Lag (1982:269) om Sveriges flagga

SFS nr
1982:269
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1982-04-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:697

1 § Sveriges flagga är blå med ett gult kors. Korset är vinkelrätt
ställt mot flaggans kanter.

2 § Flaggan är tvärskuren eller tretungad.

Den tvärskurna flaggans höjd förhåller sig till dess längd som 10 till
16. På de inre fälten förhåller sig höjden till längden som 4 till 5
och på de yttre som 4 till 9.

Den tretungade flaggans höjd är hälften av dess längd, tungorna
medräknade. De yttre fälten är, bortsett från tungorna, lika stora som
de inre, och fältens höjd förhåller sig till deras längd som 4 till 5.
De yttre tungornas ytterkanter bildar inte vinkel med flaggans över-
eller underkant. Tungorna utgör förlängningar av de yttre fälten och
korsarmen.

Korsarmarnas bredd motsvarar hälften av höjden på vart och ett av
fälten.

3 § Flaggans färg är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset.

Närmare föreskrifter om färgnyanserna meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

4 § Statschefen och med dennes tillstånd andra medlemmar av det
kungliga huset får använda tretungad flagga med eller utan stora
eller lilla riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt.

Den tretungade flaggan används som örlogsflagga av
Försvarsmakten och enligt föreskrifter som regeringen bestämmer
av andra myndigheter som bedriver militär verksamhet. När en
sådan flagga är befälstecken, markeras detta genom en särskild
beteckning i övre inre fältet.

I övrigt används den tvärskurna flaggan.

Flaggan får inte i vidare mån än som följer av första och andra
styckena förses med märken, bokstäver eller andra tecken.
Lag (1994:697).