Lag (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

SFS nr
1982:1255
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1982-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:353

Författningssamling för riksdagsförvaltningen

1 § Riksdagsförvaltningen författningssamling (RFS) utges genom
riksdagsförvaltningen försorg.

Chefen för riksdagsförvaltningen är utgivare av RFS.
Lag (2000:422).

2 § Förutom författningar som beslutas av
riksdagsförvaltningen, skall författningar som beslutas av
någon annan förvaltningsmyndighet under riksdagen än Riksbanken
och Riksrevisionen kungöras i RFS. Lag (2003:353).

3 § Tillstånd till tryckning av en författning som skall kungöras i RFS
meddelas av utgivaren eller den som han bestämmer.

Tillstånd till tryckning av en författning som har beslutats av en
förvaltningsmyndighet under riksdagen får meddelas först sedan en
behörig tjänsteman hos myndigheten har godkänt att författningen trycks.

4 § Författningar som kungörs i RFS skall om möjligt utges så att de är
riksdagens ledamöter och organ samt författningssamlingens abonnenter
till handa i god tid innan de träder i kraft.

5 § Riksdagens ledamöter skall fortlöpande tillställas exemplar av RFS.

Författningssamling för riksbanken

6 § Riksbanken skall låta utge Riksbankens författningssamling (RBFS)
och utse utgivare för den.

7 § Av riksbanken beslutade författningar skall kungöras i RBFS.

Utan hinder av första stycket får författningar som är av allmänt
intresse i stället kungöras i Svensk författningssamling.

Om kungörande skett enligt andra stycket skall en notis om detta införas
i RBFS så snart det kan ske. Lag (1988:1390).

8 § Tillstånd till tryckning av en författning som skall tas in RBFS
meddelas av utgivaren. Innan en behörig tjänsteman hos myndigheten har
godkänt att författningen trycks får tillstånd till tryckningen ej ges.

9 § Författningar som kungörs i RBFS skall om möjligt utges så att de är
författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i
kraft.

Författningssamling för Riksrevisionen

10 § Riksrevisionen skall låta utge Riksrevisionens
författningssamling (RRFS) och utse utgivare för den.
Lag (2003:353).

11 § Av Riksrevisionen beslutade författningar skall kungöras i
RRFS.

Utan hinder av första stycket får författningar som är av
allmänt intresse i stället kungöras i Svensk
författningssamling.

Om kungörande skett enligt andra stycket skall en notis om
detta införas i RRFS så snart det kan ske. Lag (2003:353).

12 § Tillstånd till tryckning av en författning som skall tas
in i RRFS meddelas av utgivaren. Innan en behörig tjänsteman
hos myndigheten har godkänt att författningen trycks får
tillstånd till tryckningen ej ges. Lag (2003:353).

13 § Författningar som kungörs i RRFS skall om möjligt utges så
att de är författningssamlingens abonnenter till handa i god
tid innan de träder i kraft. Lag (2003:353).

Övriga bestämmelser

14 § Riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen
skall senast den 15 januari varje år lämna utgivaren av Svensk
författningssamling uppgift om huruvida författningssamling
utgivits under föregående år samt om vilka andra myndigheter
som låtit inta författningar i någon av
författningssamlingarna. Lag (2003:353).

15 § De författningssamlingar som utges av
riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen skall ha
likartad typografisk utformning som Svensk författningssamling.
De skall utges i lösa exemplar eller, när så anses lämpligt, i
häften omfattande en eller flera författningar. Endast en
författning får tryckas på samma blad. Lag (2003:353).

16 § För varje författning anges på bladets första sida dagen då den har
utkommit från trycket.

Varje författning tilldelas ett löpnummer, som består av årtal och ett
nummer som är löpande för kalenderår och åtskilt från årtalet genom
kolon. En författning kan dessutom ges en sakbeteckning som visar dess
ämnestillhörighet. Lag (2003:353).

17 § När en författning som intagits i författningssamling kan bli
svåröverskådlig till följd av ändringar, bör den införas i sin helhet i
författningssamlingen. Detta kan ske antingen i samband med ändring
eller vid annat lämpligt tillfälle. Lag (2003:353).

18 § Författningssamlingarna skall förses med register.

För underlättande av registerframställningen kan sakord utsättas i
anslutning till författningarnas rubriker. Lag (2003:353).

19 § Författningar som ingår i författningssamling skall kunna köpas
såväl årgångsvis som var och en för sig. Lag (2003:353).

20 § Utgivaren av författningssamling bestämmer vilka myndigheter och
andra som får abonnera kostnadsfritt på författningssamlingen. Han
bestämmer också hur många exemplar som varje mottagare skall få.

Om utgivaren medger det, kan även andra i särskilda fall få
författningen kostnadsfritt. Förordning (2003:353).

21 § I en författningssamling får införas även annat än författningar, i
den mån föreskrift därom finns eller i övrigt särskilda skäl talar för
det och författningssamlingen inte därigenom upphör att vara
huvudsakligen en regelsamling. Rättsfallsreferat får inte tas in i en
författningssamling. Lag (2003:353).

22 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2003:353).

23 § De ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna
lag meddelas av riksdagsförvaltningen. Lag (2003:353).