Förordning (1982:127) om internationell fiskekontroll

SFS nr
1982:127
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1982-02-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1097
Upphävd
1994-01-01

1 § Denna förordning gäller kontrollen av efterlevnaden av de
föreskrifter om fiskets vård och bedrivande som betingas av Sveriges
anslutning till konventionen den 13 september 1973 rörande fisket och
bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten.

Kontrollen avser området utanför Sveriges sjöterritorium och den svenska
ekonomiska zonen och sker enligt den plan som återges i bilagan till
denna förordning.

Vid tillämpning av planen gäller 3-5 §§. Förordning (1992:1315).

2 § Kontrollen utförs av kustbevakningen och behöriga myndigheter från
Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Tyska Demokratiska Republiken,
Polen, Sovjetunionen och Finland. Förordning (1988:470).

3 § Med bestämmelser (rekommendationer) som gäller för ett fartygs
flaggstat enligt punkterna 4(III), 5(I) och 5(II) i planen avses i fråga
om svenska fartyg föreskrifter som fiskeriverket meddelar. Förordning
(1991:562).

4 § Med vederbörande myndighet i punkterna 1, 5(I), 11(I) och 12 i
planen avses för Sveriges del fiskeriverket, i punkt 3 kustbevakningen
samt i punkt 6 fiskeriverket och kustbevakningen. Utsedd myndighet
enligt punkterna 1, 5(VIII), 5(IX) och 7(I) är i fråga om svenska fartyg
kustbevakningen. Förordning (1991:562).

5 § Om ett svenskt fartyg vid kontroll enligt planen konstateras ha
överträtt någon bestämmelse som gäller i förhållande till Sverige,
skall befälhavaren senast två timmar före återkomsten till svensk hamn
anmäla sig till närmaste sambandscentral hos kustbevakningen. Förordning
(1988:470).

6 § Föreskrifterna om ansvar i 35 a § lagen (1950:596) om rätt till
fiske gäller i fråga om

1. den som uppsåtligen försöker hindra kontroll som utförs av svensk
myndighet, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken och

2. befälhavare som vid kontroll av svensk myndighet uppsåtligen
underlåter att underlätta bordning eller kontrollens genomförande i
övrigt.

Föreskrifterna om ansvar i 35 b § lagen om rätt till fiske gäller i
fråga om den som på samma sätt försöker hindra eller underlåter att
underlätta kontroll som utförs av utländsk myndighet enligt denna
förordning.

Befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter
anmälningsskyldigheten enligt 5 § döms till böter.

7 § Föreskrifterna om förverkande i 36 § lagen (1950:596) om rätt till
fiske gäller i fråga om fisk som har fångats eller på annat sätt har
hanterats i strid med sådana föreskrifter som avses i 1 §. Detsamma
gäller i fråga om fiskeredskap som har använts som hjälpmedel vid brott
mot sådana föreskrifter.

Bestämmelserna i 43-46 §§ fiskeriförordningen (1982:126) gäller i fråga
om fisk och fiskeredskap som avses i första stycket.