Förordning (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter

SFS nr
1982:1283
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1982-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:756
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:224

1 § Enligt denna förordning kan ersättning lämnas till sådana
mjölkproducenter som har fyllt 60 år och som under något av åren
1983-1996 upphör med mjölkproduktionen.

Ersättning lämnas inte om mjölkproducenten eller medleverantör till
denne har

1. beviljats bidrag enligt förordningen (1990:958) om
omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter, eller

2. överlåtit mjölkkvot eller del av mjölkkvot till Statens
jordbruksverk enligt förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.
Förordning (1996:224).

2 § Ersättning lämnas endast om den som avvecklar sin mjölkproduktion
inte ökar annan animalieproduktion, med undantag för självrekryterande
köttproduktion, men ändå fortsätter att driva lantbruk. I fråga om den
som fortsätter att driva lantbruk inom de i 3 § förordningen (1978:472)
om prisstöd till vissa jordbruk angivna områdena 1, 2 och 3 krävs dock
endast att han avvecklar sin mjölkproduktion.

Den som arrenderar ut jordbruksmarken som sidoarrende är utan hinder av
första stycket berättigad till ersättning, om han upphör helt med all
slags animalieproduktion och inte heller upplåter byggnaderna för sådan
produktion. Förordning (1990:959).

3 § Ersättning lämnas från och med den kalendermånad som infaller
närmast efter det att mjölkproducenten har fyllt 60 år till och med den
månad då han fyller 65 år. Ersättning lämnas dock inte längre än till
utgången av år 1996. Förordning (1990:959).

4 § Ersättning lämnas årligen med ett belopp som motsvarar 75 öre per
kilogram av den mängd mjölk som mjölkproducenten har levererat till
mejerier under år 1989. Har han år 1990 eller något senare år,
avvecklingsåret oräknat, levererat mindre än hälften av vad han
levererade år 1989 skall i stället den minsta levererade mjölkmängden
läggas till grund för ersättningen.

Den som upphör med mjölkproduktionen under tiden den 1 november 1990
till och med den 31 december 1991 får, om han begär det, i stället för
1989 års leverans lägga den levererade mjölkmängden för år 1987 till
grund för ersättningen. Förordning (1990:959).

5 § Ersättning lämnas för högst 100 000 kilogram levererad mjölk om
året. För årsleveranser mindre än 2 500 kilogram lämnas ingen
ersättning. Förordning (1984:229).

6 § Frågor om ersättning prövas av länsstyrelsen.

Om det finns särskilda skäl, kan statens jordbruksverk medge att
ersättning lämnas även om villkoren enligt denna förordning inte är
uppfyllda. Förordning (1991:1450).

7 § I beslut om ersättning skall anges de villkor som gäller för att
ersättningen skall lämnas.

8 § Beslut om ersättning får upphävas om

1. ersättningen har beviljats på grund av någon oriktig uppgift från
mottagaren,

2. mottagaren bryter mot något villkor för ersättningen.

Om ersättningen har betalats ut, får krävas att den helt eller delvis
betalas tillbaka.

9 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos jordbruksverket genom
besvär. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning
(1991:1450).

10 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av
jordbruksverket. Förordning (1991:1450).

Övergångsbestämmelser

1988:636

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. För mjölkproducenter
som har upphört med mjölkproduktionen före ikraftträdandet gäller 4 § i
sin äldre lydelse, dock skall ersättning lämnas med ett belopp som
motsvarar 60 öre per kilogram ersättningsgrundande kvantitet.

1990:959

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1990. För
mjölkproducenter som har upphört med mjölkproduktionen före
ikraftträdandet gäller 4 § i sin äldre lydelse. Föreskriften i 4 § om
ersättning med 75 öre per kilogram ersättningsgrundande kvantitet skall
tillämpas för alla producenter också för tiden från och med den 1 juli
1990.

2001:756

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd
som har beviljats före utgången av december 2001.