Förordning (1982:1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus

SFS nr
1982:1285
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1982-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:413
Upphävd
1992-07-01

nledande bestämmelser

1 § Bidrag av statsmedel till hyresrabatter lämnas enligt
bestämmelserna i denna förordning.

2 § Bidragsverksamheten handhas av bostadsstyrelsen och
länsbostadsnämnderna.

3 § Med bruksarea för bostäder avses i denna
förordning den sammanlagda arean av sådana utrymmen i huset som enligt
föreskrifter meddelade av bostadsstyrelsen är att hänföra till
utrymmen för de boende.

Med bruksarea för bostadslägenheter avses i denna
förordning sådan area i lägenheterna som utgör primär bruksarea enligt
första stycket.

Förutsättningar för bidrag m. m.

4 § Bidrag lämnas till ägare av bostadshus med hyres- eller
bostadsrättslägenheter under de förutsättningar som anges nedan och i
5 §.

Bidrag lämnas

1. om huset uppförs eller byggs om med stöd av bostadslån enligt
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) och

2. om byggnadsarbetena påbörjas under något av åren 1983 eller 1984.

Bidrag lämnas även i fall där byggnadsarbetena har påbörjats under år
1982 under förutsättning att det preliminära beslutet om bostadslån
eller beslut om medgivande att påbörja byggnadsarbetena före
lånebeslut har meddelats efter den 19 september 1982.

I fråga om hus i Norrbottens län som byggs om med stöd av bostadslån
lämnas bidrag även i fall där byggnadsarbetena påbörjas under år
1985. Förordning (1983:523).

5 § För att bidrag skall lämnas till ägare av nybyggda hus krävs att
huset är beläget i en kommun i vilken, enligt statistiska
centralbyråns redovisning, andelen bostadslägenheter som är lediga
till uthyrning i de allmännyttiga bostadsföretagens bostadshus är
mindre än sex procent av det sammanlagda antalet lägenheter i dessa
hus. Den senaste redovisning som finns tillgänglig när ansökan om
bostadslån ges in till kommunens förmedlingsorgan skall därvid
tillämpas.

Vid tillämpning av första stycket i fråga om hus inom områden som
regeringen bestämmer, skall vad som föreskrivs om andelen lediga
lägenheter i kommunen i stället avse andelen lediga lägenheter i
området. De områden för vilka detta skall gälla anges i en till denna
förordning fogad förteckning (Bilaga).

För att bidrag skall lämnas till ägare av ombyggda hus krävs att
bostadslånet avser sådana åtgärder som anges i 2 § tredje stycket 1
eller 2 bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) och att ägaren
inte erhåller bidrag enligt förordningen (1982:642) om statsbidrag i
vissa fall till ombyggnad av bostadshus. Förordning (1983:1023).

6 § Regeringen kan efter ansökan medge att bidrag till ägare av
nybyggda hus lämnas även i andra fall än som avses i 5 § första eller
andra stycket. För nybyggda hus som är uppförda i ett område med
samlad äldre bebyggelse (kompletterings- och förtätningsbebyggelse)
lämnas sådant medgivande om den nya bebyggelsen är angelägen från
social synpunkt och om den är ett led i kommunens åtgärder för att
minska antalet outhyrda bostadslägenheter i området. I övriga fall
lämnas sådant medgivande om det finns särskilda skäl.

7 § Bidrag lämnas för en tid av fem år räknat från dagen för husets
färdigställande.

Bidragets storlek m. m.

8 § Bidraget beräknas på grundval av antalet kvadratmeter
bruksarea för bostäder i huset. Vid denna beräkning skall dock
bortses från sådan primär bruksarea för bostadslägenheter som
överstiger i följande sammanställning angivna areor.

———————————————————————-
Lägenhetstyp Antal kvadratmeter primär
bruksarea för bostads-
lägenheter
———————————————————————-

2 rum och kök eller mindre 65
3 rum och kök 80
4 rum och kök 100
5 rum och kök eller större 120
———————————————————————-

Innehåller lägenheten rum med en area som är mindre än tio
kvadratmeter, skall den i sammanställningen angivna arean minskas med
tio kvadratmeter för varje sådant rum.

Vid ombyggnad som inte avser hela huset skall vad som föreskrivs i
första och andra styckena tillämpas på den del av huset som omfattas
av ombyggnaden.

9 § För det första året av bidragstiden skall bidrag lämnas med belopp
som anges i följande sammanställning, om inte annat följer av 10 §.

———————————————————————-
Hustyp m. m. Bidragsbelopp per
kvadratmeter

1. Nybyggda hus

a) om andelen outhyrda lägenheter,
beräknad på det sätt som anges i 5
§ första eller andra stycket, är
mindre än en procent och om
byggnadsarbetena har påbörjats

under år 1982 eller 1983 60

under år 1984 45

b) om andelen outhyrda lägenheter,
beräknad på det sätt som anges i 5
§ första eller andra stycket,
uppgår till minst en procent men
inte till sex procent och om
byggnadsarbetena har påbörjats

under år 1982 eller 1983 30

under år 1984 22: 50

2. Ombyggda hus
a) om huset är beläget i Norrbottens
län 60

b) om huset är beläget i annat län
och om byggnadsarbetena har
påbörjats

under år 1982 eller 1983 60

under år 1984 45

———————————————————————

För varje följande år av bidragstiden skall bidraget minskas med en
femtedel av det ursprungliga bidragsbeloppet. Förordning (1983:523).

10 § Om ett nybyggt hus i sådana fall som avses i punkt 1 b i
sammanställningen i 9 § har uppförts i ett område med samlad äldre
bebyggelse och om den nya bebyggelsen är angelägen från social
synpunkt, kan länsbostadsnämnden medge att bidrag får lämnas med det
högre belopp som följer av punkt 1 a i sammanställningen.

Har regeringen lämnat medgivande enligt 6 § och avser medgivandet hus
i ett område med samlad äldre bebyggelse, skall bidraget bestämmas med
tillämpning av punkt 1 a i sammanställningen i 9 §. Har regeringen i
annat fall lämnat medgivande enligt 6 § bestämmer regeringen
bidragsbeloppet med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt
fall.

Om bidraget avser ett ombyggt hus och om den uppgivna
ombyggnadskostnaden per ombyggd bostadslägenhet är lägre än den för
samma lägenhet beräknade nybyggnadskostnaden, skall de bidragsbelopp
som anges i punkt 2 i sammanställningen i 9 § minskas i motsvarande
mån, dock inte om skillnaden är ringa.

Särskilda villkor för bidrag m. m.

11 § Ägare av hus med hyreslägenheter skall förbinda sig

1. att använda bidraget till att sänka hyran för bostadslägenheter i
sitt bestånd av hyreshus och

2. att på lämpligt sätt och minst en gång under varje år av
bidragstiden underrätta berörda hyresgäster om såväl hyran före rabatt
som hyran efter rabatt.

Bostadsrättsföreningar skall förbinda sig att avsätta hälften av
bidraget för att säkerställa det yttre och inre underhållet av
föreningens hus, utöver det belopp som enligt föreningens stadgar
skall avsättas för detta ändamål.

12 § Bidragstagare, som inte fullgör förbindelsen enligt 11 §, kan
åläggas att återbetala erhållna bidrag.

Bostadsstyrelsen får efterge återbetalningsskyldighet om det finns
synnerliga skäl.

Förfarandet i bidragsärenden m. m.

13 § Ansökningar om bidrag ges in till länsbostadsnämnden.

14 § Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag och om utbetalning av
bidrag. Nämnden prövar även frågor enligt 12 §.

15 § Bidrag betalas ut halvårsvis i efterskott. Bidragen får dock inte
betalas ut innan ansökan om slutligt beslut i fråga om bostadslånet
har prövats av länsbostadsnämnden. Bostadsstyrelsen sköter
utbetalningarna.

16 § Ansökningar om medgivande enligt 6 § ges in till
länsbostadsnämnden som med eget yttrande sänder handlingarna till
regeringen.

17 § Vid tillämpningen av 4 och 9 §§ skall till byggnadsarbetena
hänföras även schaktning, sprängning eller andra grundarbeten och, vid
om byggnad, sådan rivning somd om inte enbart sker i syfte att
undersöka husets skick.

18 § Föreskrifter för tillämpningen av 13 och 15 §§ denna förordning
meddelas av bostadsstyrelsen.

19 § Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får
överklagas hos bostadsstyrelsen genom besvär.

Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

Övergångsbestämmelser

1983:1023

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Bestämmelserna i 5
§ tredje stycket i paragrafens äldre lydelse tillämpas fortfarande i
fall där enligt punkt 2 övergångsbestämmelserna till förordningen
(1983:1019) om ändring i bostadsfinansieringsförordningen (1974:946)
äldre bestämmelser om bostadslån för ombyggnad skall tillämpas.

1992:413

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag för
projekt som färdigställts före den 10 januari 1992.

Bilaga

Förteckning över områden där andelen lediga lägenheter skall
beräknas enligt 5 § andra stycket

Bestämmelserna i 5 § andra stycket skall tillämpas för följande
områden, nämligen

Stockholmsområdet, omfattande kommunerna
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö,
Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg,
Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm,
Värmdö och Österåker,

Göteborgsområdet, omfattande kommunerna
Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö,

Malmöområdet, omfattande kommunerna
Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala,
Trelleborg och Vellinge.

Norrköpingsområdet, omfattande kommunerna
Norrköping och Söderköping,

Motalaområdet, omfattande kommunerna
Motala och Vadstena. Förordning (1983:647).