Förordning (1982:208) om avgiftsbeläggning av statliga biluppställningsplatser m.m.

SFS nr
1982:208
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1982-04-15
Författningen har upphävts genom
SFS1987:899
Upphävd
1987-12-01

1 § Biluppställningsplatser som disponeras av statliga myndigheter
skall beläggas med avgift (parkeringsavgift), om inte annat följer av
2 och 3 §§. Befrielse från avgift skall dock ske för sådana
biluppställningsplatser som disponeras av handikappade som enligt
kommunal trafiknämnds beslut befriats från kommunala
parkeringsavgifter. Befrielse från avgift får ske för platser som
reserveras för anställda som enligt myndighets beslut får disponera
egen bil i tjänsten samt för myndighets tjänstebilar. Förordning
(1983:713).

2 § Avgifter och regler för avgiftsuttag vid statliga
biluppställningsplatser skall anpassas till de bestämmelser som har
utfärdats av kommunala myndigheter på orten. Avgifter och regler för
avgiftsuttag skall bestämmas sedan kommunen har beretts tillfälle till
yttrande.

3 § Avstår kommun från yttrande skall avgifterna vid statliga
biluppställningsplatser anpassas till vad de kommunala myndigheterna
på orten har funnit skäligt för platser inom området eller angränsande
områden av likvärdigt slag eller till vad som kan anses skäligt med
hänsyn till avgifter som tas ut inom jämförliga områden i andra
kommuner. Leder en sådan jämförelse till att platserna inte bör
avgiftsbeläggas får undantag från bestämmelsen i 1 § göras.

4 § Om avgiftssättning enligt 2 och 3 §§ medför ett lågt utnyttjande
av tillgängliga biluppställningsplatser och att en alternativ
användning av biluppställningsplatserna därmed beräknas vara
ekonomiskt mer fördelaktig för statsverket skall platserna helt eller
delvis föras över till den alternativa användningen om inte särskilda
skäl talar för att platserna behålls.

5 § Bilvärmeuttag vid statliga biluppställningsplatser skall beläggas
med avgift (bilvärmeavgift) som beräknas täcka kostnaderna för
anordnande och drift av uttagen. Förordning (1983:713).

6 § Besvär får inte anföras över en statlig myndighets beslut att
fastställa storleken av
— parkeringsavgifter,
— bilvärmeavgifter,
— kontrollavgifter för parkering i strid mot meddelade förbud
eller villkor.

Detsamma gäller beslut att i övrigt fastställa regler för uttag
av sådana avgifter.

Besvär får inte heller anföras över myndighetens beslut att i ett
enskilt fall debitera kontrollavgift. Förordning (1983:713).
Övergångsbestämmelser

1983:713

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1983.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om besvär över beslut
som har meddelats före ikraftträdandet.