbeloppet som gällde vid utgången av
nästföregående räkenskapsår, avrundat till närmast högre femtiotal
kronor.

Bidragsbeloppet avrundas nedåt till helt krontal, om öretal uppkommer
vid beräkningen av beloppet. Förordning (1988:961).

3 § Till ledning vid bidragsbeloppens beräkning skall bidragsskyldiga
försäkringsbolag, utländska försäkringsföretag och understödsföreningar
varje år till försäkringsinspektionen sända in uppgifter om
bidragspliktiga inkomster under nästföregående räkenskapsår.

Uppgifterna skall översändas från

1. försäkringsbolag och understödsföreningar inom sju månader från
räkenskapsårets utgång,

2. utländska försäkringsföretag samtidigt med årsredogörelsen om
företagets verksamhet inom riket.

Uppgifterna skall vara undertecknade för

1. försäkringsbolag av styrelsen och verkställande direktören,

2. utländska försäkringsföretag av generalagenten,

3. understödsföreningar av styrelsen eller behörig firmatecknare.

4 § Försäkringsinspektionen skall, efter granskning av uppgifterna, till
varje bidragspliktig översända meddelande om storleken av det bidrag,
som denne skall betala, och den tid, inom vilken bidraget skall betalas.

5 § Bidrag betalas genom att insättas på statsverkets checkräkning i
riksbanken för försäkringsinspektionens räkning.

6 § Försäkringsinspektionen skall se till att bidragen vederbörligen
betalas.

Övergångsbestämmelser

1984:25

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984 och gäller bidrag som
skall betalas efter ikraftträdandet.

1987:904

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1987 och gäller bidrag
som skall betalas efter ikraftträdandet.

1988:961

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988 och gäller bidrag som
skall betalas efter ikraftträdandet.