Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

SFS nr
1982:198
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1982-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1250

1 § Denna förordning gäller i anslutning till lagen (1982:129)
om flyttning av fordon i vissa fall.

2 § Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena
lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett
fordon flyttas i följande fall.

1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant
sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller
störs.

2. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande
eller parkering och

a) försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på
väg,

b) det finns stor risk för att fara uppstår, eller

c) fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under
minst tre dygn.

3. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande
eller parkering och

a) fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med
körförbud enligt fordonsförordningen (2009:211) eller enligt
den upphävda fordonsförordningen (2002:925),

b) det för fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret
gäller brukandeförbud enligt lagen (2001:558) om
vägtrafikregister eller motsvarande förbud enligt
vägtrafikskattelagen (2006:227) eller enligt lagen (2006:228)
med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

c) fordonet är trafikförsäkringspliktigt enligt
trafikskadelagen (1975:1410) och enligt uppgift i
vägtrafikregistret saknar föreskriven trafikförsäkring,

d) fordonet ska vara registrerat men saknar
registreringsskylt eller annars inte kan identifieras på
platsen,

e) det till stöd för uppställningen har åberopats ett
parkeringstillstånd för rörelsehindrade som hos
Polismyndigheten har anmälts stulet eller förlorat, eller

f) fordonets ägare har skulder avseende avgifter enligt lagen
(1976:206) om felparkeringsavgift som uppgår till mer än
5 000 kronor.

4. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande
eller parkering

a) på en parkeringsplats som är reserverad för personer med
parkeringstillstånd för rörelsehindrade,

b) i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik
m.fl.,

c) på en hållplats enligt 3 kap. 54 § trafikförordningen
(1998:1276),

d) på eller inom fem meter före ett övergångsställe, en
cykelpassage eller en cykelöverfart, eller

e) på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält.

5. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande
eller parkering på en plats där det gäller förbud mot att
stanna eller parkera för fordon annat än för på- eller
avlastning av gods.

6. Om det är uppställt på en offentlig plats som upplåtits
för parkering och det huvudsakliga syftet med uppställningen
uppenbarligen är något annat än parkering av fordonet.

7. Om det är ett fordonsvrak.

8. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande
eller parkering på en parkeringsplats som är reserverad för
fordon som avses i 10 kap. 2 § tredje stycket
trafikförordningen. Förordning (2014:1250).

2 a § Den myndighet som beslutat om flyttning enligt 2 § 3 f
ska underrätta Kronofogdemyndigheten om beslutet. Om ett
exekutivt förfarande har inletts, ska vidare åtgärder för
flyttning inte vidtas så länge det förfarandet pågår.
Handläggningen av flyttningsärendet ska återupptas om det
exekutiva förfarandet avslutas utan att fordonet säljs eller
om verkställighet inte sker i fordonet. Förordning (2014:449).

3 § Beslut om flyttning skall föregås av utredning. Vid
utredningen skall protokoll föras. Beslutet skall antecknas på
protokollet.

4 § Beslut om flyttning ska verkställas omedelbart, om det
behövs med hänsyn till ändamålet med flyttningen.

I andra fall ska ett skriftligt meddelande fästas på fordonet
med en uppmaning till ägaren att senast viss angiven dag
flytta fordonet. Det ska framgå av meddelandet att fordonet
kommer att flyttas om uppmaningen inte följs. Är ägaren känd,
ska en kopia av meddelandet skickas till honom eller henne så
snart det kan ske.

Andra stycket ska alltid tillämpas om ett fordon ska flyttas
med stöd endast av bestämmelserna i 2 § 3 a, b, eller c
eller 2 § 8. Förordning (2010:220).

5 § Har upphävts genom förordning (2003:639).

6 § Undanskaffande av fordonsvrak på andra sätt än genom
skrotning skall ske så att det inte uppkommer olägenheter från
hälso- och miljösynpunkt.

7 § Ett fordon som inte transporteras till en särskild
uppställningsplats skall ställas upp inom synhåll från den
ursprungliga uppställningsplatsen. Om det inte lämpligen kan
ske, skall fordonet ställas upp inom synhåll från en
vägkorsning som är belägen i omedelbar närhet av den
ursprungliga uppställningsplatsen.

8 § Kommunen, Polismyndigheten eller Trafikverkets region
svarar för de särskilda uppställningsplatserna.

Sådana platser ska vara inhägnade och tillfredsställande
bevakade. Förordning (2014:1250).

9 § När någon annan myndighet än Polismyndigheten har
beslutat eller verkställt flyttning, ska den genast
underrätta Polismyndigheten. Förordning (2014:1250).

10 § När ett fordon har flyttats så som anges i 7 §, skall ett
meddelande om vilken myndighet som verkställt flyttningen
genast fästas på fordonet.

11 § Underrättelse om flyttningsbeslut i fråga om ett
registrerat fordon skall delges ägaren till fordonet.
Förordning (2003:639).

12 § En sådan kungörelse som avses i 5 § andra stycket lagen
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall ska anslås
senast veckan efter flyttningen om det flyttade fordonet är
registrerat och annars så snart det kan ske. Kungörelsen ska
finnas tillgänglig hos Polismyndigheten.
Förordning (2014:1250).

13 § En fordonsägares ersättningsskyldighet bestäms särskilt
för var och en av följande åtgärder:

1. transport av fordonet,

2. förvaring av fordonsvrak i avvaktan på att det undanskaffas,

3. skrotning eller undanskaffande på annat sätt av fordonsvrak,

4. förvaring och tillsyn av fordonet på särskild
uppställningsplats,

5. värdering av fordonet,

6. kungörelse om flyttning av fordonet.

Ersättningen beräknas med hänsyn till de faktiska utgifterna
och i övrigt efter skälig uppskattning av kostnaden för
åtgärden.

Om fordonets värde skall avräknas vid beräkning av kostnaderna,
skall en särskild värderingsman anlitas.

14 § Ägaren till ett fordon som har flyttats enligt 2 § 1 är
inte skyldig att ersätta kostnaderna för flyttningen, om ägaren
gör sannolikt att förhållandena vid uppställningen var sådana
att han eller hon inte hade anledning att räkna med att fara
eller hinder skulle uppstå. Förordning (2003:639).

15 § Polismyndigheten ska föra ett register över de fordon
som har flyttats. Registret ska innehålla uppgifter

1. som gör det möjligt att identifiera fordonet,

2. om var fordonet var uppställt när det flyttades, och

3. om vart fordonet har flyttats.

Uppgifter enligt första stycket 2 och 3 ska inkludera
uppgifter om kommun och län. Förordning (2014:1250).

16 § Beslut om att flytta fordon som inte är fordonsvrak får
meddelas och verkställas av

1. Polismyndigheten,

2. kommunal myndighet i en kommun som svarar för
parkeringsövervakning enligt lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m. inom det område som
parkeringsövervakningen ska omfatta enligt kommunens beslut,
och

3. Trafikverkets region när det gäller flyttning enligt 2 § 2
av fordon som står uppställda inom vägområdet för sådan
allmän väg som staten är väghållare för.

På begäran av annan kommun än sådan som avses i första
stycket 2 får länsstyrelsen bestämma att en kommunal
myndighet får meddela beslut om och verkställa flyttning
enligt 2 § 2 a och c.

När två eller flera myndigheter får meddela beslut om och
verkställa flyttning av fordon inom samma område ska samråd
ske mellan myndigheterna om hur dessa uppgifter ska
fördelas. Förordning (2014:1250).

17 § Beslut om att enligt 2 § andra och tredje styckena lagen
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall flytta fordon
som inte är fordonsvrak får meddelas endast på begäran av
markägaren. I fall som avses i 2 § tredje stycket lagen om
flyttning av fordon i vissa fall skall markägaren visa att
fordonsägaren har underrättats om att fordonet inte får vara
parkerat på platsen eller, om fordonets ägare inte anträffats,
visa när försöken att underrätta denne påbörjades.

Beslut om att enligt 2 § 2 a flytta fordon som inte är
fordonsvrak får meddelas endast efter begäran av den vars
verksamhet hindras eller försvåras. Förordning (2004:21).

18 § Beslut om att flytta ett fordonsvrak får meddelas och
verkställas av

1. kommunen, och

2. Trafikverkets region om vraket finns inom vägområde för
allmän väg där staten är väghållare. Förordning (2010:279).

19 § Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter
för verkställigheten av lagen (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall och denna förordning.
Förordning (2014:1250).

Övergångsbestämmelser

1982:198

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982 då
förordningen (1967:421) om flyttning av fordon i vissa fall
skall upphöra att gälla. I fråga om fordon som har flyttats på
grund av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

Beslut som en länsstyrelse har fattat enligt 13 § förordningen
(1967:421) om flyttning av fordon i vissa fall skall gälla som
beslut enligt 16 § tredje stycket denna förordning till dess
att länsstyrelsen förordnar annat.

2003:639

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordon som
har flyttats på grund av ett beslut som har meddelats före
ikraftträdandet.

2009:213

1. Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordon
som har flyttats på grund av ett beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.

2014:449

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014, men
tillämpas inte på sådana skatter och avgifter som har
beslutats före ikraftträdandet.