Lag (1982:2) om uppfinnarkonto

SFS nr
1982:2
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-01-08
Författningen har upphävts genom
SFS1990:694
Upphävd
1990-07-01

1 § Vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt kan fysisk
person, på de villkor och i den omfattning som anges i denna lag, få
uppskov med beskattning av sådan intäkt av rörelse som han har förvärvat
genom en av honom gjord uppfinning som kan tillgodogöras industriellt
(uppfinnarintäkt). Den omständigheten att patent inte kan meddelas för
en uppfinning utgör inte något hinder mot att ersättning för
uppfinningen räknas som uppfinnarintäkt.

Uppskov medges inte om den skattskyldige har avlidit under
beskattningsåret.

Delägare i handelsbolag eller i dödsbo, för vilket reglerna om
handelsbolag skall tillämpas, har inte rätt till uppskov för bolagets
eller dödsboets inkomst.

2 § Uppskov medges endast för den del av uppfinnarintäkten, dock lägst
10 000 kronor, som har inbetalats på särskilt konto i bank
(uppfinnarkonto). För att medföra rätt till uppskov skall inbetalning ha
gjorts senast den dag då den skattskyldige enligt lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha avlämnat allmän
självdeklaration för det beskattningsår som inbetalningen avser.

Med bank avses i denna lag riksbanken, affärsbank, sparbank och
föreningsbank. Lag (1990:385).

3 § Som förutsättning för uppskov gäller

a) att den skattskyldige vid utgången av det beskattningsår som
inbetalningen avser är bosatt här i riket och

b) att den skattskyldiges sammanlagda uppfinnarintäkter under
beskattningsåret av en eller flera förvärvskällor med minst femtio
procent överstiger hans sammanlagda uppfinnarintäkter under något av de
två närmast föregående beskattningsåren.

4 § Uppskov medges inte, om den skattskyldige

a) vid utgången av det beskattningsår som inbetalningen avser har medel
insatta på allmänt investeringskonto enligt lagen (1979:610) om allmän
investeringsreserv och fått avdrag för avsättningen eller har medel
insatta på upphovsmannakonto enligt lagen (1979:611) om
upphovsmannakonto och fått uppskov för insättningen eller

b) vid taxeringen för det beskattningsår som inbetalningen avser yrkar
avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv eller uppskov för
insättning på upphovsmannakonto.

5 § Skattskyldig har för ett och samma beskattningsår rätt till uppskov
endast i fråga om en förvärvskälla och för inbetalning på uppfinnarkonto
i en bank. Har den skattskyldige för visst beskattningsår gjort
inbetalning till mer än en bank, föreligger rätt till uppskov endast för
inbetalning till den först anlitade banken.

6 § Uppskov medges för visst beskattningsår högst med ett belopp
uppgående till två tredjedelar av den vid taxering till statlig
inkomstskatt beräknade nettointäkten av förvärvskällan före uppskov och
avdrag för avsättning för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om
socialavgifter och högst med sådant belopp att nämnda nettointäkt, efter
uppskov men före avdrag för avsättning för egenavgifter, uppgår till
minst 30 000 kronor.

Uppskov medges med belopp som avrundas nedåt till helt tusental kronor.

7 § Räntesatsen för medel på uppfinnarkonto bestäms av banken.

8 § Uttag av medel från uppfinnarkonto får göras efter utgången av
november månad det år då frågan om uppskov har prövats vid taxeringen i
första instans. Uttag får avse beloppet i dess helhet eller viss del av
detta, dock att deluttag inte får understiga 1 000 kronor.

9 § Sedan fem år har förflutit från utgången av det år då inbetalning
avseende visst beskattningsår senast skulle ha gjorts enligt 2 §, skall
banken betala ut de till beskattningsåret i fråga hänförliga medel, häri
inbegripet upplupen ränta, som fortfarande innestår på uppfinnarkonto.

10 § Belopp för vilket uppskov med beskattning har erhållits samt ränta
på sådant belopp skall tas upp som intäkt av rörelse för det
beskattningsår då utbetalning från uppfinnarkontot sker eller skulle ha
skett enligt 9 §.

Utbetalat belopp skall inte anses som uppfinnarintäkt.

11 § Medel som innestår på uppfinnarkonto skall tas upp som intäkt av
rörelse om

a) avtal under beskattningsåret har träffats om överlåtelse eller
pantsättning av medlen,

b) medlen under beskattningsåret har tillagts den skattskyldiges make
genom bodelning eller

c) den skattskyldige vid beskattningsårets utgång inte längre är bosatt
här i riket.

Avlider den skattskyldige, skall på uppfinnarkonto innestående medel tas
upp som intäkt av rörelse senast vid taxeringen för det beskattningsår
då dödsboet skiftas helt eller delvis, dock inte i något fall senare än
vid den taxering som sker det tredje kalenderåret efter det kalenderår
då dödsfallet inträffade.

12 § Skattskyldig som yrkar uppskov med beskattning skall till
självdeklarationen foga utredning på blankett enligt av riksskatteverket
fastställt formulär samt besked från banken om insättningen.

Skattskyldig skall i självdeklaration lämna uppgift om tillgodohavande
på uppfinnarkonto vid beskattningsårets utgång.

13 § Regeringen kan förordna att affärsbank, sparbank eller
föreningsbank, som inte följer bestämmelserna i denna lag eller
föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen, inte vidare skall få
ta emot medel på uppfinnarkonto.

Övergångsbestämmelser

1990:385

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången
vid 1991 års taxering.

1990:694

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:2) om uppfinnarkonto
skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den upphävda lagen
tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års taxeringar.

I fråga om belopp för vilket uppskov medgetts enligt den upphävda lagen
skall denna tillämpas även vid senare års taxeringar. Beskattning skall
därvid ske i inkomstslaget näringsverksamhet.