Förordning (1982:200) med instruktion för statens institut för byggnadsforskning;

SFS nr
1982:200
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1982-04-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:930
Upphävd
1988-09-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och
16 §, tillämpas på statens institut för byggnadsforskning.

Uppgifter

2 § Institutet skall bedriva sådan forsknings- och försöksverksamhet
som är ägnad att främja en rationell utveckling av planering,
produktion och förvaltning inom byggnadsområdet.

Institutet bör företrädesvis inrikta sin verksamhet på sådana problem
som är väsentliga för utvecklingen inom byggnadsområdet men som inte
uppmärksammas av andra forskningsinstitutioner eller enskilda
forskare.

3 § Institutet får ta betalt för sina tjänster enligt grunder som
beslutas av institutet efter samråd med riksrevisionsverket.

Organisation

4 § Institutet leds av en styrelse. Ledamöter av denna är institutets
föreståndare samt högst nio andra ledamöter. Bland de sistnämnda utser
regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på institutet.

5 § Föreståndaren är chef för institutet.

6 § Inom institutet finns ett kansli samt de enheter för forsknings-
och försöksverksamhet som styrelsen bestämmer.

7 § Hos institutet finns i övrigt personal i mån av behov och tillgång
på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om inriktningen av institutets verksamhet,

3. viktigare frågor om institutets organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 15 eller, vid
tillsättning av tjänst i rörlig lönegrad, frågor om placering i lägst
lönegrad F 15,

6. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

7. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

9 § Styrelsen sammanträder när ordföranden bestämmer det eller minst
tre andra ledamöter begär det.

10 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
samt föreståndaren och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När
ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara. Förordning (1986:775).

11 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden, vice ordföranden, föreståndaren och minst tre
andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
föreståndaren besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

12 § Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av
föreståndaren ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slaget
att de behöver prövas av föreståndaren, får de avgöras av annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på ledaren för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Föreståndaren
får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras
av styrelsen.

Ledaren för en enhet har rätt att närvara när ett ärende som tillhör
den enheten föredras av någon annan.

14 § har upphävts genom förordning (1986:775).

15 § Föreståndaren får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

16 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

17 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m.m. följer att institutets befogenhet att besluta kan
vara begränsad i vissa hänseenden.

Tjänstetillsättning

18 § Föreståndaren förordnas av regeringen efter anmälan av
ordföranden. Övriga tjänster tillsätts av institutet.

19 § Andra styrelseledamöter än föreståndaren förordnas av regeringen
för tre år.

Övriga bestämmelser

20 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som
föreståndare.