Förordning (1982:1278) med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning

SFS nr
1982:1278
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1982-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS1988:551
Upphävd
1988-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1986:845

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på nämnden för
vapenfriutbildning.

Uppgifter

2 § Nämnden har till uppgift att svara för uttagning till
tjänstgöring, registrering och redovisning av vapenfria
tjänstepliktiga. Uttagningen av vapenfria tjänstepliktiga till
tjänstgöring skall ske i verksamhet som är betydelsefull för samhället
under beredskap och krig.

3 § Det åligger nämnden särskilt att

1. föra register över vapenfria tjänstepliktiga,

2. avgöra vilket slag av tjänstgöring som de vapenfria
tjänstepliktiga skall fullgöra,

3. efter samråd med utbildningsanordnarna bestämma plats och tidpunkt
för tjänstgöring,

4. meddela riktlinjer för utbildningen av de vapenfria
tjänstepliktiga,

5. godkänna av utbildningsanordnarna upprättade utbildningsplaner,

6. utöva tillsyn över utbildningen och tjänstgöringen i övrigt,

7. efter samråd med vederbörande myndighet svara för
krigsplacering av vapenfria tjänstepliktiga.

4 § Nämnden företräder staten inom sitt verksamhetsområde
om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

5 § Nämnden leds av en styrelse som består av åtta personer. I
styrelsen ingår nämndens chef som är ordförande. I chefens frånvaro
inträder chefens ställföreträdare som ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen
bestämmer.

6 § Hos nämnden finns personal enligt särskilda beslut av regeringen
samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

För nämndens chef skall finnas en ställföreträdare, som utses av
chefen.

7 § Till nämnden är knuten en samrådsgrupp med företrädare för viktiga
intressenter i vapenfrifrågor och en expertgrupp för medicinsk
rådgivning rörande tjänstbarhetsprövning.

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk
betydelse,

4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

5. frågor om vilka myndigheter som skall svara för de vapenfria
tjänstepliktigas utbildning,

6. frågor om fastställande av föreskrifter för vapenfri tjänst,

7. andra frågor som nämndens chef hänskjuter till styrelsen.

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs,
skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:845).

10 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom
meddelanden mellan ordföranden och minst fyra andra ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

11 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av nämndens
chef ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de
behöver prövas av chefen, får de avgöras av annan tjänsteman enligt
vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

12 § När nämndens chef är förhindrad att utöva sin tjänst utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av chefen även i
övrigt i chefens ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller
grupper av ärenden.

När både nämndens chef och chefens ställföreträdare har
förhinder, utövas chefens tjänst av den som chefen bestämmer.

I den ordinarie chefens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan chefens medgivande får
inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 11 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på en särskilt förordnad
föredragande. Nämndens chef får överta beredningen och föredragningen
av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

14 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m. m. följer att nämndens befogenhet att besluta kan
vara begränsad i vissa hänseenden.

15 § har upphävts genom förordning (1986:845).

16 § Nämndens chef får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

17 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

På samma sätt kan bestämmas att beslut som rör de vapenfria
tjänstepliktiga och som annars skulle fattas av nämnden får fattas av
utbildningsanordnarna.

Tjänstetillsättning m. m.

18 § Tjänsten som chef för nämnden tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

19 § Andra styrelseledamöter än nämndens chef samt ersättarna för
ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

Besvär

20 § Utbildningsanordnares beslut som har samband med utbildningen av
vapenfria tjänstepliktiga överklagas hos nämnden genom besvär.
Nämndens beslut i sådant ärende får inte överklagas.