Förordning (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti

SFS nr
1982:1286
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:916
Upphävd
1992-08-01

Inledande bestämmelser

1 § Statlig hyresförlustgaranti lämnas enligt denna förordning i form av
lån.

2 § Låneverksamheten handhas av plan- och bostadsverket,
länsbostadsnämnderna och kommunerna.

Låneverksamheten inom kommunen handhas av ett förmedlingsorgan.
Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan, om inte kommunen beslutar att någon
annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten. Förordning
(1988:308).

Förutsättningar för lån m. m.

3 § Lån lämnas till ägare av bostadshus som uppförs med stöd av
bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) och för
vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (1982:1285) om statsbidrag
till hyresrabatter i bostadshus.

Lån lämnas för förluster i form av utebliven hyra för färdigställda
bostadslägenheter i huset under förutsättning att hyran uteblivit på
grund av att avtal om upplåtelse av lägenheterna inte har träffats.

Lån lämnas inte om husägaren eller kommunen vidtar eller underlåter att
vidta åtgärder i uppenbart syfte att motverka att lägenheterna i huset
hyrs ut.

Med hyra jämställs årsavgift för bostadsrättslägenhet eller andra
avgifter som betalas för nyttjandet av bostadslägenheter.

4 § Lån för sådana hyresförluster som avses i 3 § lämnas under en tid av
högst tre år räknat från dagen för husets färdigställande.

5 § Lån beviljas efter ansökan för ett kalenderår eller räkenskapsår i
sänder. Lån beviljas endast under förutsättning att ansökan görs inom
ett år från utgången av det kalenderår eller räkenskapsår som lånet
avser.

6 § I fråga om lån som avser hus tillhörande en bostadsrättsförening som
är ansluten till HSB:s riksförbund ek. för. eller Svenska riksbyggen
förening u.p.a. får Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond träda
in som lånesökande och låntagare i stället för bostadsrättsföreningen.
Härvid skall vad som i 7 och 16 §§ föreskrivs om lånesökanden och i 13
och 14 §§ om låntagaren i stället avse bostadsrättsföreningen.

Lånets storlek m. m.

7 § Lån lämnas högst med ett belopp som motsvarar 90 procent av
lånesökandens hyresförluster i en och samma kommun. Lån lämnas dock inte
om lånebeloppet är mindre än 20 000 kronor.

Säkerhet för lånet

8 § För lån till andra än kommuner skall ställas säkerhet enligt
andra–fjärde styckena.

Säkerheten för lån till allmännyttiga bostadsföretag skall utgöras av
borgen av kommunen som för egen skuld.

För lån till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond skall ställas
säkerhet i form av borgen som för egen skuld av HSB:s riksförbund ek.
för. eller Svenska riksbyggen förening u.p.a.

I andra fall än som avses i andra och tredje styckena skall säkerheten
för lånet utgöras antingen av borgen som för egen skuld, om den kan
antas utgöra betryggande säkerhet, eller av panträtt i fastigheten eller
tomträtten inom högst 115 procent av det pantvärde som har fastställts
för bostadslånet.

Ränta och amortering

9 § Lån löper med ränta och amorteras från det halvårsskifte som
infaller närmast efter det att tre år har förflutit från den dag lånet
betalades ut. Om det finns särskilda skäl, kan regeringen medge
framflyttning av den tidpunkt då lånet skall börja löpa med ränta och
amorteras.

Räntan på lånet beräknas enligt en räntesats som fastställs av
regeringen för ett kalenderår i sänder.

Amorteringstiden för lånet skall vara tio år. Om det behövs med hänsyn
till lånets storlek och övriga omständigheter får längre amorteringstid
bestämmas, dock högst 20 år.

10 § Ränta och amortering betalas i form av annuiteter som beräknas
efter åtta procent ränta och den för lånet fastställda lånetiden.

Om räntan för lånet är högre än åtta procent, betalas jämte annuiteten
en mot skillnaden svarande tilläggsränta. Är räntan lägre än åtta
procent, minskas annuiteten med ett mot skillnaden svarande belopp.

11 § Ränta och amortering betalas halvårsvis i efterskott. Plan- och
bostadsverket får i fråga om beräkning och betalning av ränta och
amortering föreskriva att halvår skall omfatta annan period om sex
månader än kalenderhalvår. Förordning (1988:308).

12 § Låntagaren är skyldig att underkasta sig de ändringar i fråga om
ränta som regeringen bestämmer.

Eftergift av lån

13 § Om svårigheterna att upplåta lägenheterna kvarstår vid den tidpunkt
då amorteringen av lånet skall påbörjas och om förlusterna för de
lägenheter som omfattas av lånet alltjämt är betydande, kan regeringen
efter ansökan medge att lånet efterges. Som ytterligare förutsättning
för eftergift av lånet gäller att antalet tomma lägenheter i kommunen är
betydande och att låntagaren kan anses ha gjort vad som skäligen kan
begäras för att nedbringa hyresförlusterna.

Uppsägning och övertagande av lån

14 § Länsbostadsnämnden kan säga upp lån till betalning helt eller
delvis om

1. lånevillkor eller föreskrift beträffande lånet åsidosätts,

2. det för huset beviljade bostadslånet sägs upp,

3. låntagaren eller kommunen vidtar eller underlåter att vidta åtgärder
i uppenbart syfte att motverka att lägenheterna i huset hyrs ut.

15 § Övergår hus som omfattas av lån till ny ägare och vill han överta
lånet, skall han ansöka om detta hos länsbostadsnämnden inom tre månader
från den dag huset övergick till honom. Om huset övergår till en
bostadsrättsförening vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, får
dock lånet inte övertas.

Om medgivande att överta lån inte söks eller lämnas, skall lånet sägas
upp till betalning.

Omfattar lånet även annat hus än sådant som har övergått till ny ägare,
skall beslut om övertagande eller uppsägning avse den del av lånet som,
enligt de föreskrifter plan- och bostadsverket meddelar, beräknas belöpa
på det eller de hus som har övergått till den nya ägaren. Förordning
(1988:308).

Förfarandet i låneärenden m. m.

16 § Ansökan om lån skall ställas till länsbostadsnämnden och ges in
till förmedlingsorganet. Till ansökningshandlingarna skall fogas
utredning som visar lånesökandens uteblivna hyresintäkter.

17 § Förmedlingsorganet skall vid behov lämna lånesökanden tillfälle att
komplettera ansökningshandlingarna och därefter sända handlingarna med
eget yttrande till länsbostadsnämnden.

18 § Länsbostadsnämnden beslutar om lån och om utbetalning av lån. I
beslut om lån skall anges storleken av och villkoren för lånet.
Förordning (1989:584).

19 § Ansökan om framflyttning av den tidpunkt från vilken lånet skall
löpa med ränta och amorteras eller om eftergift av lånet ges in till
länsbostadsnämnden som med eget yttrande sänder den till regeringen.

Låneförvaltning

20 § Lån enligt denna förordning förvaltas av länsbostadsnämnden på
uppdrag av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning
(1989:584).

Övriga bestämmelser

21 § Föreskrifter för tillämpningen av 16–18 §§ denna förordning
meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning (1988:308).

22 § Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får
överklagas hos plan- och bostadsverket genom besvär.

Plan- och bostadsverkets beslut får överklagas hos regeringen genom
besvär. Förordning (1988:308).

Övergångsbestämmelser

1988:308

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Bestämmelserna i 15 §
första stycket i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om huset har
förvärvats före ikraftträdandet.