Förordning (1982:290) om ersättning för uppdrag och andra tjänster som utförs av statens miljömedicinska laboratorium

SFS nr
1982:290
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-05-06
Författningen har upphävts genom
SFS1988:379
Upphävd
1988-07-01

1 § Statens miljömedicinska laboratorium skall ta ut ersättning för
uppdrag och andra tjänster som laboratoriet utför.

2 § Ersättning tas ut med ett belopp som motsvarar lön och
lönekostnadspålägg för den eller de tjänstemän som har deltagit i
uppdraget jämte ett tillägg för övriga med verksamheten förenade
kostnader. Detta tillägg utgör 110 procent av lönen och
lönekostnadspålägget.

3 § Om ett uppdrag kräver att särskild utrustning anskaffas eller
utnyttjas eller att laboratoriets djurhus eller verkstäder används skall
kostnaden härför ersättas särskilt.

4 § Gäller uppdraget utbildning skall den ersättning som anges i 2 §
jämkas när det föranleds av att kostnaderna för utbildningslokalerna
avviker från kostnaderna för laboratorielokalerna. Ersättning skall dock
inte tas ut för undervisning, handledning och examination vid
forskarutbildning inom det statliga högskoleväsendet.

5 § Om det finns särskilda skäl får föreståndaren för laboratoriet medge
att en ersättning sätts ned eller helt efterges. Är en sådan fråga av
större ekonomisk vikt skall den dock hänskjutas till socialstyrelsen.