Lag (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft

SFS nr
1982:1201
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1982-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1221
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:689

1 § Skatt skall erläggas till staten enligt denna lag för elektrisk
kraft som inom landet framställs i ett vattenkraftverk med en
installerad generatoreffekt av minst 1 500 kilowatt.

Skatteplikt föreligger inte för elektrisk kraft som framställs i ett
pumpkraftverk.

2 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:163).

3 § Den som framställer elektrisk kraft som avses i 1 § (skattepliktig
kraft) är skattskyldig och skall vara registrerad hos
beskattningsmyndigheten. Lag (1993:482).

4 § Skyldighet att erlägga skatt enligt denna lag inträder när kraften
levereras från kraftverket. Lag (1984:997).

5 § Skatten tas ut med sex öre per kilowattimme.

Skatten sätts ned med tre öre per kilowattimme om kraften har
producerats i ett kraftverk som har tagits i drift under åren
1973-1977 och med sex öre per kilowattimme om den har producerats i
ett kraftverk som har tagits i drift senare.

Den skattepliktiga kraften skall mätas vid varje kraftverk.
Lag (1996:689).

6 § Vid beräkning av skatt enligt 5 § skall den producerade kraften i
förekommande fall fördelas på anläggningar som har tagits i drift före
år 1973, under tiden 1973–1977 och efter år 1977 med ledning av den
generatoreffekt som har börjat utnyttjas under var och en av dessa
tidsperioder.

7 § I deklaration får den skattskyldige göra avdrag från den
skattepliktiga kraften med för kraftverk och kalenderår räknat sex
miljoner kilowattimmar minskat med fyrtio procent av skillnaden mellan
medelårsproduktionen av skattepliktig kraft och sex miljoner
kilowattimmar. Avdraget fastställs vid ingången av kalenderåret. Lag
(1984:997).

8 § har upphävts genom lag (1984:163).

9 § Om synnerliga skäl föreligger får regeringen medge nedsättning av
eller befrielse från skatt för kraft som förbrukas i en industriell
verksamhet som drivs av den skattskyldige eller av ett honom
närstående företag.

Övergångsbestämmelser

1995:913

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

1996:689

Denna lag träder i kraft den 1 september 1996. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet. Under tiden 1 september 1996-30 juni 1997 skall
skatt enligt 5 § dock tas ut med 5 öre per kilowattimme och
nedsättning ske med 2,5 öre om kraften producerats i ett kraftverk
som har tagits i drift under åren 1973-1977 och med 5 öre per
kilowattimme om den producerats i ett kraftverk som har tagits i
drift senare.

1996:1221

Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt i fråga om förhållanden
som hänför sig till tiden före den 1 januari 1997.