Förordning (1982:24) om anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt

SFS nr
1982:24
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-01-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:330
Upphävd
1991-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:1375

1 § Den som är redovisningsskyldig för mervärdeskatt kan medges
anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt.

2 § Fråga om anstånd prövas av länsskattemyndigheten i det län där den
redovisningsskyldige är registrerad enligt 19 § lagen (1968:430) om
mervärdeskatt. Förordning (1986:1375).

3 § Ansökan om anstånd för en viss redovisningsperiod skall ha kommit
in till länsskattemyndigheten senast den dag då deklarationen för
perioden enligt 22 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt senast skall
lämnas. Förordning (1986:1375).

4 § Anstånd får medges den som på grund av sjukdom eller annan
oförvållad omständighet är förhindrad att för en viss
redovisningsperiod lämna deklaration i rätt tid.

5 § Anståndstiden får bestämmas till längst ett år från den dag då
deklarationen för redovisningsperioden enligt 22 § lagen (1968:430) om
mervärdeskatt senast skulle ha lämnats.

6 § Har förutsättningarna för ett medgivet anstånd ändrats innan an
ståndstiden gått ut skall länsskattemyndigheten ompröva frågan om
anståndet. Förordning (1986:1375).

7 § Länsskattemyndighetens beslut får överklagas hos riksskatteverket
genom besvär. Riksskatteverkets beslut får ej överklagas. Förordning
(1986:1375).