Förordning (1982:321) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter

SFS nr
1982:321
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1982-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS1987:1187
Upphävd
1988-01-01

1 § Tullfrihet eller tullnedsättning åtnjuts enligt denna förordning för
varor som anges i 2 eller 3 § och som vid införsel till Sverige har
ursprung i länder som är anslutna till konventionen angående
upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen eller
associationsöverenskommelse sluten i enlighet med konventionens
bestämmelser (EFTA-länder).

2 § För saft av äpplen, päron eller blandningar därav, utan tillsats av
socker, ej i detaljhandelsförpackningar, ur tulltaxenr 20.07 B 1,
åtnjuts tullfrihet intill en kvantitet av 4200 ton per år.

3 § För saft av svarta vinbär, utan tillsats av socker, ej i
detaljhandelsförpackningar, ur tulltaxenr 20.07 A, utgår tull med 5 % av
värdet intill en kvantitet av 400 ton per år.

4 § Vid tillämpningen av denna förordning skall en vara anses ha
ursprung i ett EFTA-land, om den uppfyller villkoren i bilaga 2 till
frihandelsförordningen (1977:1194).

Vid fastställande av en varas ursprung skall dock bearbetning eller
behandling av material som ej utgör ”ursprungsvaror” och vars värde
inte överstiger 60 % av den färdiga varans värde anses ge den färdiga
varan karaktär av ”ursprungsvara” trots att bearbetningen eller
behandlingen inte medför ändring av tulltaxenummer.

5 § En varas ursprung skall styrkas i enlighet med vad som föreskrivs i
3 § frihandelsförordningen. Ursprunget kan även styrkas med annat intyg,
utfärdat av statlig myndighet eller för ändamålet auktoriserat annat
organ i produktionslandet.

6 § Bestämmelserna i 10 och 11 §§ frihandelsförordningen har motsvarande
tillämpning.

7 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
statens jordbruksnämnd.