Lag (1982:1200) om skatt på videobandspelare;

SFS nr
1982:1200
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:596
Upphävd
1993-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:488

1 § Skatt (videoskatt) skall erläggas till staten enligt denna lag vid
omsättning eller uthyrning inom landet eller vid införsel till landet av
videobandspelare, inbegripet videotuners och videomonitorer med inbyggd
utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler, ur
tulltaxenr 85.21 eller 85.28 tulltaxelagen (1987:1068). Lag (1987:1243).

2 § Skatt utgår med 600 kronor per videobandspelare.

3 § Då en videobandspelare införs till landet av någon som inte är
registrerad som importör enligt 6 § andra stycket, skall skatten
erläggas till tullmyndigheten. I sådana fall gäller tullagen (1987:1065)
i fråga om skatten. Dessutom gäller 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1987:1243).

4 § Med skattskyldig avses i det följande

1. den som inom landet yrkesmässigt tillverkar videobandspelare,

2. den som har blivit registrerad som importör enligt 6 § andra stycket.

5 § Skattskyldighet för den som är skattskyldig inträder när

1. en videobandspelare levereras till en köpare som inte är registrerad,

2. en videobandspelare första gången hyrs ut,

3. uttag sker av en videobandspelare,

4. den skattskyldige avregistreras.

6 § Tillverkare som avses i 4 § skall vara registrerad som skattskyldig
hos riksskatteverket.

Den som inför videobandspelare till landet för yrkesmässig
återförsäljning eller uthyrning i större omfattning kan efter ansökan
registreras som skattskyldig hos riksskatteverket.

7 § har upphävts genom lag (1984:162).

8 § I deklaration får avdrag göras för skatt på sådana videobandspelare

1. som har förts ut ur landet eller förts till svensk frihamn för annat
ändamål än att användas där,

2. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt,

3. som har återtagits i samband med återgång av köp,

4. som har sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten
hänför sig till bristande betalning från köparen.

Avdrag enligt första stycket 4 får göras med belopp som svarar mot så
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans
försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter
betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på den vara som
betalningen avser. Lag (1984:162).

9 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:162).

Övergångsbestämmelser

1990:596

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:1200) om skatt
på videobandspelare skall upphöra att gälla vid utgången av år
1992.

Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig
till tiden före den 1 januari 1993.

Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen
ankommit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län. Lag (1993:488).