Förordning (1982:250) med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning

SFS nr
1982:250
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-05-06
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1231
Upphävd
1989-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1986:1000

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 3 samt
15 och 16 §§, tillämpas på besvärsnämnden för högskoleutbildning.

Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan nämndens ordförande.
Förordning (1985:756).

Uppgifter

2 § Nämnden prövar besvär över sådana beslut om antagning till
grundläggande högskoleutbildning som avses i 25 kap. 9 och 9 a §§
högskoleförordningen (1977:263). Förordning (1985:756).

Organisation

3 § Nämnden består av en ordförande och fem andra ledamöter. För
ordföranden skall finnas en ersättare. Ordföranden och dennes ersättare
skall vara lagfarna och erfarna i domarvärv. För övriga ledamöter finns
ersättare till det antal regeringen bestämmer.

Ärendenas handläggning

4 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter
är närvarande.

I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt
ordföranden eller särskilt förordnad föredragande att fatta beslut som
inte innebär att ett överklagat ärende avgörs i sak. Förordning
(1986:1000).

4 a § Ärenden får handläggas vid telefonsammanträden, när nämnden finner
detta lämpligt. Därvid skall så många ledamöter delta, som enligt 4 §
första stycket krävs för att nämnden skall vara beslutför. Förordning
(1986:1000).

5 § Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på en särskilt
förordnad föredragande.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden
som handläggs enligt 4 § tredje stycket avgörs utan föredragning.

6 § har upphävts genom förordning (1986:1000).

7 § Nämndens ordförande får begära in förklaringar, upplysningar eller
yttranden i ärenden hos nämnden.

Ordföranden får besluta att den som är särskilt förordnad som
föredragande får vidta sådana åtgärder.

Övriga bestämmelser

8 § Ordföranden och övriga ledamöter samt deras ersättare förordnas av
regeringen för högst tre år.

9 § Det ankommer på personal i utbildningsdepartementet att vara
föredragande och utföra kansligöromål åt nämnden. Föredragande och övrig
personal förordnas av utbildningsdepartementet.

10 § har upphävts genom förordning (1985:756).