Förordning (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen

SFS nr
1982:1288
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1982-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS1 987:393
Upphävd
1987-07-01

Uppgifter

1 § Forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen är ett
rådgivande och beredande organ som har till uppgift att främja
samordning och utveckling inom arbetsmiljöforskningen.

2 § Delegationen skall i sitt arbete utgå från arbetslivets villkor
och forskningens särskilda förutsättningar samt verka för en
långsiktig uppbyggnad av kunskap och kompetens inom
arbetsmiljöforskningen.

Det åligger därvid delegationen

att främja kontakterna mellan arbetarskyddsstyrelsens
forskningsavdelning och övriga forskningsorgan av betydelse inom
arbetsmiljöområdet,

att verka för samarbete och utbyte av erfarenheter
forskningsorganen emellan,

att främja utbytet av information på arbetsmiljöområdet
mellan arbetsmarknadens parter och forskningsorganen.

3 § Delegationen skall varje år före den 1 mars till styrelsen för
arbetarskyddsstyrelsen avge förslag till hur forskningen inom
arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdelning skall inriktas dels under
det budgetår för vilket styrelsen närmast skall avge förslag till
anslagsframställning, dels på längre sikt. Vidare skall delegationen
varje år före den 1 oktober avge berättelse till regeringen om
verksamheten under det senaste budgetåret.

Organisation

4 § Delegationen består av chefen för forskningsavdelningen vid
arbetarskyddsstyrelsen, som är delegationens ordförande, och fjorton
andra ledamöter, vilka utses särskilt av arbetarskyddsstyrelsen.
Delegationen utser inom sig vice ordförande.

Av de särskilt utsedda ledamöterna utses

två efter förslag av Svensk yrkesmedicinsk förening,

en efter förslag av Föreningen teknisk företagshälsovård,

en efter förslag av medicinska forskningsrådet,

en efter förslag av naturvetenskapliga forskningsrådet

en efter förslag av humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet,

en efter förslag av socialstyrelsen,

en efter förslag av styrelsen för arbetarskyddsfonden,

en efter förslag av arbetslivscentrum,

en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,

en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR,

en efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen,

en efter gemensamt förslag av statens arbetsgivarverk,
Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Förordning
(1983:948).

5 § Ledamöterna förordnas för högst tre år.

Delegationen får anlita särskilda experter.

6 § Sekreterare och övrig personal hos delegationen tillhandahålls
genom arbetarskyddsstyrelsens försorg.

Ärendenas handläggning

7 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst sju ledamöter
är närvarande. Är ordföranden förhindrad att närvara, inträder vice
ordföranden i ordförandens ställe.

Ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren får begära in
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos delegationen.
Ordföranden och vice ordföranden får också pröva ärenden om utlämnande
av allmänna handlingar. Förordning (1986:846).

8 § Delegationen sammanträder minst tre gånger per år efter kallelse
av ordföranden. Delegationen skall dessutom sammankallas om minst två
ledamöter begär det. Förordning (1986:846).

9 § Vid sammanträde med delegationen förs protokoll, som justeras av
ordföranden. Förordning (1986:846).

Övriga bestämmelser

10 § Delegationens beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1987:393

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987, då följande
förordningar skall upphöra att gälla

1. förordningen (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen

2. förordningen (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen

3. förordningen (1985:328) med instruktion för
företagshälsovårdsdelegationen vi d arbetarskyddsstyrelsen

4. förordningen (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen
vid arbet arskyddsstyrelsen.

Förordnanden att vara ledamot i forskningsdelegationen vid
arbetarskyddsstyrelsen som meddelats med stöd av den upphävda
förordningen enligt 4, skall upphöra att gälla den 30 juni 1987.

Förordnanden att vara ledamot eller ersättare i arbetarskyddsstyrelsens
styrelse, arbetstidsnämnden, företagshälsovårdsdelegatio nen och
yrkesinspektionsnämnd skall efter ikraftträdandet avse motsvarande
styrelse, delegation och nämnd enligt denna förordning.

Genom förordningen upphävs regeringens beslut den 15
december 1976 om personalföreträdare i arbetarskyddsstyrelsen.