Förordning (1982:264) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i byggnader m.m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser

SFS nr
1982:264
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1982-04-22
Författningen har upphävts genom
SFS1987:314
Upphävd
1987-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1987:314

Inledande bestämmelser

1 § Statligt bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång
på medel för sådana åtgärder som syftar till en bättre hushållning med
energi. Bidrag lämnas dock inte till anläggningar för tillförsel
av energi som används för uppvärmning och beredning av
tappvarmvatten. Förordning (1985:166).

2 § Bidrag lämnas för åtgärder i befintliga byggnader och
anläggningar som tillhör sådana organisationer eller stiftelser
som inte bedriver näringsverksamhet och som till huvudman
inte har kommuner, landstingskommuner, kommunalförbund,
församlingar eller sådana samfälligheter som avses i lagen
(1961:436) om församlingsstyrelse.

Bidrag lämnas dock inte för åtgärder till vilka statligt stöd kan
lämnas i annan ordning. Förordning (1983:1115).

3 § Frågor om bidrag prövas av bostadsstyrelsen.

Förutsättningar för bidrag i vissa fall

4 § Bidrag för förbättring av värmeisoleringen i väggar, fönster och
bjälklag lämnas under förutsättning att värmeoch ventilationssystemet
justeras efter det att isoleringsarbetena har slutförts, så att
systemet fungerar på ett från energisparsynpunkt godtagbart sätt.
Justering behöver dock inte ske om det är uppenbart onödigt.

Bidragets storlek

5 § Bidrag lämnas med högst 35 procent av den kostnad som
bostadsstyrelsen godkänner eller, om den slutliga kostnaden uppgår
till ett lägre belopp, med högst 35 procent av detta belopp. Bidrag
lämnas dock med högst 200000 kr. för varje projekt. Förordning
(1985:166).

Förfarandet i bidragsärenden m.m.

6 § Ansökningar om bidrag skall ges in till bostadsstyrelsen.

I beslut om bidrag skall anges bidragets storlek och villkoren för
det.

7 § Bidrag betalas ut av bostadsstyrelsen sedan den åtgärd som avses
med beslutet har utförts och skriftlig uppgift om detta och om den
slutliga kostnaden har lämnats av sökanden.

Övriga föreskrifter

8 § Bostadsstyrelsens beslut i frågor som avses i denna förordning får
överklagas hos regeringen genom besvär.

9 § Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av bo
stadsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1985:166

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Äldre bestämmelser i 1 § skall fortfarande tillämpas i ärenden i vilka
ansökan har kommit in till bostadsstyrelsen före ikraftträdandet.

1987:314

Bestämmelserna i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i
fråga om bidrag som har beviljats men inte utbetalats före den 1 juli
1987.