Förordning (1982:314) om utnyttjande av kustbevakningen inom försvarsmakten

SFS nr
1982:314
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1982-05-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:710

1 § Under krig skall personal och materiel ur Kustbevakningen
inom Försvarsmakten användas för övervakning, transporter och
andra uppgifter enligt närmare överenskommelse mellan
Försvarsmakten och Kustbevakningen. Regeringen får föreskriva
att detsamma skall gälla även annars under höjd beredskap.

Fullgörandet av uppgifterna enligt första stycket begränsar inte de
befogenheter som tillkommer personalen vid Kustbevakningen i
egenskap av tjänstemän där. Förordning (1994:710).

2 § Om beredskapen höjs inom försvarsmakten eller när försvarsmakten i andra
fall ingriper mot utländska statsfartyg enligt IKFN-förordningen (1982:756),
skall kustbevakningen samverka med försvarsmakten. Förordning (1988:488).

3 § När 1 § tillämpas ingår chefen för kustbevakningen med erforderlig
personal ur kustbevakningen i högkvarteret. Förordning (1988:488).

4 § När personal och materiel ur Kustbevakningen används för
uppgifter inom Försvarsmakten enligt 1 § skall en
kustbevakningstjänsteman till sin ordinarie uniform bära ett
särskilt militärt tjänstetecken. Kustbevakningens fartyg skall då
föra örlogsflagga och dess flygplan och fordon ha särskild
märkning. Förordning (1994:710).

5 § Försvarsmakten tillhandahåller den särskilda utrustning som behövs för
kustbevakningens verksamhet enligt 1 och 2 §§.

Försvarsmakten svarar för att kustbevakningens personal får den utbildning
som behövs för verksamheten. Förordning (1994:710).

6 § Kostnaderna för kustbevakningens verksamhet enligt 1 § betalas av
försvarsmakten. Om kustbevakningen i övrigt fullgör uppgifter för för-
svarsmakten, regleras kostnaderna genom överenskommelser mellan
Försvarsmakten och kustbevakningen. Förordning (1994:710).

7 § Kustbevakningen skall hålla Försvarsmakten underrättad om sådana
viktigare materielfrågor som har betydelse för Kustbevakningens uppgifter
under höjd beredskap. Förordning (1994:710).

8 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
Försvarsmakten. Föreskrifterna meddelas i samråd med kustbevakningen.
Förordning (1994:710).